Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Daň z příjmu, inventarizační rozdíly

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,41 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21b) Inventarizační rozdíly materiálu HV představuje vlastní zdroj, který je plně k dispozici účetní jednotceHV představuje rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady podnikuVH ve formě zisku se rozděluje mezi společníky nebo se z něj tvoří fondy Rozdělení zisku Mezi společníky - závazek se účtuje431/364účetní jednotka má za povinnost podíl zdanit 15% srážkovou daní a společníci obdrží čistý příjem Fondy ze zisku - představují účelově vázané zdroje, lze je použít na předem stanovené účelyFondy ze zisku si podnik vytváří podle svých potřeb1)Povinné (zákonné) - musí být k dispozici, nakládá s nimi statutární orgán2)Dobrovolné - není povinností je vytvářet421 - Zákonný rezervní fond- určen ke krytí ztrátového hospodaření; do r. 2013 byla jeho tvorba povinná422 - Nedělitelný fond - obdoba421, ale pro družstva423 - Statutární fondy - jejich tvorba a čerpání se řídí společenskou smlouvou nebo stanovami - má podobu sociálního fondu, ze kterého se zaměstnancům hradí nepeněžitá plnění (příspěvek na dovolenou, kulturní a společenské akce424 - Ostatní fondy - plně v kompetenci účetní jednotky, tvoří se na konkrétné účel Rozdělení zisku Účetní jednotka vykázala k 1. 1. zisk 701 431 Zvýšení ZK 431 419 Příděl do ostatních fondů 431 424 Podíl společníků na zisku 431 364 Srážková daň z podílu 15% 364 342 VBÚ a) výplata podílu společníkům 364 221 b) odvod daně na FÚ 342 221 Úhrada ztráty minulých let 431 429 Zbytek zisku zůstane nerozdělen 431 428 Zápis zvýšení ZK do OR 419 411 Úhrada ztráty - účet431 vykazuje zůstatek na straněMD K 1. 1. Byla vykázána ztráta 431 701 Z rezervního fondu se čerpalo 421 431 Předpis pohledávky za společníky 354 431 Z nerozděleného zisku minulých let bylo použito 428 431 Zbytek ztráty zůstane neuhrazen 429 431 Společníci poukázali na BÚ 1. splátku 221 354 Inventarizace - upravená zákonem o účetnictví Spočívá v porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetnímMá 4 části: 1) zjištění skutečného stavu 2) porovnání inventárních soupisů s účetním stavem a vyčíslení inventarizačních rozdílů 3) vypořádání inventarizačních rozdílů 4) zhodnocení stavu majetku (dočasné, trvalé) Výsledkem inventarizace může být:Přebytek (skutečný stav ˃účetní stav)Manko (skutečný stav < účetní stav) Přirozený úbytek zásob v rámci norem501/112 Ostatní manko a škody549/112 Předpis náhrady manka zaměstnanci335/648 Úhrada manka211,221,331/335 Přebytek obalů112/648 Pokladní schodek569/211 Předpis pokladního schodku zaměstnanci335/668 Splátka schodkusrážkou ze mzdy331/335 Přebytek na ceninách213/668

Témata, do kterých materiál patří