Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. účtová třída

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27.3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY

CHARAKTERISTIKA FINANČNÍCH ÚČTŮ

 • Účtová osnova – finanční účty – 2. účtová třída (aktivní i pasivní účty)

  • Majetek, který je vysoce likvidní – peněžní hotovost, šeky, ceniny, vklady v bankách, obchodovatelné cenné papíry

ČLENĚNÍ FINANČNÍCH ÚČTŮ

 • AKTIVNÍ ÚČTY (účtová skupina 21, 22, 25)

  • účty finančního majetku – 211 – Pokladna, 213 – ceniny, 221 – Bankovní účty

  • účty pro zachycení cenných papírů (do 1 roku) – 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování, 255 – Vlastní dluhopisy k obchodování

 • PASIVNÍ ÚČTY (účtová skupina 23 a 24)

  • Účty, které zobrazují krátkodobé úvěrové vztahy podniku k bankám, k FO a PO

  • 231 – Krátkodobé úvěry

  • 232 – Eskontní úvěry – úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky

  • 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci – krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank

 • Specifický účet – 261 – Peníze na cestě – slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním pokladních dokladů a bankovních výpisů

 • při převodech mezi dvěma vlastními bankovními účty (mezi BÚ a úvěrovým účtem)

 • Ke dni účetní závěrky zůstatek povahu aktivní i pasivní

OCEŇOVÁNÍ KRÁTKODOBÉHO FINANČNÍHO MAJETKU

 • Peněžní prostředky a ceniny se oceňují v nominální hodnotě

 • Cenné papíry a podíly se při pořízení oceňují pořizovací cenou (součástí PC cenného papíru jsou i vedlejší náklady s pořízením související – poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. Součástí PC nejsou úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s údržbou cenného papíru a podílu)

POKLADNA

 • 211 – Pokladna – účtuje se o stavu a pohybu peněz v hotovosti (tuzemské měny i cizí měny (valut))

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY V POKLADNĚ

 • SCHODEK – finanční náklad 569 (569/211)

– předpis zaměstnanci: 335/668

– úhrada manka: 211/335; 221/335; 331/335

 • PŘEBYTEK – finanční výnos 668 (211/668)

ZÁLOHY POSKYTNUTÉ ZAMĚSTNANCŮM

 • Zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty, drobné nákupy a jiné účely – pohledávky (MD – 335 – Pohledávky za zaměstnanci) 335/211

  • DOPLATEK = záloha je nižší vyúčtování služební cesty (335/211)

  • PŘEPLATEK = záloha je vyšší než vyúčtování služební cesty (211/335)

VALUTOVÁ POKLADNA

 • ÚJ má valutovou pokladnu – shodné účtování s účtováním korunové pokladny – peněžní údaje musí být vyjádřeny v domácí i zahraniční měně

PŘEPOČET VALUTOVÉ POKLADNY, KDE DNI ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

 • Valutová pokladna vykazuje zásobu valut ke dni účetní závěrky, musí být valuty přepočteny ke dni účetní závěrky podle kurzu ČNB platného k 31. 12.

 • Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskut. ÚP

  • Denní kurz – kurz ČNB

  • Pevný kurz – stanovený k určitému datu po vymezené období

Témata, do kterých materiál patří