Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Listina základních práv a svobod

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy ČR, skládá se ze 6 hlav a 44 článků1.hlava:Obecná ustanovení všichni lidé jsou svobodni a rovni si ve svých právech lidská práva jsou nezrušitelná, nezcizitelná, nepromlčitelná podstata právního státu – občan může činit to, co není zákonem zakázáno, neznalost zákona neomlouvá lidská práva jsou stejná bez rozdílu pohlaví, věku, rasy, sexuální orientace, vyznání, společenského postavení2.hlava:Lidská práva a základní svobody – 2 oddíly: Základní lidská práva a svobody každý má právo na život právo nedotknutelnosti osobnosti, trest smrti se nepřipouští každý má právo vlastnit majetek, obydlí je nedotknutelné,... Politická práva právo shromažďovací, volební, petiční zákaz cenzury, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny nesmím vyzývat k nesnášenlivosti3.hlava:Práva národnostních a etnických menšin národnostní menšina – u nás Slováci, nežijí na území svého státu etnická menšina – dnes již nemají svůj vlastní stát, vlast, např. Romové právo pořádat akce, sdružovat se v národnostních sdruženích, rozvíjet její kulturu, vyučovat (rozšiřovat a přijímat informace) v rodném jazyce4.hlava:Hospodářská, sociální a kulturní práva –nejrozsáhlejší práva hospodářská: právo podnikat, získávat prostředky prací, svobodná volba povolání, máme právo pracovat ne právo na práci! práva sociální: právo na odměnu za práci, na odpočinek po práci, na přestávku při práci právo zakládat odborové organizace ochrana žen, mladistvých a tělesně postižených, co mohou z hlediska pracovně právního vztahu pracovat právo na ochranu zdraví, na lékařskou péči, na bezplatnou péči, pokud zákon nestanoví jinak práva kulturní: právo na vzdělání – vyplývá z toho povinná školní docházka, právo na bezplatnou ZŠ, SŠ a pokud to stát umožní, i VŠ právo na přístup ke kulturnímu bohatství právo na ochranu duševní činnosti, nechat si patentovat vynález právo na příznivé životní prostředí5.hlava:Právo na soudní a jinou právní ochranu právo na veřejný spravedlivá soud, presumpce neviny, na odvolání se proti rozsudku, na obhájce, nevypovídat, cizinci mají právo na tlumočníka, všichni jsou si rovni6.hlava:Ustanovení společná (závěrečná) Ostatní dokumenty o lidských právech 1215 –Magna charta libertatum =Velká listina svobod anglický dokument, jako první prosazoval omezení pravomocí panovníka (konkrétně krále Jana Bezzemka)1776 –Deklarace nezávislosti USA – založeno na rovnosti všech lidí1789 –Deklarace práv člověka a občana byla schválena důsledkem Velké francouzské revoluce lidé se rodí svobodní a rovní ve svých právech politický útlak je nepromlčitelný člověk může dělat vše, co neškodí druhým (“Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného člověka”) poprvé se objevuje pojem presumpce neviny, svoboda vyznání, tisku, projevulidská práva – právo na život, soukromí, nikdo nás nemá vykořisťovat, zneužívatobčanská práva – vztahují se k účasti v politice (politickém životě), svoboda projevu, vyznání, právo volit, shromažďovat se, petiční1945 – v San Franciscu byla založenaCharta OSN (založení OSN) podepsalo to 50 států, za ČSR ministr zahraničí Jan Masaryk bude dodržena úcta k lidským právům bez rozdílu rasy, vyznání, pohlaví, společenského postavení1948 –Všeobecná deklarace lidských práv sociální otázky – právo na práci, výplatu, odpočinek po práci1975 – v Helsinkách se konala mezinárodní konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), téžHelsinská konference sešli se zástupci všech tehdejších evropských zemí (i ČSSR) a představitelé USA a Kanady a podepsali tzv. Závěrečný akt, ve kterém se zavázali k dodržování lidských práv závazek byl jen formální, bylo jasné, že to nebude dodrženo1977 – reakce na to, že ČSSR slíbila, že bude dodržovat lidská práva – jako protest vznikáCharta 77 vůdci (mluvčí) Charty: Václav Havel, Jiří Hájek (dříve ministr zahraničí), Jan Patočka (jeden z nejvýznamějších filozofů, byl vězněn)na myšlenky KBSE navázalaOBSE –Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě dohlíží na regulérnost voleb1966 –Opční protokol my jsme ho ratifikovali (připojili se k němu) až v roce 1991 pokud občané země, která se připojila k Opčnímu protokolu, poruší zákony (dopustí se trestného činu), mohou se dožadovat práv (např. při porušení zákona v zahraničí – právo na tlumočníka – aby u soudu rozuměli) – práva lidí v mezinárodních prostorech Organizace, které se zabývají lidskými právy: Amnesty InternationalHelsinské občanské hnutí (vychází z r.1975)Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) Amnesty International (AI) nezávislá světová organizace, která se zabývá porušováním lidských práv ve světěbojuje za propuštění vězňů svědomí (lidé vězněni za politické názory)snaží se o spravedlivé soudní procesybojují za zákaz trestu smrti, za odstranění mimosoudních popravzemě, které porušují lidská práva: Bělorusko, Rusko, Čína, Tibet, KLDR (S Korea), Čečensko, Sýrie, Irák, Írán, Thajsko, Myanmar (Barma), Saúdskou Arábie, Egypt, USA, JAR, Mexiko, Venezuela, Vietnam, Bolívie, Maďarskonátlak na ČR kvůli korupci, vzrůstajícímu rasismu a extremismu, špatným podmínkám v sociálních zařízeních (domovy důchodců, handicapovaní)trest smrti – Bělorusko, Čína, USA; KLDR – omezeno právo svobodně opustit zemi; Kuba – neexistuje svoboda projevu ZÁVISLOST stav, ve kterém je dotyčný podmíněn nějakou okolností či situací, kterou potřebuje ke své existencinávyk vede ke zvyšování hladiny tolerance (potřebujeme stále větší dávku k dosažení účinku)abstinenční syndrom (fyzická a psychická nevolnost)závislost může být: a)psychická – v mysli, touha, nesmyslné chování b)fyzická– bolesti, křeče, halucinace (kratší doba trvání) nejčastější jedrogová závislost, ale dále také na gambling, na alkoholu (alkoholismus), potřebě krást (kleptomanie), na práci (workoholismus), na sexu, nakupování, internetu či jídle (poruchy příjmu potravy – bulimie, anorexie)drogy způsobujírozpad sociálních vztahů, neschopnost pracovat a podlamují zdravotní stav ->patologický jevv některých případech způsobí okamžitou smrt (předávko

Témata, do kterých materiál patří