Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Daně a dotace

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15. DANĚ A DOTACE charakteristika účt. sk . 34, druhy daní stručná charakteristika přímých daní účtování daní z příjmů účtování majetkových daní stručná charakteristika nepřímých daní účtování nepřímých daní – DPH a spotřebních daní daňová účinnost jednotlivých daní dotace na pořízení DM a provozní dotace Charakteristika účt. sk. 34 – závazku, příp. vznik pohledávky - účty 346-347 – účtování dotací – účty aktivní (na MD vznik pohledávky, na Dal zrušení) - Vybírání daní spravuje FÚ, spotřební daně vybírají celnice. - V průběhu roku (u daní) může být konečný zůstatek aktivní (placení zálohy – předem) i pasivní. Obecně: záloha VBÚ34x221 vyčíslení skutečné částky daně (daň. přiznání)591, 53134x doplatek (Z < DP)34x221 vratka (Z > DP)22134x I. DANĚ PŘÍMÉ Daňové přiznání se podává nejčastěji za kalendářní rok do 31. 3. nebo 30. 6. 2. majetkové daně - daň silniční - daň z nabytí nemovitých věcí a) Účtování daní z příjmů 341 – Daň z příjmů - eviduje se tu daň z příjmů FO i PO, jestliže ÚJ je plátce i poplatník - platí se zálohově, výše a četnost záloh záleží na loňské výši daně od 30 000,-- do 150 000,-- => zálohy se platí pololetně ve výši 40 % loňské daně 1. do 15. 06. VBÚ – záloha na daň z příjmů PO 30 000,-- 341/2212. do 15. 12. VBÚ – záloha na daň z příjmů PO 30 000,-- 341/221 3. 31. 12. roční daň. povinnost podle DP85 000,-- 591/341 - 591 – Daň z příjmů splatná - 593 – Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů pokud po úpravě celkového HV na základ daně je výsledkem celková daňová ztráta => daň je 0, ale daňové přiznání se musí podat (možnost uplatnit ztrátu v dalších letech jako odčitatelnou položku)4. březen VBÚ – nedoplatek daně 25 000,-- březen VBÚ - přeplatek daně součet záloh je větší než roční daň => FÚ buď vrací ÚJ221/341 => nebo se započítá na příštím daňovou povinnost (=> neúčtuje se, příští rok si ji odečtu z daňového přiznání) Opravné daňové přiznánípodáváme, když chybu zjistíme do termínu pro podání DP;dodatečné595 – Dodatečné odvody daně z příjmů a) doměrek daně - předpisDPPO(platební výměr od FÚ)595/341 b) VBÚ – úhrada doměrkuDPPO341/221 c) vratka341/595 d) VBÚ - vrácení části daně - příjem221/341 591 – 595 – daňově neznatelné náklady 342 – Ostatní přímé daně svých peněz, ale někomu ji srazí z příjmů) 1) u daně z příjmů FO ze závislé činnosti b) srážková daň (nepodepsané „Prohlášení“ a příjem do 10 000 Kč) - analyticky se rozlišuje, posílají se na jiný účet FÚ Účtování: – srážka zálohy na DPFO ze záv. činnosti zaměstnanci331/342 společníkovi366/342 – odvod zálohy sražené DPFO FÚ342/221 a) přeplatek daně vrací ve výplatě za únor342/331,366 b) nedoplatek daně nevybírá331,366/342 2) u srážkové daně z dividend a podílů na zisku - a. s. nebo s. r. o.