Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásoby I

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zásoby I. –patří dooběžného majetku, tzn. že u nich dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky - zásoby sezahrnují do nákladů v souladu s účetními předpisy jednorázově, a to v okamžiku jejichspotřeby, prodeje, darování a v dalších případech, kdy dochází k jejich úbytku Druhy zásob Materiál –účtová skupina 11 suroviny(základní materiál),pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly a další movité věci s dobou použitelnosti kratší než 1 rok bez ohledu na výši jejich ocenění Zásoby vytvořené vlastní činností (včetně zvířat patřících do zásob) –účtová skupina 12 nedokončená výroba polotovary hotové výrobky zvířata Zboží –účtová skupina 13 movité věci, které ÚJ pořizujeza účelem dalšího prodeje (výrobky se mohou stát zbožím, pokud byly aktivovány a předány do vlastních (ale jiných) prodejen) Oceňování Pořizovací cena - všechny nakoupené zásoby - cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady - přeprava (externí i interní), clo, provize, pojistné při přepravě, náklady na zpracování materiálu - faktura na nákup materiálu – 111/321 - převzetí materiálu na sklad – 112/111 Vlastní náklady - u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti - přímé náklady spojené s výrobou – např. přímý materiál – spotřeba základního materiálu Reprodukční pořizovací cena - oceňujeme majetek, který byl do společnosti dodatečně vložen nebo darován (tj. bezplatné nabytí) - cena musí být odhadnuta soudním znalcem Pořízení zásob - vlastní výrobou - nákupem - darem - dalším vkladem do společnosti Pořízení materiálu zásob z jiného členského státu EU -faktura od „zahraničního“ dodavatele se bude účtovat obdobně jako FP od českého dodavatele, pouze s tou změnou, že částkabude zpravidla v zahraniční měně aÚJ ji musí přepočítat na Kč - použije přitom buďpevný kurz nebodenní kurz dle ČNB (na základě vnitropodnik. směrnice) Výpočet a zaúčtování DPH z pořízeného materiálu - společnost z členského státu EUnebude tento dodaný materiálzdaňovat DPH na výstupu,pokud ji česká firma sdělí svoje DIĆ - česká firma si sama vypočte DPHz přijaté dodávky a mápovinnost tuto vypočtenou daň odvést FÚ = tzv. přidanění nebo samovyměření - v případě, že má česká firma od prodávajícího z členské země EUdaňový doklad (=fakturu o nákupu), bude mít zpravidla inárok na odpočet daně - bude-li mít česká firma nárokna plný odpočet,v konečném důsledku bude vztah k FÚ nulový! Výpočet povinnosti přiznat daň10 000 Kč349 / 343 Nárok na odpočet 10 000 Kč343 / 349 Povinnost přiznat daň a nárok na odpočet -pokud bychomneměli daňový doklad – fakturu,nemáme nárok na odpočet DPH amusíme odvést daň na výstupu - povinnost odvést DPH z nákupu vzniká dnem vystavení dokladu, nejpozději však do 15. dne měsíce,který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen Dovoz materiálu ze zemí mimo EU -ÚJ si vyměřuje DPH sama (celnice již nevyměřuje) -clo vstupuje do základu daně pro DPH => jesoučástí pořizovací ceny Škody na zásobách materiálu -způsobené např.fyzickým znehodnocením nebo živelnými pohromami - představujíúbytek materiálu a provozní nebo mimořádný náklad (549 – Manka a škody) - předepsané náhrady škod odpovědným osobám nebo náhrada škody od pojišťovny jeprovozním nebo mimořádným výnosem na účtě 648 – Ostatní provozní výnosy Z účetního hlediska se za škodu považuje: fyzické znehodnocení (neodstranitelné poškození nebo zničení)majetku, a to z objektivních nebo subjektivních příčin – vyvolání určité mimořádné příčiny Daňová účinnost mank a škod: - mankajsou daňově účinná dle ZDP pouzedo výše náhrad - škody jsou také daňově účinné jendo výše náhrad, výjimku jsou: škody vzniklé v důsledkuživelné pohromy škody způsobené podle potvrzení policieneznámým pachatelem - potom jsou škodydaňově uznatelné v plné výši - škoda 112/549 - předpis náhrady škody 378/648 Nevyfakturované dodávky -situace, kdy odběratel obdržel dodávku materiálu, ale dodavatelskáfaktura do konce účetního období nedošla - zásilka materiálu byla převzata do skladu podlepříjemky, v níž byl materiál oceněn podle smluvní ceny a zaúčtován obvyklým způsobem -místo faktury vyhotoví ÚJvnitřní účetní doklad Účet 111 – Pořízení materiálu nesmí vykazovat ke dni účetní závěrky zůstatek příjemka112/111 nevyfakturované dodávky 111/389 Materiál na cestě - situace, kdy ÚJ obdržela dodavatelskou fakturu za materiál, ale ten do skladu dosud nedošel - došlá faktura se účtuje obvyklým způsobem, chybějící příjemka se nahradí vnitřním účetním dokladem materiál na cestě 119/111 převzetí materiálu112/119 Způsob A - nakoupené zásoby se v průběhu roku zaúčtovávají na příslušný rozvahový účet zásob v 1. účtové třídě a do nákladů se dostávají až při jejich spotřebě (na základě výdejek) Způsob B -v průběhu roku se nákup materiáluzaúčtuje do nákladů (501), a na účty 1. třídy se účtuje až při roční uzávěrce - mohou vést všechny ÚJ– stanoveno ve směrnici účetnictví - vede se podrobná skladová evidence, skladník vyhotovujepříjemky i výdejky, ale neúčtujeme o nich - ve způsobu B potřebujeme, aby náklady (501) ovlivnily materiál pouze ten, který byl spotřebován (ne na skladě) - účtuje se KZ - PZ se převádí do nákladů (N) - logika účtování vede k tomu, že na 501 máme jenom skutečně spotřebovaný materiál -KZ = PS + přírůstky – úbytku - úbytky = PS + přírůstky – KZ Nutno provádět inventarizaci k 31. 12. a) k 1. 1. – otevření účetnictví112/701 b) FP za materiál501/321 c) vedlejší pořizovací náklady501/321, 622, 211 d) příjemka, výdejkaneúčtujeme e) převod PS k 31. 12. 501/112 f) zaúčtování KZ na základě inventarizace112/501 -manko549/112 - manko v norměneúčtujeme - přebytek112/648 - materiál na cestě119/501 - nevyfakturované dodávky501/389 - manko v průběhu roku 549/501

Témata, do kterých materiál patří