Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náklady a výnosy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,98 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náklady a výnosy Náklady - peněžní vyjádření spotřeby majetku (zásob a DM), práce zaměstnanců (mzdy a pojistné z mezd) a cizích výkonů = je třeba odlišovat od výdajů Výnosy - peněžní vyjádření prodaných výkonů = třeba odlišovat od příjmů Výdaj - úbytek peněžních prostředků Příjem - přírůstek peněžních prostředků Členění N a V Podle nákladových druhů- 50, 51, 52 - dle skupinZ hlediska správného stanovení základu daně-a.účetní náklady - všechny zaúčtované v 5. tříděb.daňové náklady - vymezeny zákonem o dani z příjmuZ hlediska vykazování výsledků hospodaření - a.provozní N a V - 50-55,58; 60-64 b.finanční N a V - 56, 57; 66 Podle místa vzniku a odpovědnosti za její vznik - členění N podle hospodářských středisekPodle vztahu k výkonům a podle způsobu stanovení na kalkulační jedniciPřímé (jednicové) - souvisí s výrobou výrobků, dají se zjistit přímo na kusNepřímé (režijní) - společné pro více výkonů a nelze je přímo zjistit na 1 kusV závislosti na objemu prováděných výkonů - a.pevné (fixní) - relativně stálé i když se objem výkonů změní př. nájemné a odpisyb.proměnlivé (variabilní) - jejich výše se mění v závislosti na objemu výkonů Zásady pro účtování N a V Náklady se účtují v 5. účtové třídě, výnosy v 6.Náklady se účtují na MD, výnosy na DNáklady a výnosy se zásadně účtují do období, s nímž časové a věcně souvisí -časově se rozlišujíNa jednotlivé účty se účetní případy účtují narůstajícím způsobemPři uzavírání účetních knih se obraty N a V převádějí na účet 710 Zisků a ztrátAnalytickou evidenci v 5. třídě = třeba přizpůsobit zákonu o dani z příjmuOpravy nákladů a výnosů v minulých účetních obdobích nesprávně zaúčtovaných nebo nezaúčtovaných se účtují:1)u nevýznamných částekna příslušný účet, kam měli být zaúčtovány (tzv. metoda výsledková) 2)u významných částek - na účet426 - Jiný VH minulých let (metoda rozvahová) Při účtování N a V respektujeme zásadu zákazu kompenzace, výjimku tvoří dobropisy a refundace, rezervy, opravné položky, účtová skupina 58 a účet 555Nákladové a výnosové účty mají často v účtovém rozvrhu přidělena čísla účtů tak, aby se utvořili dvojice účtůDo nákladů účetní jednotky se zahrnují pouze náklady, které se jí týkajípř. elektřina za pronajatý prostor Fondy tvořené ze zisku - představují účelově vázané zdroje (použití pouze na stanovený účel) 421 - Rezervní fondy - určen ke krytí ztrátového hospodaření; do 2013 byla jeho tvorba povinná422 - nedělitelný fond - obdoba 421, ale v družstvech423 - statutární fondy - jejich tvorba a čerpání se řídí společenskou smlouvou nebo stanovami; má podobu sociálního fondu, ze kterého se zaměstnanci hradí nepeněžitá plnění (příspěvek na dovolenou, kulturní a společenské akce)424 - ostatní fondy - plně v kompetenci účetní jednotky, tvoří se na konkrétní účet Účtování individuálního podnikatele -491 K zaznamenávání všech osobních vkladů, výběrů a přijatých darůNahrazuje veškeré účty vlastních zdrojůVklady: 0xx, 1xx, 2xx/491Výběry: 491/0xx, 1xx, 2xxPřevod zisku jako zvýšení kapitálu431/491 Dlouhodobé cizí zdroje Rezervy → 45Bankovní úvěry → 46Dlouhodobé závazky → 47 Rezervy - tvoří se za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajů Představují budoucí závazekDle předpisů se tvoří na dobu delší než 1 rokZákonné - uznávané jako daňový základ - upravené zákonem o rezervách pro zjištění základu daně Ostatní - tvořené na jiné účely než stanovuje zákon; účetní náklad není daňově uznatelnýPři roční uzávěrce se provádí inventarizace rezerv; zůstatky se převádějí do následujícího účetního období a jejich zůstatek může být vždy jen pasivní Bankovní úvěry - úvěry splatní za dobu delší než 1 rok -461 - účtování shodné jako u231 Dlouhodobé závazky - mohou vzniknout z dlouhodobých půjček, dluhopisů, pronájmu,… 473 -Emitované dluhopisy - kdy účetní jednotka vydává úvěrové CP 475 - Dlouhodobé přijaté zálohy - přijaté zálohy od odběratelů před splněním dodávky 478 - Dlouhodobé směnky k úhradě - vydané směnky na úhradu závazků 479 - Ostatní dlouhodobé závazky - dlouhodobé půjčky, vklady lichého společníka 481 - Odložený daňový závazek a pohledávka - částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích

Témata, do kterých materiál patří