Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Kalkulace, dohadné položky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18.74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Stanoví náklady předem nebo zjišťuje následně

 • Sestavuje se na kalkulační jednici → 1 výrobek, polotovar, služba, která je vymezená množstvím nebo časem

 • Kalkulace se dělí:

 • Předběžnou - stanový předpokládané náklady na kalkulační jednici před zahájením výroby; vychází z technickohospodářských norem (THN)

 • Operativní - nejpřesnější; při sestavení vychází z právě platných THN

 • Plánová - sestavuje se ročně, vyjadřuje úroveň vlastních nákladů, kterých se má v průměru dosáhnout za jeden rok

 • Propočtová - sestavuje se u výrobků, pro které nejsou stanoveny THN

 • Výsledná - vyjadřuje úhrn skutečných nákladů na kalkulační jednici po dokončení nebo na konci účetního období. Vychází se z účetnictví a jde o skutečné náklady

 • Kalkulační vzorec

1. Přímý materiál

2. Přímé mzdy

3. Ostatní přímé náklady

Přímé náklady

4. Výrobní režie (odpisy, energie, opravy,…)

Vlastní náklady výroby

5. Zásobovací režie (mzda skladníka, přeprava materiálu, opravy skladů)

6. Správní režie (společné náklady - mzdy THP, poštovné, odpisy)

Vlastní náklady výkonu

7. Odbytové náklady (náklady na reklamu, přepravné výrobků)

Úplné vlastní náklady výkonu

8. Zisk

Prodejní cena bez DPH

9. DPH

Prodejní cena s DPH

Stanovení nákladů na kalkulační jednici

 • Přímé náklady - stanoví se dle THN

 • Nepřímé náklady - nejprve se stanový celkový objem, který vychází z rozpočtů a z něj se vypočítá podíl připadající na kalkulační jednici. Používají se 3 metody:

 • Kalkulace dělením - v podnicích se stejnorodou výrobou, celková částka se dělí plánovaným kusem výrobků

 • Kalkulace dělením pomocí poměrových čísel - výrobky podniku se liší rozměry, velikostí. 1 z výrobků se zvolí jako základní např.: rohlíky, bagety, housky

 • Kalkulace přirážková - používá se při výrobě různorodých výrobků, režijní náklady se stanoví pomocí přirážky, která vyjadřuje poměr náklady k rozvrhové základně. Základnu si stanoví podnik sám, může být v penězích (přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady nebo v naturální podobě (strojové hodiny, hodiny práce výrobních dělníků)


$$Režijné\ přirážka\ v\ \% = \ \frac{Rozpočtovaná\ režie\ (VR,\ SR,\ OR)}{Rozvrhová\ základna\ v\ Kč}*100$$


$$Režijní\ sazba = \ \frac{Rozpočtovaná\ režie}{Rovrhová\ základna} = v\ Kč$$

Účty 388 a 389

 • Používají se, pokud není známá některá z podmínek → účel částky, částka, období

 1. 388 - Dohadné položky aktivní - pohledávky za pojišťovnou

 2. 389 - Dohadné položky pasivní - nevyfakturované dodávky

Př.: Nedošla faktura

1) Příjemka na zboží 10 000 Kč 132/131

2) Do konce roku nedošla FA 131/389

3) DFA za zboží přijaté vloni 10 000 Kč 389/321

+ DPH 21% 2 100 Kč 343/321

4) VBŮ úhrada FA 12 100 Kč 321/221

Př.: Pojišťovna

Témata, do kterých materiál patří