Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2.a) Poznávací procesy - vjemy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2.a) Poznávací procesy - vjemy Vnímání - základní psychický poznávací proces, zachycuje to, co v daný okamžik působí na smysly, informuje o vnějším světě (barva, chuť) i vnitřním (bolest, zadýchání). - subjektivní odraz objektivní reality v našem vědomí prostřednictvím receptorů (při vnímání působí naše předchozí skutečnost, myšlení, city a zájmy) - Umožňuje základní orientaci v prostředí (v aktuální situaci) - Výsledky vnímání jsou počitky a vjemy. -> nejprve dochází k analýze vnímaného předmětu na jednotlivé složky (vlastnosti) – výsledkem jsou počitky, ty se pak spojují v celek, ve vjem – korovou syntézou. Bez korové syntézy by vznikly jen počitky - Vnímání člověka není možné pojímat jako prosté kopírování zevního podnětu, závisí na tom, co mozek s příslušným podnětem udělá. Produkty mozku jsou často značně subjektivní a může docházet k tzv. falešným alarmům, kdy člověk přijal určitý signál, který nebyl vyslán. =poznávací proces, poznáváme to, co v daném okamžiku působí na naše smyslové orgány, poznání, které se odehrává tady a teď. -Analyzátory =pomocí nich se uskutečňuje vnímání. - je to smyslový orgán, který se skládá ze 3 částí – čidla (receptor), dostředivého nervu a korového centra, vše funguje jako celek a reflexně (nezávisle na naší vůli). -Psychické zážitky =a) počitky – jednodušší, stačí funkce jednoho analyzátoru, ptáme se na ně Jaké to je?, b) vjemy – složitější, více analyzátorů, celý děj, otázka Co to je? -Smyslová citlivost =schopnost vnímat velmi slabé podněty, případně velmi malé rozdíly mezi podněty. - Smyslová adaptace =přizpůsobení smyslů, změny smyslové citlivosti, způsobené dlouhodobějším působením podnětů. - buď se citlivost zvyšuje = kladná adaptace, zbystření smyslů, když klesá je adaptace záporná = otupení smyslů. - k adaptaci nedochází u bolesti a zvuku. - Zákon kontrastu ve vnímání =působí-li v rychlém sledu za sebou na náš smyslový orgán dva rozdílné podněty, tak on stávající rozdíl ještě zvýrazní. Typy vnímání a) Analytický = člověk se soustřeďuje nadetaily a podstata mu uniká X b) Syntetický = poznánícelků, únik detailů, které mohou být důležité c) Analyticko-syntetický = schopen vnímat jakcelek, tak i detaily c) Emocionální = vnímání pocitů, někdy dochází ke skreslenému vnímání Druhy Vnímání - zrakové – orientace v prostoru, 80 – 90% všech informací - sluchové – zvuky – tóny = lidská řeč (vnímání sluchu fonematicky), hudební sluch a hluk - vibrace celým tělem - čichové pachy – vůně a pachy - chuťové - kožní – dotyk, teplo, chlad (-12 C, +45 C) - pohybové - hmatové – bolest Vlastnosti vnímání 1. Zaměřenost2. Výběrovost3. Strukturovanost4. Pregnantnost5. Konstantnost - podnět vnímáme stejně i v jiné poloze Poruchy vnímání a)kvantitativníb)kvalitativníDruhy: pohybu, času, zrakové, sluchové, chuťové Čivost - předchází vnímání - dá se měnit: - stálým působením podnětů se čivost zmenšuje (př. prstýnek na ruce) - stálým cvičením (př. hudební sluch, degustátoři) Vjem - Vjem je produktem vnímání - vjemy zanechávají v naší psychice stopy, jejichž obsah si můžeme vybavit po určité době bez přítomnosti původních působících podnětů, vjemy mají periferní vznik, zprostředkovaný receptory Iluze - zkreslené vjemy skutečných podnětů - nepřesný obraz předmětu je ovlivněn subjektivním činitelem Halucinace - sluchové, zrakové, hmatové

Témata, do kterých materiál patří