Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Trestní řád, trestní řízení

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vysvětlete účel trestního řádu a postup orgánů činných v trestním řízení. Uveďte základní zásady trestního řízení a spolupráce se zájmovými sdruženími občanů dle § 2 – 3 TŘ. Účel trestního řádu Účelem TŘ je upravit postup orgánů činných v trestním řízením tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Základní zásady trestního řízení stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem který stanoví trestní řád dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vyslovena vina, musí se na toho proti komu je vedeno trestní řízení pohlížet jako na nevinného státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy o kterých se dozví pokud zákon nebo platná mezinárodní smlouva nestanoví jinak jestliže zákon nestanoví jinak, postupují orgány činné v trestním řízení z úřední povinnosti. Musí trestní věci projednat co nejrychleji a s plným šetřením občanských práv zaručených ústavou. orgány činné v trestním řízení postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí jednání před soudem vždy ústní a veřejné vyjma případů určených zákonem vynesení rozsudku vždy veřejné právo používání mateřského jazyka zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů zásada zajištění práva na obhajobu – osobě proti které se vede trestní řízení je zaručena plná ochrana zákonných práv a zájmů Spolupráce se zájmovými sdruženími občanů § 3 tr. ř. Orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů, aby posílili výchovné působení trestního řízení a také tímto způsobem trestnou činnost zamezovaly a jí předcházely. Zájmová sdružení občanů, kterými se pro účely zákona rozumějí zejména odborové a jiné společenské organizace, pracovní kolektivy a církve s výjimkou politických stran a hnutí, mohou po projednání v kolektivu nabídnout převzetí záruky za nápravu obviněného, mají-li důvodně za to, že jsou předpoklady, aby se obviněný působením kolektivu napravil. Soud, jemuž byl zaslán takový návrh, projedná věc v hlavním líčení, zpravidla před kolektivem zájmového sdružení občanů a rozhodne-li se záruku přijmout, vezme na ni zřetel při rozhodování o trestu. Může zejména, pokud to zákon trestní zákon připouští, povolit podmíněný odklad výkonu trestu nebo uložit jiný druh trestu, který není spojen s odnětím svobody, nebo upustit od potrestání. Zájmové sdružení, které převzalo záruku, pečuje o převýchovu a nápravu obviněného, který mu byl na záruku svěřen, a dbá aby nahradil škodu, kterou způsobil trestným činem.

Témata, do kterých materiál patří