Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
13B - Emoce, Citová zralost, Empatie a Temperament

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,58 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

13B EMOCE, CITOVÁ ZRALOST, EMPATIE A TEMPERAMENT EMOCE − psychické procesy, které hodnotí různé situace, události, průběh a výsledky činnosti jedince − mohou podněcovat a motivovat k činn., doprovázet její průběh, uspokojovat nebo neuspokojovat potřeby, apod. Vznik emocí − lékař Galénos poukazoval na vztah mezi emocemi a mozkem − Aristoteles zastával názor, že sídlem emocí je srdce − dnes víme, že mozek se podílí na vzniku a formování emocí Základní znaky citů • polarita • smíšenost • aktuálnost • různost časového trvání • nakažlivost • adaptace Dělení citů − nižší: souvisí s biogenními potřebami (vztah k autu, vznik nálady) například agrese − vyšší: souvisí s rozumem − morální, etické: souvisí s hodnotou dobra, vyjadřují hodnocení činů dle morálky − estetické: hodnota krásy, estetické prožívání krásy člověka povznáší − intelektuální: hodnota pravdy, poznávání, důležitý motiv při učení − sociální: hodnota vztahů, patří sem například sdílení radosti a smutku s blízkými, láska, úcta − stenické: podněcující, posilují emoce, zvyšují sebevědomí a radost ze života − astenické: oslabující emoce, snižující aktivitu, závislost dle průběhu – citové stavy: − pocity: jednoduché emocionální jevy (hlad, únava, …) − nálady: setrvávající dlouhodobější emocionální stavy (deprese) − vášně: silné, dlouhotrvající emocionální stavy Poruchy 1) poruchy afektů − nezvládnutý či vystupňovaný afekt: projevuje se surovou reakcí, jedinec ví, co dělá, ale neumí se ovládnout − patický afekt: projevuje se bouřlivou reakcí, která vyústí v poruchu vědomí (nastává při alkoholickém opojení, epilepsii, v demenci, ale i při vysoké míře vyčerpání) − fobie: jedná se o vtíravý nutkavý strach, vyskytuje se v mnoha podobách (například arachnofobie – strach z pavouků, klaustrofobie – strach z uzavřených prostorů) 2) poruchy nálad − depresivní nálada: u jedince se projevuje smutek, strach, … − apatická nálada: projevuje se lhostejností, pasivitou, … − manická nálada: projevuje se veselostí, rozjařeností, zvýšenou bystrostí − expanzivní nálada: projevuje se vysokou aktivitou, energií, sebevědomím, … 3) poruchy vyšších citů − sociální tupost: jedinec není schopen navázat citový kontakt či vztah − morální tupost: jedinec je egocentrický, bezcitný, bezohledný − anetická osobnost: projevuje se nedostatkem soucitu, vřelostí a pochopení 1 13B EMOCE, CITOVÁ ZRALOST, EMPATIE A TEMPERAMENT Emoční inteligence − schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních − intrapersonální • znalost vlastních emocí • ovládání vlastních emocí • schopnost sebemotivace − interpersonální • empatie, schopnost vcítění se do emocí jiných lidí • schopnost přizpůsobit své jednání na základě emocí jiných lidí Citová zralost − citově zralý znamená: • emočně nezávislý na svém okolí: partneři by na sobě měli být emočně nezávislí • realistické postoje ke skutečnosti: soulad mezi rozumem a city • zralost partnerských vztahů: prožívat je přiměřeně a vážit si jich, pečovat o vztahy • přiměřené reakce na okolí a ovládnutí zlosti Empatie − nebo schopnost vcítění se − porozumění emocím a motivům druhého člověka − pro schopnost empatie je užitečné umět odložit svoje vlastní názory, hodnoty a předsudky − jde o schopnost pochopit, jak a proč člověk jednal tak, jak jednal, jaké z toho má pocity, jaký názor má na věc − do člověka se můžeme vcítit jen na krátkou dobu (při rozhovoru, při jednání, při sporu, …) − vědomě či nevědomě vnímáme řeč těla − všeobecně platí, že se neustále nedokážeme zabývat a soustředit na pocity druhých − empatie je základním pojmem humanistické psychologie (zakladatel Carl Rogers ve 20. století v Americe) Temperament − souhrn psychických vlastností, které se projevují způsobem reagování v chování a prožívání člověka − temperamentová vlastnost je určena vrozeným základem (úplná změna temperamentu není možná, ale je možné pozměňovat projevy temperamentu) Hippokratova teorie temperamentu − řecký filozof a lékař Hippokrates položil základní kameny psychologie temperamentu, když definoval 4 základní tělní tekutiny (krev, žluč, černá žluč, sliz) − nadbytek některé z těchto šťáv ovlivňuje temperament člka → 4 druhy: sangvinik, cholerik, flegmatik, melancholik − o dvě století později zastává i tuto teorii římský lékař Galénos, který ji ještě více propracoval 1) flegmatik − flegma – sliz, hlen − vyrovnaný, spolehlivý, pečlivý, odpovědný, rozvážný, klidný, ovládá se, citová vyváženost, někdy až lhostejný 2) cholerik − cholé – žluč − výbušný, energetický, impulsivní, vznětlivý, nedůtklivý 3) sangvinik − sangvis – krev − veselý, optimistický, společenský, hovorný, nenucený, bezstarostný 2 13B EMOCE, CITOVÁ ZRALOST, EMPATIE A TEMPERAMENT 4) melancholik − melancholé – černá žluč − smutný, citlivý, nenápadný, ne moc společenský 3

Témata, do kterých materiál patří