Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Právní vztahy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12b) Právní vztahy = společenské vztahy upravené právními normami - obsahují 3 prvky subjekty = účastníciobsah = vzájemná práva a povinnosti účastníkůobjekty = předmět, cíl, účel právního vztahu Subjekty PV FO - lidé mající právní subjektivitu a způsobilost k právnímu jednáníPO - uměle vytvořené subjekty s právní subjektivitou - korporace (+spolky), fundace (+nadace, fondy), ústavy (školy, muzea, nemocnice) Právní subjektivita = způsobilost k právům a povinnostem, umožňuje být účastníkem PV - vzniká u FO narozením, zaniká smrtí; u PO vznikem PO - během života se nemění, nemůže být nijak omezena - má ji i počaté dítě (nasciturus), může i dědit Způsobilost k právnímu jednání - svéprávnost; způsobilost zakládat, měnit, rušit PV - u PO nabývá k okamžiku jejího vzniku - u FO - nabývá postupně: do 6 let není vůbec → poté podle rozumové a volní vyspělosti - půjčka, koupě → dosažením 15 let a ukončením PŠD v pracovním právu, podnikat se souhlasem soudu a zákonného zástupce Zbavení (omezení) u FO:způsobilost omezí soud - vážné zdravotní důvody, trvalá duševní porucha, nadměrné požívání alkoholických nápojů a omamných látek → stanoven opatrovník Obsah PV = práva (zákonem přiznána možnost míry chování oprávněné osoby) a povinnosti Objekt PV Přímý - chování subjektůNepřímý - čeho se chování subjektů týká (hodnoty a věci)Cíl: něco předat, konat, strpět, něčeho se zdržetNapř.: zhotovit dílo, nechat přístupovou cestu k užívání, neprodukovat hluk Právní skutečnosti Každá skutečnost, při níž vzniká PV, s níž PN spojuje: vznik, změnu, zánik PVDochází k nim samočinně nebo záměrně Druhy:1)Objektivní skutečnosti - nezávislé na vůli a jednání účastníků (smrt, plynutí času) Právní události - plynutí času, narození, smrtPrávní a protiprávní stavy - nezaviněné škody 2)Subjektivní skutečnosti - vyplývají z projevů vůle, vznikají záměrně (uzavření smlouvy)a)Právní jednání b)Protiprávní jednání Charakteristika právního jednání: projev vůle a odpovídá právním normám Dělení:1)Dle subjektů: a)jednostranné - závěť b)dvoustranné - smlouva př. kupní c)mnohostranné - založení obchodní společnosti Dle formy jednání: a)ústně - ústní uzavření kupní smlouvy b)výslovně písemně - prodej nemovitosti - listinná x elektronická podoba c)konkludentně - jiným způsobem než slovem - nástup do autobusu d)opomenutí-právní nečinnost - nezaplacení pokuty Dle typu: a)typické - přesně pospané normou b)atypické - je možné, ale nepopisuje ho norma c)adresované, neadresované - určené konkrétnímu subjektu

Témata, do kterých materiál patří