Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Přestupkové řízení

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Přestupkové řízení Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení.Pokud v zákoně o přestupcích nebo jiném zákoně není uvedeno něco jiného, postupuje správní orgán podle správního řádu, zák. č. 500/2004 Sb. Zásady přestupkového řízení zásada ústnosti,presumpce neviny,zásada in dubio pro reo,zásada reformace in peius – týká sezměny sankcev odvolacím řízení k tíži obviněného,není možná. Nevztahuje se však na další opatření, která jsou přezkoumávána, k horšímu mohou být změněna rozhodnutí o náhradě škody, náhradě nákladů řízení, zabrání věci,zásada obhajovací,zásada neveřejnosti,zásada teritoriality – přestupek musí být spáchán na území ČR a je projednáván v místě spáchání, stíhán je každý pachatel – občan ČR, cizinec bez ohledu na místo jeho pobytu na našem území. Příslušnost v řízení o přestupcích Věcná příslušnost– který správní orgán a který jeho stupeň bude ve věci rozhodovat v I. stupni.Funkční příslušnost– který z orgánů věcně příslušných téže kategorie rozhoduje v přestupkovém řízení, tato příslušnost je určena vnitřní směrnicí jednotlivých orgánů.Místní příslušnost. K projednávání přestupků jsouvěcně příslušné : Obce, jedná se o činnost obcí v rámci přenesené působnosti. Obecprojednává tyto přestupky : ………. Zák. č. 204/ 2015 Sb. proti pořádku ve státní správě,proti pořádku v územní samosprávě,proti veřejnému pořádku,proti majetku,proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích. Zvláštní zákony svěřují obcím s rozšířenou působností projednávání přestupků i na úsecích, které nespravují. Funkčně příslušnék projednávání přestupků jsoukomise k projednávání přestupků nebo některý orgán a odpovědná úřední osoba – přestupková komise. Obecní rada rozhodne, kdo nebo který orgán bude vyřizovat přestupkovou agendu. Předseda komise nebo pracovník musí mít právnické vzdělání nebo zvláštní odbornou způsobilost. Rozšířenou působnost majípověřené obecní úřady a obecní úřady s rozšířenou působnostíurčené k výkonu státní správy ve stanovených územních obvodech v rozsahu stanoveném zákonem o obecním zřízení. Místně příslušný správní orgán může projednání přestupku postoupit i bez souhlasu účastníků řízení jinému věcně příslušnému orgánu,v jehož územním obvodu se zdržuje nebo pracuje.Správní orgán může projednat více přestupků pachatele ve společném řízení nebo proti více pachatelům. Jiné správní orgány, stanoví-li tak zákonJsou to Policie ČR -cizinecká problematika,finanční úřady,celní úřady,úřady práce,orgány Státní báňské správy,orgány Státní plavební správy,Česká plemenářská inspekce,Česká inspekce životního prostřední, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí,Katastrální úřady,Zeměměřický úřad a země měřické a katastrální inspektoráty Ústředním orgánemstátní správy ve věcech přestupků je ten ústřední orgán státní správy, do jehož působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení povinnosti zakládající přestupek. Tam, kde není možné ústřední orgán státní správy určit, je jím MV ve věcech, k jejichž projednání jsou příslušné obce. Místní příslušnost Řídí se místem spáchaného přestupku, přestupek tedy projednává správní orgán v jehož obvodu k přestupku došlo. Je-li zde více správních orgán, které by mohly přestupek projednávat, koná řízení ten, který zahájil řízení jako první.Přestupkový zákon umožnuje, aby byl projednán přestupek správním orgánem v místě bydliště nebo pracoviště osoby.Pokud občan ČR spáchá přestupek v cizině, nebo nelze spolehlivě zjistit místo spáchání přestupku, řídí se místem posledního trvalého pobytu. Stádia přestupkového řízení Přípravné řízení,vlastní řízení o přestupku,zvláštní druhy řízení,rozhodnutí o přestupku,přezkumné řízení. Přípravné řízení –účelem je zjistit, zda jsou zde zákonné podmínky pro zavedení přestupkového řízení, zásada oficiality podnět k přestupkovému řízení dává zpravidla policie, oznámení o přestupku musí být skončeno orgány PČR do 30 dnů od doby, kdy se o přestupku dozví. Součinnost Nejen orgány PČR, Vojenské policie, ale i všechny státní orgány a obce mají za povinnost oznamovat příslušným orgánům přestupky, o nichž se dozví, pokud nejsou samy příslušné je projednat. Orgán policie musí učinit opatření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazů, v této souvislosti může policie vyžadovat :vysvětlení od státních orgánů,odborná vyjádření od příslušných orgánů,potřebná vysvětlení od občanů,vyčíslení škody organizace nebo poškozeného,úkony potřebné ke zjištění totožnosti osob a jejich pobytu,výpis rejstříku trestů,provádět ohledání místa přestupku, věcí mající vztah ke spáchanému přestupku, zajišťovat stopy, odběr a vyšetření krve, moče ke zjištění alkoholu nebo jiné návykové látky. Policie ČR šetří a oznamuje přestupky příslušným správním orgánům Přestupky proti : veřejnému pořádku,občanskému soužití,majetku,proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,na úseku zdravotnictví,proti pořádku ve státní správě,na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,na úseku zemědělství a myslivosti. Orgán policie provede nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku, zajištění důkazů. O zjištěných skutečnostech sepíše orgán policieúřední záznam, který spolu s důkazy přiloží k oznámení. Oznámení učiní ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl. Je-li oznamovatelem občan, vyrozumí ho do 30 dnů o provedených opatřeních. Orgán policie může rozhodnout následujícím způsobem : Oznámí přestupek příslušnému orgánu k projednání,Věc odevzdá státnímu zástupci pro podezření ze spáchání TČ,Věc odevzdá příslušnému orgánu – kázeňské přestupky vojáků, policistů, BIS, Vězeňské služby, justiční stráže ČR, …….. dále osob, které se jednání majícího znaky přestupku dopustily během výkonu trestu odnětí svobody.Věc odevzdá jinému příslušnému správnímu orgánu –jde-li o jiný správní delikt.Odložení věci orgánem policie za podmínek :není dáno podezření z přestupku,přestupek nelze projednat,do jednoho měsíce se

Témata, do kterých materiál patří