Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Občanské právo procesní

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Občanské právo procesní – otázky Čím se zabývá občanské právo procesní, prameny, nejdůležitější zásady a principy. Občanské právo procesnínapř. jak podat žalobu, jak vystupovat před soudem... Občanské soudní řízení = řízení/postup soudu, který rozhoduje o právech a povinnostech z oblasti práva:● rodinného (rozvod, osvojení, svěření dítěte do péče) pracovního (neprávněná výpověď, nevyplacení mzdy) občanského (reklamace, nezaplacení faktury, nesplnění dohody) korporačního podpůrné - Občanský zákoník, zákoník práce, trestní řád, zákon o ochraně dětí... Jak může být zahájeno soudní řízení : např. rodič neplní své povinnosti vůči dítěti → může být vydáno předběžné opatření, dědické řízení např. pěstounská péče, rozvod, žaloba ohledně zaměstnance ZÁSADY A PRINCIPY: Princip rovného postavení účastníků (všichni účastníci si jsou v řízení rovni) Dispoziční zásada = zásada svobodné vůle = zásada dispozitivního zahájení (já se můžu rozhodnout, zda podám návrh na zahájení řízení) Zásada rychlosti a hospodárnosti (spor – místně příslušný soud odpůrce, rozvod – podle posledního trvalého bydliště manželů, dítě – dle jeho trvalého bydliště) Zásada ex-offo = zásada oficialitydruhou možností je, z důvodu dědického řízení Zásada smírného řízení = zásada smíru(soud se musí zeptat, zda si to účastníci „nerozmysleli“, zda se nedohodli mimosoudně) Zásada volného hodnocení důkazů(soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech) Zásada nezávislosti a nestrannosti soudců Princip veřejnosti (u řízení může být přítomna veřejnost, lze ji vyloučit pouze, kdyby to ohrožovalo státní, hospodářské či jiné tajemství nebo samotné účastníky, rozsudek vyhlášen vždy veřejně) Princip ústnosti (podstatné je předneseno ústně) Zásada sborového (senátního) rozhodování (v ČR rozhodují samosoudci – jen jeden soudce sám, senáty – např. 3 soudci či soudce a 2 přísedící) ☺ Jakou máme soustavu soudů? Jaké znáte druhy soudnictví. Ústavní soud (Brno – Česká) – stojí mimo soustavu soudů – ochrana Ústavy Nejvyšší správní soud (Brno – Moravské náměstí), Nejvyšší soud (Brno – Burešova) Vrchní soud (Praha a Olomouc) – odvolání z krajských soudů Krajské soudy (Městský soud v Praze, Krajský soud v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě) – ochrana osobnosti DRUHY SOUDNICTVÍ: civilní (soukromoprávní spory, zejména majetkové) trestní (určení viny a trestu za trestné činy) správní ( přezkum rozhodnutí správních orgánů veřejnoprávní povahy) ústavní (zkoumání ústavní souladnosti) Účastníci v řízení sporném a nesporném, zastupování, doručování, procesní úkony soudu. Subjekty – soud, účastníci, osoby zúčastněné Účastníci = ti, o jejichž právech a povinnostech se rozhoduje (PO, FO, stát, státní orgány) Osoby zúčastněné = jsou důležité, ale nerozhoduje se o jejich právech a povinnostech (zapisovatel, tlumočník, odborníci, znalci, svědci, obhájci, veřejnost) Svědek → účastníkem – když požaduje např. propratil jízdé Účastníci v řízení sporném: žalobce a žalovaný Účastníci v řízení nesporném: navrhovatel a odpůrce ZASTUPOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ Zákonné zastoupení = fyzická osoba, která nemá způsobilost samostatně jednat před soudy musí být zastoupena: Zákonným zástupcem - např. nezletilý musí být u soudu zastoupen svým rodičem Kolizním opatrovníkem – sociální pracovník, jehož hlavním cílem je bojovat za dobro dítěte, hledá co je pro něj nejlepší Opatrovníkem – určen soudem, aby opatrovanci hájil jeho zájmy Smluvní zastoupení Advokát – na základě plné moci Obecný zmocněnec – zastupuje FO, která je zletilá a svéprávná, která mu dá plnou moc, OZ není advokátem, např. odborník na danou věc sporu DORUČOVÁNÍ – Doručovat písemnosti soudu lze následovně (v tomto pořadí): při jednání či jiném úkonu soudu přímo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (když ji adresát má) není-li to možné, pak na žádost adresáta na jinou adresu nebo elektronickou adresu nelze ani takto, pak prostřednictvím doručujících orgánů nebo účastníka řízení či jeho zástupce –Doručování do vlastních rukouPísemnosti stanovené zákonem (žaloba, rozsudek) nebo nařídi-li to tak soud. Nebyl-li adresát zastižen, písemnost se uloží (na poště nebo u soudu) a adresátu se ponechá písemná výzva. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do 10 dnů, považuje se písemnost za doručenou, i když se o tom adresát nedozvěděl (= tzv. fikce doručení). Písemnost se poté vhodí do schránky adresáta. –Nebyl-li adresát zastižen, vhodí se písemnost do schránky a považuje se za doručenou. –Neúčinnost doručeníRozhodne soud, účastník se nemohl s písemností z omluvitelných důvodů seznámit. PROCESNÍ ÚKONY SOUDU = projevy vůle, jejichž prostřednictvím se uskutečňuje činnost soudu a účastníků od zahájení řízení až do vydání pravomocného rozhodnutí. Forma: soudního rozhodnutí (rozsudek, usnesení, platební rozkaz) opatření soudu (poučení účastníka, pořádkové opatření) – Procesním úkonem soudu je např. poučovací povinnost soudu o procesních právech a povinnostech účastníků. – Soud nepoučuje účastníky o tom, na co mají či nemají právo podle hmotného práva (mají to vědět sami, nebo si mají zvolit advokáta) – soudní spis = tvoří ho soudní protokoly a jiné písemnosti týkající se téže věci, účastníci mají právo nahlížet a pořizovat opisy a výpisy ☺ Uveďte další orgány právní ochrany kromě soudů. Nejdůležitějšími orgány v ČR jsou policie, státní zastupitelství a soudy. Dále - obecní úřady, krajské úřady, ministerstvo, ČOI. Advokáti – právní pomoc, zastupování před soudy. Mediátoři- mimosoudní řešení majetkových a rodinněprávních sporů. Notáři – lze získat veřejné ověření důležitých skutečností. Soudní exekutor – vymáhá vykonatelné dluhy. Ombudsman Zahájení řízení, příslušnost, procesní úkony účastníků, fáze soudního řízení v prvním stupni. ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Řízení z moci úřední je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájení řízení účastníkovi doručením oznámení nebo ústním prohlášením PŘÍSLUŠNOST = Příslušnost vprávuvyjadřuje, kterýorgán veřejné

Témata, do kterých materiál patří