Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vyřazení dlouhodobého majetku, drobný majetek, nehmotný majetek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vyřazení dlouhodobého majetku, drobný hmotný a nehmotný majetek Vyřazení dlouhodobého majetku prodejem likvidací v důsledku opotřebení v důsledku škody nebo manka přeřazením z podnikání do osobního užívání bezúplatným převodem – darováním vkladem do základního kapitálu Vyřazení DHM, který se odepisuje lzerozdělit na dvě varianty: zcela odepsaný dlouhodobý majetek – pořizovací cena = oprávky, 082/022 dlouhodobý majetek je odepsaný pouze částečně – oprávky jsou nižší než PC zaúčtování řádného odpisu DHM doúčtování ZC vyřazení Příklad: Ve 4. roce škoda na DHM -> VUD vyřazen -1/2 odpis551/082 - ZC 549,541...(z jakého důvodu vyřazuji)/082,07x - vyřazení 082/022 Příklad 2: Ve 4. roce vyřazení z důvodu prodeje (PC: 100.000,-) - ½ odpis551/082 - ZC541/082 - Prodej311/641 - DPH 311/343 - vyřazení082/022 Prodej DM doúčtování ZC VÚD 541/082 v ZC vlastní vyřazení VÚD 082/022 ve VC Tržba za prodaný DM FAD 311/641 v prodejní ceně /(343) Likvidace v důsledku opotřebení DM 1) doúčtování ZC (podepsání) VÚD 551/082 v ZC 2) vlastní vyřazení VÚD 082/022 ve VC Dar (Já daruji někomu) doúčtování ZC VÚD 543/082 v ZC vlastní vyřazení VÚD 082/022 ve VC vrácení DPH státu 543/343 DPH ze ZC musíme vystavit darovací smlouvu 543 => daňově neuznatelný Vyřazení v důsledku škody(pokud je DM opravitelný, nevyřazuji ho, ale účtuji až opravu) když je neopravitelná škoda doodepsání ZC 549(582)/082 v ZC vlastní vyřazení VÚD 082/022 ve VC Převodem do osobního používání u OSVČ 1) doúčtování ZC VÚD (413)491/082 v ZC 2) vlastní vyřazení VÚD 082/022 ve VC Způsob vyřazení Likvidace v důsledku opotřebení 551 – odpis dlouhodobého maj. Prodej dlouhodobého majetku 541 – zůstatková cena prodaného dl. m. V důsledku škody, manka 549 – manka a škody Darování 543 - dary Přeřazení do osobního užávání 491 – účet individuál. podnikatele Nepeněžitý vklad do obchod. spol. 367 Drobný hmotný - u samostatných movitých věcí, které sice splňují podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění je nižší než stanovený limit (< 40.000,-) - o takovém majetku se potom účtuje jako o zásobách materiálu, a protože se většinou vydává ihned o používání, účtuje se zpravidla již samotný nákup přímo do nákladů (501 – Spotřeba materiálu) Drobný nehmotný majetek - u nehmotného majetku, kde není splněn limit, který si účetní jednotka zvolila ve své vnitřní směrnici pro zařazení do DNM, přestože vyhovuje doba použitelnosti, není takový majetek považován za dlouhodobý nehmotný majetek (< 60.000,-) - účtuje se při pořízení do nákladů v účtové skupině 51 – Služby, 518 – Ostatní služby Možnosti pořízení DM dodavatelským způsobem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním, převzetí po skončení leasingu) vkladem od jiné osoby přeřazením z osobního užívání do podnikání Dodavatelským způsobem - tj. nákupem od dodavatele - náklady spojené s pořízením se soustřeďují na účtě 042 – Pořízení DHM, nebo 041 – Pořízení DNM - po zařazení se investice převedou na vrub příslušného účtu ve skupinách 01,02,03 - pořízení DM může býtfinancováno například: z peněžních prostředků společnosti (pokladna, BÚ) z poskytnutého úvěru ÚJ poskytne dodavateli zálohu, která představuje v podstatě částečnou úhradu před konečným vyúčtováním investice Vlastní činností - např. stavba budovy vlastními zaměstnanci - při tomto způsobu pořízení vznikají náklady, které se zaúčtují na vrub příslušného účtu 5. třídy - ale protože tyto výdaje souvisí s pořízením DM, lze je uplatnit v nákladech pouzeformou odpisů -z tohoto důvodu je nutno tyto částky zaúčtovatdo výnosů jako ekvivalent nákladů - výnosy se zachycují na výnosovém účtěAktivace (62x), neboť vytvořením majetku VČ se zvyšují aktiva Bezúplatným nabytím - v takovém případě se DM zaúčtuje na příslušný majetkový účet se souvztažným zápisem ve prospěch oprávek - 01x,02x/07x,08x Darováním - v reprodukční pořizovací ceně - 01,02,03/413 Převod z osobního užívání (u podnikatele – FO) - v reprodukční pořizovací ceně - 01,02,03/491 Vklad od jiné osoby - 01,02,03/411,413 Daňové aspekty vyřazení DM - vyřazení DM, který ještě nebyl zcela odepsán, má také důsledky daňové - podle ZDP může poplatník uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu z hmotného a nehmotné majetku vyřazeného před koncem zdaňovacího období - zůstatková cena DM se zaúčtuje až po provedení polovičního odpisu

Témata, do kterých materiál patří