Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


G 1 - Obce

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OBCE – JEJICH CHARAKTERISTIKA, FORMY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY, PRÁVNÍ PŘEDPISY VYDÁVANÉ OBCÍ (platnost, účinnost), ORGÁNY OBCE (způsob ustavení, pravomoc): Charakteristika –Obce jsou základní územní samosprávné celky. Pod pojmem obec si představíme obce, městyse, města, statutární města a hlavní město Prahu Vychází ze zákona o obcích Formy výkonu veřejné správy: Výkon místní správyUrčitou část výkonu státní správy Obec musí mít své katastrální území (území, na kterém se obec rozkládá a kde má svoji v působnost) Občané obce – fyzické osoby, kteří jsou státními občany České republiky a je v obci přihlášen u trvalého pobytu, aktivní zapojování občana do dění obce od 18 let, placení daní, mají právo na určité výhody v obci (kulturní vyžití, doprava), právo volit do zastupitelstva obce, může vystupovat na zastupitelstvu obce a říct svůj názor Vlastní majetek (finanční rámec) – daně, dotace (z Evropské Unie a jiných fondů), pokuty, hospodaření s vlastním majetkem, podnikatelská činnost, pronájmy – z čeho obce získávají peníze Právní předpisy vydávané obcí: Právní základ (rámec) – obec vydává právní normy –Obecně závazné vyhlášky obce – vydává zastupitelstvo, samostatná působnost Nařízení obce – vydává rada obce, v přenesené působnosti Samostatná působnost – Obecně závazné vyhláškou ve věcech stanovených zvláštním zákonem (působí na vlastním majetku na vlastním území a stát nesmí zasahovat, pouze kontrolovat a zasáhnout v nouzovém případě) Přenesená působnost – působí stát na svém majetku v obci (školy, školky, vydávání řidičáků, vydávání občanského průkazu,…) Pověřený obecní úřad – úřad v obcích 2. stupně, vykonává přenesenou působnost (vedení matriky, řidičáků, občanek) Úřad obce s rozšířenou působností – úřad v obci 3. stupně (evidence obyvatel, motorových vozidel, sociálka) Orgány obce: Zastupitelstvo obce: - 5 – 55 zastupitelů (podle počtu obyvatel obce a velikosti území obce) - musí mít trvalé bydliště v obci (překážky – omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům) - při schůzkách je zastupitel uvolněn z práce (při zasedání) - nejvyšší orgán obce - volení každé 4 roky, musí složit slib - funkce je veřejná - zastupitel má právo předkládat návrhy, připomínky, podněty, vznášet dotazy - Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením. Člen skládá slib, který potvrdí svým podpisem. Nesložení slibu mandát zaniká. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně -Zasedání zastupitelstva – 1x za 3 měsíce, dle potřeby, svolává starosta, omluven při neúčasti -Člen zastupitelstva je povinen – zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce, jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce -Pravomoc obce – schvalovat program rozvoje obce, schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, vydávat obecně závazné vyhlášky obce, zřizovat a rušit obecní policii, navrhovat změny katastrálního území obce Rada obce: - z řad zastupitelů se volí rada obce, počet je 5 – 11 - rada se nezřizuje, když je méně jak 15 zastupitelů - rada se schází častěji než zastupitelstvo - výkonný orgán obce v oblasti samostatné působnosti a za své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce -radu obce tvoří – Starosta, místostarosta, další členové rady volení z řad zastupitelstva obce - schůze rady obce je neveřejná -kompetence rady obce – hospodaření obce (z rozpočtu), projednává návrhy a připomínky ze zastupitelstva, určuje pravomoc obecního úřadu, zřizuje komisi rady obce, vydává nařízení obce v přenesené působnosti Starosta obce: - volen z řad zastupitelů - zastupuje obec na venek - svolává zasedání zastupitelstva a rady, řídí je - řídí městskou policii - podepisuje veškeré právní normy vydané obcí - vede evakuaci, zřizuje krizový plán, zástupce je místostarosta Obecní úřad: - tvoří starosta, místostarosta, tajemník, zaměstnanci obce - člení se na určité odbory a oddělení - o struktuře Obecního úřadu rozhoduje rada obce -tajemník Obecního úřadu – zřízen v Obcích s pověřeným obecním úřadem, Obce s rozšířenou působností a v dalších obcích, co si ho mohou dovolit platit, vykonává kontrolu za samostatnou a přenesenou působnost (za přenesenou ještě odpovídá on sám), plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád, má hlad poradní při zúčastněném zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce Výbory zastupitelstva: - zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní výbory - zpracovává problematiku a předává zastupitelstvu - finanční výbor a kontrolní výbor musí být vždy zřízené, dále se zřizují výbory dle libosti -kontrolní– kontroluje plnění odsouhlasených věcí zastupitelstva -finanční – provádí kontrolu peněz a majetek obce -výbor pro národnostní menšiny – musí být zřízen v případě, že nějaké % v obci jsou cizinci - nemusí být lidé ze zastupitelstva v těchto výborech Komise rady: - pro radu a rada si zvolí danou kontrolu (komise dopravy, komise životního prostředí) - kontrola samostatné a přenesené působnosti -samostatné – kontroluje Ministerstvo vnitra -přenesenou – kontroluje na vyšší úrovni krajský úřad

Témata, do kterých materiál patří