Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Invetarizace, prodej DM

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

9b) Prodej DM Inventarizace je porovnání skutečného stavu zjištěného inventurou se stavem účetním, vyčíslení inventarizačních rozdílů a jejich vypořádání Inventura- je 1. částí inventarizace, je zjištění skutečného stavu majetku a závazku fyzická– vážení, měření, počítánídokladová – pohledávky, závazky, bankovní úvěry Inventarizace se provádí řádná (pravidelná) – k okamžitému sestavení řádného účetnictvímimořádná– změna odpovědní osoby, při mimořádné situaciInventuru provádí inventarizační komise a vyhotovuje inventár. soupisy a inventár. zápisyPři porovnání účetního stavu se stavem skutečným mohou vzniknout inventarizační rozdíly – manka, přebytky Manka- skutečný stav je nižší než účetní a nelze doložit účetním doklademmanka na materiál se považují za provozní N a předepsané náhrady se účtují jako provozní Vu některých druhů materiálu dochází k přirozenému úbytku hmotnosti/ objemu, kterému nelze zabránit, pro tyto úbytky si stanoví účetní jednotka svou vlastní vnitřní směrnici norem přirozených úbytků, pro určité obdobíostatní manka se účtují549/112 Přebytky - skutečný stav zásob je vyšší než účetní stav→112/648Pokud došlo k přebytku zásob materiálu chybami při účtování, pak se účtuje jako snížení spotřeby materiál –112/501 Škody vznikají fyzickým znehodnocením/ živelnou pohromou, případně jinými nahodilými událostmi, účtují se naMD 549 – Manka a škody / 582 – Škody (výjimečně případy)předepsané náhrady škod odpovědným osobám, náhrady škody od pojišťovny je provozním výnosem naD 648, nebo668přiznaná náhrada škody pojišťovnou se účtuje na MD 378 – Jiné pohledávky Škoda549(582) /112 Předpis náhrady škody zaměstnanci335/648 (668) Oznámení od pojišťovny379/648 (668) Úhrada od pojišťovny 221/379 Nebyla-li uznána škoda od pojišťovny ke dni účetní uzávěrky náhrada od pojišťovny a pojišťovna ani nepotvrdila přesnou výši náhrady, zaúčtuje se pohledávka za pojišťovnou na388 – Dohadné účty aktivní v dalším roce až pojišťovna zašle oznámení o úhradě zrušíme Dohadné účty aktivní a částku převedeme na účet378 – Jiné pohledávky Oceňování zásob při inventarizace Při inventarizaci se také porovnává užitná hodnota zásob, s jejich oceněním v účetnictví mohou nastat tyto varianty:Zásoby mají užitnou hodnotu než je ocenění v účetnictví - neúčtuje se, protože se respektuje zásada opatrnostiUžitná hodnota zásob je nižší než cena v účetnictví - zjišťuje se, zda snížení hodnoty = trvalého nebo dočasného charakteruTrvalé snížení hodnoty zásobse účtuje549Přechodné snížení hodnoty zásob - musí se vytvořit opravná položka k materiálu naD 191 - Opravná položka k materiálu a souvztažně naMD 559 - Tvorba a zúčtování opravných položekÚčet 191 - může vykazovat jen pasivní zůstatekUžitná hodnota ˃ cena v účetnictví→neúčtuje seUžitná hodnota < cena v účetnictví →trvalé snížení549/112, 132 → dočasné snížení559/191 ÚJ prodává zcela odepsané auto, jehož PC byla 349 000 Kč a prodejní cena je 15 000 Kč + DPH VÚD – vyřazení ve VC 349 000 082 022 OFA – prodej auta 15 000 311 641 + DPH 21% 3 150 311 343 ÚJ prodává stroj s PC 70 000 Kč, dosavadní oprávky jsou 61 000 Kč Doúčtování zůstatkové ceny 9 000 541 082 Vyřazení 70 000 082 022 OFA 12 000 311 641 + DPH 2 520 311 343

Témata, do kterých materiál patří