Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
EU - Evropská Unie

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (115 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Co je to EU? Evropská unie (EU) je společenství demokratických států, spojených zásadami svobody, právního státu a úcty k lidským právům. Tyto státy se rozhodly vzájemně spolupracovat v politické a hospodářské oblasti a postupně se integrovat v nadnárodní strukturu, která je výhodná pro všechny zúčastněné země. Cílem těchto integračních procesů je především zajistit mír a bezpečnost na kontinentu poznamenaném druhou světovou válkou.Významným motivem sbližování byla touha Německa a Francie už nikdy spolu neválčit a zajistit trvale přátelské vztahy mezi oběma národy. Čistě ekonomický cíl – vytvoření společného trhu – tak postupem doby doplnily i společná sociální politika, dohled nad životním prostředím, rozvoj slabších regionů či sladění zahraniční a bezpečnostní politiky. Propojování národních ekonomik mělo přispět k řešení ekonomických problémů a přinést prosperitu. Posláním Evropské unie je stálý a harmonický rozvoj. Společný rozpočet – plán příjmů a výdajů – financování aktivit obsažených ve smlouvách zemědělské politiky, rozvojové pomoci, strukturálních fondů Příjmy - celní výnosy - zemědělské vyrovnávací dávky - část DPH vytvořená v členských zemích - příspěvek členské země stanovený jako podíl na jejím HDP Výdaje - sektor zemědělství - regionální politika - rozvojová pomoc - podpora výzkumu a vývoje - strukturální fondy Zásady a cíle EU:a) zřízení společného trhu b) vyrovnaný vývoj hospodářské činnosti c) zvyšování životní úrovně d) odstranění celních poplatků a ostatních omezení mezi členy e) společný celní sazebník vůči třetím zemím f) volný pohyb osob, služeb, výrobků a kapitálu mezi členskými zeměmi g) zavedení společné měny Předchůdci EU: 50. léta - Evropské společenství uhlí a oceli 1957 - Evropské hospodářské společenství a Euratom Z historie EU V roce 1957 uzavřelo šest zemí (Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Belgie a Lucembursko) v Římě smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství. Společenství si vytklo za cíl podporovat harmonický vývoj hospodářské činnosti, nepřetržitý a vyrovnaný hospodářský růst, větší stabilitu, urychlené zvyšování životní úrovně a také těsnější vztahy mezi členskými státy. Znamenalo to odstranit obchodní bariéry mezi členskými zeměmi a zavést společný celní sazebník vůči třetím zemím. V roce 1968 byl tento úkol splněn. Vedle EHS vznikl v západní Evropě druhý integrační celek, ESVO (Evropské sdružení volného obchodu), v čele s Velkou Británií, se sedmi dalšími zeměmi. Další vývoj potvrdil, že EHS bylo životaschopnější – do roku 1995 sedm bývalých členů ESVO požádalo o členství v EU. V roce 1967 se EHS přejmenovalo na Evropské společenství (ES). Po útlumu integračních snah v sedmdesátých létech se v polovině 80. let zrodila iniciativa s názvem Dokončení jednotného vnitřního trhu a přesně stanoveným termínem do konce roku 1992. ES se podařilo odstranit většinu zbylých bariér – fyzické, technické a daňové. Tento důležitý obrat byl shrnut v tzv. Jednotném evropském aktu z roku 1986. Zakladatelská smlouva byla rozšířena o nové prvky: nové politiky (ochranu životního prostředí, podpora vědy a technického vývoje), strukturální fondy, které měly přispět k soudržnosti Společenství, změnu fungování institucí ES i zavedení hlasování kvalifikovanou většinou. Bílá kniha z roku 1995 seznamuje s tím, co znamená jednotný trh a jak funguje, a stanovuje předpoklady pro přípravu zemí pro vstup do Unie. V 80. letech se členská základna Společenství rozrostla o další země: Portugalsko, Španělsko a Řecko. Evropská unie v současné době prochází etapou, která byla odstartována přijetím Maastrichtské smlouvy na začátku 90. let. Zde došlo k přijetí smlouvy zřizující Evropskou unii. Průlom nastal ve třech směrech: 1. jednotný vnitřní trh směřující k hospodářské a měnové unii, 2. společná zahraniční a bezpečnostní politika a 3. spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. Jednotlivé orgány ES Evropský parlament- Jediný demokraticky volený mezinárodní zákonodárný orgán na světě. Má 626 členů, kteří dohlížejí na dodržování demokratických principů nejen v EU, ale téměř v celé Evropě. Parlament pomáhá zpracovávat, doplňovat a přijímat evropské zákony a rozpočet a navrhuje směry evropské politiky. Poslanci EP dohlížejí na dodržování lidských práv a celý parlament je v úzkém kontaktu s parlamenty ostatních zemí světa. Rada EU (Rada ministrů)- legislativní a výkonný orgán, reprezentuje členské státy, může rozhodovat o všech otázkách integrace. RM je složena z jednotlivých ministrů členských zemí EU, kteří zasedají podle oblasti, jejíž problematika je na pořadu jednání. RM a EP přijímají zákony Unie, předtím navržené Komisí. Rada zajišťuje koordinaci hlavních linií hospodářské politiky členských států EU a má pravomoc vydávat akty, které jsou sekundárními prameny práva Společenství. Zodpovídá za mezivládní spolupráci v oblastech zahraniční a bezpečnostní politiky a v oblasti vnitřních záležitostí a justice. Evropská rada- Hlavy států nebo vlád členských zemí se setkávají minimálně dvakrát ročně na zasedání Evropské rady. Evropská rada určuje základní směry politiky evropského společenství, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráce v oblasti justice a vnitra. Komise- Skládá se z dvaceti komisařů, kteří jsou nezávislí na vládách zemí, z kterých pocházejí. Komise jedná jako nezávislý orgán. Dohlíží na realizaci společných politik. Evropský parlament musí odsouhlasit složení Komise a má také právo Komisi rozpustit. Hlavní úkoly: 1. Zabezpečuje provádění primárních smluv 2. Podílí se na tvorbě legislativy EU, má vlastní rozhodovací pravomoc v oblasti některých politik 3. Je ochráncem právního systému ES. Po zjištění porušení práva ES může podat proti rušiteli žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Evropský soudní dvůr- Evropský soudní dvůr je nejvyšším soudem EU. Soud tvoří 15 soudců a 9 advokátů, kteří jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států na dobu 6 let. Soudci volí ze svého středu předsedu SD na funkční období 3 let. Současným předsedou je pan

Témata, do kterých materiál patří