Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Oběžný majetek – zásoby a způsoby účtování o zásobách

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (122,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8. Oběžný majetek – zásoby a způsoby účtování o zásobách jaké znáte druhy zásob jaké jsou povolené způsoby účtování o zásobách jaké účetní případy se účtují při pořízení zásob materiálu a zboží – oběma způsoby Zásoby jsou oběžným majetkem účetní jednotky - neustále mění svoji podobu. Podnik by měl mít pro každý druh zásob stanovenou minimální zásobu. - vstupují do výrobní činnosti (materiál) - vstupují do obchodní činnosti (zboží) - vystupují z výrobní činnosti (výrobky) - jde o to, aby byly zásoby co nejrychleji přeměněny na peníze. Sledují se 2 základní ukazatele: doba obratu zásob počet obrátek zásob Dělení zásob (druhy)): zásoby materiálu zásoby vlastní výroby zvířata zásoby zboží Zásoby materiálu - materiál je nakupován za účelem spotřebování. - sleduje se doba obratu - vyjadřuje dobu (ve dnech) za kterou materiál změní formu (co nejkratší). - dále se sleduje počet obrátek - kolikrát za dobu (časová jednotka) se materiál spotřebuje a nakoupí (co největší). - oceňujeme v PC Řadíme sem: suroviny - jimiž jsou hmoty, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku tvoří jeho podstatu (dřevo, umělá hmota) pomocné látky - to jsou hmoty, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu ( lak) provozovací látky - jimiž jsou hmoty, kterých je zapotřebí pro provoz, avšak do výrobku nevstupují (mazadla, palivo, čistící prostředky) náhradní díly - což jsou předměty určené k uvedení hmotného majetku do původního stavu obaly- slouží k ochraně a dopravě nakoupeného materiálu, zboží a vlastních výrobků drobný hmotný majetek - o němž účetní jednotka rozhodla, že není investičním majetkem (židle - je to nepraktické) kancelářské potřeby Zásoby vlastní výroby - jsou takové zásoby, které účetní jednotka vytvoří pomocí zaměstnanců z nakoupeného, získaného materiálu. Za zásoby vlastní výroby se považují: nedokončená výroba za níž jsou považovány produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni, nejsou již matriálem, ale také ne ještě hotovým výrobkem. Za nedokončenou výrobu se považují i nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty (rozpracované služby) - sleduje se k 31.12 - není schopna uspokojit potřebu zákazníka polotovary vlastní výroby což jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všemi výrobními stupni a musí být proto dokončeny nebo zkompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky. - jsou schopny uspokojit potřebu, účetní jednotka je může prodávat - potraviny, stůl, který nemá lak atd.) výrobky to jsou předměty vlastní výroby určené k realizaci mimo účetní jednotku. - včetně obalu, jsou prodávány konečnému spotřebiteli, sleduje se přesná evidence výrobků a hotové výrobky jsou přebírány pomocí příjemek na sklad. Pro tuto výstupní kontrolu je pověřen skladník nebo zaměstnanec. K účtu výrobky se zpravidla vedou analytické účty podle druhu jednotlivých výrobků. Při velkém množství výrobků řešíme situaci pomocí vnitropodnikového účetnictví. - u výrobků se vystavuje skladní karta - při výdeji ze skladu musí být zhotovena výdejka - provádí se inventarizace zvířata (124): narodila se v účetní jednotce - ocení vlastními náklady (vlastní příchovky zvířat). Dále sem patří všechna zvířata, která mají dobu životnosti kratší než 1 rok nebo cena menší než 40 000,- - náležející do zásob jsou: mladá zvířata zvířata ve výkrmu ryby kožešinová zvířata včelstva hejna slepic, kachen, krůt a perliček Zásoby zboží Zbožím jsou takové zásoby, které organizace nakupuje za účelem prodeje a výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Zbožím jsou též pozemky, budovy a stavby, které účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení..(autobazar, zverimex). Prodává se za cenu zvýšenou o náklady na uskladnění, manipulaci, mzdy prodavaček + zisk pro účetní jednotku (marže). - i když je dražší než 40 000 a životnost je delší než 1 rok - oceňování cenou pořízení - účetní jednotka si může zvolit zda bude plátcem DPH či nikoliv - když materiál koupím za 22% a konečný výrobek prodávám za 5% (stavebnictví). V opačném případě je to u potravin - je to nevýhodné, proto se například u montáže okna píše montáž s 5% DPH - pokud se kupuje celé okno, platí se 22%. Zásoby - účtování - zásoby je možné účtovatzpůsobem A nebo způsobem B - vybraný způsob musí používat účetní jednotka celé období a musí být popsán v účetní závěrce - v účtové osnově se zásoby evidují v účtové třídě 1 - Zásoby. Účtování zásob způsobem A - účtuje se přes účet pořízení - je nutné zjistit pořizovací cenu zásob = cena pořízení + vedlejší náklady - pokud je účetní jednotka plátce DPH - pořizovací cena = všechny ceny bez DPH - pokud je účetní jednotka neplátce DPH - pořizovací cena = všechny ceny s DPH - z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu. Obdobně se aktivuje i materiál a zboží vlastní výroby. - Součástí pořizovací ceny je i spotřební daň, pokud nelze uplatnit nárok na její vrácení. Je-li nárok uplatňován, účtuje se na stranu Má dáti účtu 345 - Ostatní daně a poplatky. fap za nákup materiálu (zboží)111(131 ) / 321 nákup za hotové111 (131) / 211 pokud je plátce - DPH343 / 321 faktura za dopravu111 (131) / 321 plátce - DPH343 / 321 převzetí na sklad 112 / 111 (132/131) výdej do spotřeby - materiál501 / 112 - zboží 504 / 132 - úbytek materiálu v důsledku prod.542 / 112 prodej zboží311(211) / 604 Pokud dopředu víme, že nebudou žádné vedlejší výdaje spojené s pořízením zásob můžeme účtovat na 112 - darované zásoby se zaúčtují na stranu Má dáti příslušných účtů zásob souvztažně ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy. - převod zásob z osobního užívání do podnikání v podniku jednotlivce se zaúčtuje na stranu Má dáti příslušných účtů zásob souvztažně ve prospěch účtu 491 - Účet individuálního podnikatele. -

Témata, do kterých materiál patří