Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Právní skutečnosti a právní události

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

a právní události: Právní skutečnosti a právní události Právní skutečnosti: Právní jednání = chování subjektů v souladu s právními normami, např. citované uzavření kupní smlouvyProtiprávní jednání = chování v rozporu s právními normami, čímž jsou porušovány či ohrožovány právem chráněné společenské vztahy, např. vražda Protiprávní jednání se člení jednak nazaviněné anezaviněné a jednak na deliktysoukromoprávní (např. způsobení škody v rámci závazku) aveřejnoprávní (přestupky, trestné činy, správní delikty právnických osob) Protiprávní jednáníZAVINĚNÉ = porušuje či ohrožuje nějaký zájem a navíc je zde rozumová složka jednajícího ve vlastním chování (např. chci poškodit svého souseda, protože ho nemám rád a úmyslně mu rozstříhám oblečení, které jsem mu vzal přímo z prádelní šňůry) Protiprávní jednáníNEZAVINĚNÉ = není zde složka rozumová (stejný případ poškození sousedova oblečení, ale nyní se situace stala tak, že jsem mu z pouhé neopatrnosti vylil kávu na jeho nový oblek, když jsme spolu byli na přátelském posezení - zde jsem nechtěl škodu způsobit) Právní události = takové objektivní jednorázové skutečnosti, které nebyly vyvolány chováním osob a jsou na vůli nezávislé, ale váže se na ně vznik, změna či zánik právního vztahu Právní a protiprávní stavy = takové objektivní trvalejší skutečnosti, které nebyly vyvolány chováním osob a jsou na vůli nezávislé, ale váže se na ně vznik, změna a zánik právního vztahu Dělení právních skutečností S projevem vůle = subjektivní (tj. závislé na vůli) Bez projevu vůle = objektivní (tj. nezávislé na vůli) Právní jednání Právní události Protiprávní jednání zaviněné a nezaviněnédelikty soukromoprávní a veřejnoprávní Právní či protiprávní stavy Právní události: právní události – vyplývající z přírodních zákonitostí, působí samočinně = skutečnost, která je na vůli subjektu nezávislá: narození smrt - vznikají dědické vztahy, přírodní katastrofa - povinnost pojišťovny k plnění. uplynutí času - dosažením zletilosti dítěte zaniká zastupování zákonnými zástupci Nejčastější právní událostí je čas, který se projevuje ve třech podobách: doby prosté – sjednaný nájem po uplynutí lhůty končídoby pořádkové - jsou stanoveny jakoby pro pořádek, jejich nedodržení nemá pro subjekty závažné následky (např. bez zbytečného odkladu, na dobu nezbytně nutnou apod.)doby promlčecíu soudu, pokud druhý subjekt uvedené promlčení namítnedoby prekluzivní – jejich uplynutím právo zaniká Prekluze = nevykonání práva ve stanovené prekluzivní lhůtě v důsledku čehož právo zaniká, ovšem jen v případech, že tak stanoví zákon Následky: zaniká subjektivní právo (i nárok)příslušný orgán (např. soud) přihlíží k prekluzi z úřední povinnostidojde-li k plnění po uplynutí prekluzivní doby, jde o bezdůvodné obohacení Promlčení = promlčení nastává, jestliže právo nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě

Témata, do kterých materiál patří