= plátce; akcionář nebo společník = poplatník 1. VÚD – otevření účtů ->HV = zisk 548 000,--701/431 2. VÚD – přiznané dividendy (podíly na zisku)100 000,--431/364 3. VÚD – srážková daň 15 % 15 000 364/342 4. VBÚ – výplata dividend (podílů) 85 000364/2215. VBÚ – odvod srážkové daně 15 000342/221 3) u srážkové daně z úroků z CP (dluhopisů), u PO - plátce = emitent, poplatník = majitel dluhopisů 1.VBÚ -100% úroků16 000,-----/--- 15% srážková daň z úroků 2 400,--562/342 85% úroků(netto úrok)13 600,--562/221 2. VBÚ – odvod srážkové daně 15% 2 400,--342/221 b) Účtování majetkových daní platí se z důvodu vlastnictví nějakého majetku plátce a poplatník je jedna osoba pro jejich zúčtování s FÚ se používá účet 345 – Ostatní daně a poplatky 531 – Daň silniční - ÚJ ji platí, pokud používá auto k podnikání - zálohy se platí čtvrtletně ve výši 1/12 roční sazby za každý měsíc používání vozidla 1. 15.04. VBÚ – záloha na silniční daň 600,--345/221 2. 15.06. VBÚ – záloha na silniční daň 600,--345/221 3. 15.10. VBÚ – záloha na silniční daň 600,--345/221 4. 15.12. VBÚ – záloha na silniční daň 400,--345/221 5. 31.12. Daňové přiznání – roční daň2 925,--531/345 6. leden 2015 VBÚ – doplatek daně 725,--345/221 Případný přeplatek si ponechá FÚ jako zálohu na příští období nebo ho ÚJ vrátí. 532 – Daň z nemovitých věcí - dělí se na daň ze staveb (budovu, jednotky = byty) a daň z pozemků - daň z nemovitých věcí – daň. uznatelná, pokud byla zaplacena 1. leden - daňové přiznání – roční daň8 264,--532/345 2. květen - VBÚ – 1. splátka daně z nem.4 132,--345/221 3. prosinec - VBÚ – 2. splátka daně z nem.4 132,--345/221 538 – Ostatní daně a poplatky - spotřeba dálničních známek a kolků538/213 - daň z nabytí nemovitých věcí 1. Daňová povinnosti podle DP538/345 2. VBÚ – úhrada daní (do 30 dnů od DP)345/221 K účtu 538 se musí vést analytická evidence podle daňové uznatelnosti položek, které se na něj účtují: - spotřeba kolků a dálničních známek (mýtné) – daň. uznatelné - další poplatky placené státu (obci) – daň. uznatelné - daň z nabytí nemovitých věcí – dań. uznatelná, pokud byla zaplacena II. NEPŘÍMÉ DANĚ –poplatníkem je konečný spotřebitel, plátce je podnik 1. DPH – 2015 - 3 sazby – základní sazba 21 %, snížená sazba 15 % potraviny, 2. snížená 10 % - některé činnosti jsou osvobozeny (př.: finanční služby, školství, zdravotnictví…) - poplatník = konečný spotřebitel; - plátce = podnik, podává DP do 25. dne následujícího měsíce 2. – plátcem je výrobce nebo dovozce  účtování obdobné jako u DPH – stranu Dal účtuje pouze plátce spotřební daně při prodeji vybraných produktů  spravují ji celnice (celníci); zvyšuje základ pro výpočet DPH (odvoz – samovyměření) Pojmy: poplatník = konečný spotřebitel, SD zaplatí v ceně zboží registrovaný plátce = dovozce nebo výrobce produktů spotřební daň – zpravidla stanovena absolutní částkou na jednotku množství (Kč/litr) zdaňovací období = kalendářní měsíc, kdy se porovnává SD na vstupu a na výstupu 3.ekologické daně - plátcem je výrobce nebo dovozce a) Účtování DPH 343 – Daň z přidané hodnoty Plátce DPH a) povinně, pokud má za 12 po sobě jdoucích měsícůobrat (= příjmy) vyšší než1 mil. KčZdaňovací období: kalendářní měsícpříp. čtvrtletí Daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce. Ve stejném termínu se musí daň zaplatit. Pl

Témata, do kterých materiál patří