Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Náboženství

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,65 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Náboženství Moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a předtav, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah k transcedentní zkušenosti.Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v němvětšina náboženství vyjadřuje i určitou morálkuvětšina náboženství se chápe jako vztah k osobním Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a prosbou o ochranuVýkon bohoslužebných obřadů je často vázán na určitá posvátná místa (obětiště, chrámy) a časy (svátky), svěřen zvláštně vybraným nebo pověřeným osobám, kněžímněkteré náboženství se společensky organizují jako církev Náboženská víra za vším vidí hlubší smysl (Bůh, božský duch, bohové, absolutno), který je počátkem (příčinou) a cílem (účelem) všehovíra každého je osobní, nezastupitelná, každý vnímá Boha odlišněLidé, kteří sdílejí základní hodnoty a představy o Bohu, patří ke stejnému náboženství nebo do stejné organizované společnosti věřících – církve. Obsahem je: Víra v Boha a v pravdy, hodnoty a normy chování, které od něj mají pocházet (desatero).Důležitá je zde tolerance a právo každého na svobodu vyznání Náboženská víra může být: Opravdová, hluboká – člověk se snaží stát lepším, aby se přiblížil Bohu( jeptišky pečující o pacienty v nemocnici)Fanatická, extremistická – místo na sebezdokonalování se člověk zaměřuje na boj za víru, místo lásky šíří nesnášenlivost (islámští teroristé)Konzumní, pohodlná, folklorní, pasivní – věřící ze zvyku. Víra je pouze vnějšková, nehledá cestu k Bohu a nedodržuje pravidla POLYTEISMUSMnohobožstvíModerní náboženství, v nichž se uctívá více bohů a božstevBohové jsou zde více méně personalizování, mají svá jména, svátky, posvátná místa a mýty a obvykle tvoří uspořádaný a hierarchicky uspořádaný systém (pantheon) MONOTEISMUSVíra v jednoho Bohaodmítá pluralitu božských bytostí a jejich případnou hierarchii typickou pro náboženství polyteistická a zpravidla proti nim stojí v záměrné aktivní opozici. Nejvýznamnějšími monoteistickými náboženstvími jsou židovství, křesťanství, islám a vaišnavismus (višnuismus), hlavní proud hinduismu. ATEIMUSProtiklad náboženské víry, přesvědčení, že žádný Bůh nebo božský princip neexistuje, člověk je sám zodpovědný za svůj život, má svobodu volby.Lidí bez vyznání přibývá zejména v novověku a v moderní době CHARAKTERISTIKA NEJVÁZNAMNĚJŠÍCH NÁBOŽENSTVÍ JUDAISMUS (židovství)Vnik ve 2. Tisíciletí př. n. l.Bůh stvořil svět a člověka a dal mu Zákon – Tóru (jádrem 5 knih Mojžíšových) Dodržovat tento zákon znamená urychlit ustavení království božího na zemi.Zákon přikazuje úctu vůči každému, lidé byli stvořeni svobodní, schopní zvolit mezi dobrem a zlem, aniž by zdědili břemeno hříchuCílem je dosáhnout spásy na tomto světě ( jehož prostřednictvím Židé věři ve mrtvých vstání a v nesmrtelnost duše) 13 základních článků víry Existence StvořiteleJeho hodnotaJeho nehmotnostJeho věčnostPovinnost sloužit a uctívat jenom Jeho samotnéhoExistence proroctvíMojžíšovo prvenství nad všemi prorokyZjevení zákona Mojžíšovi na hoře SinajNeměnitelnost ZákonaVševědoucnost božíOdplata na tomto i onom světěPříchod MesiášeZmrtvýchvstání SVÁTKY: Šoš ha-šana (Nový rok) –podzim- oslava stvoření světa i dne soudu, kde bude Bůh lidi soudit podle toho jak žiliJom Kipur (Den smíření)– 10. Den nového roku, lidé se modlí a zpovídají se ze svých hříchůPesach (Velká noc) – jarní svátek – oslavuje vysvobození Izraelitů z EgyptaPurim –zasvěcený památce osvobození Židů z perské nadvlády, doprovází ho karnevalChanaka (Vysvěcení, Slavnost světel) –prosinec – slaví znovu vysvěcení Chrámu v Jeruzalémě KŘESŤANSTVÍ (1.-2.st.n.l.)Monoteistické a univerzální náboženství, to znamená, že se obrací ke každému člověku vůbec. Ato jako k jednotlivé osobě. Protože příslušnost ke křesťanství není předem dána původem, kulturou a podobně, musí se vymezovat jinak, zejména přijetím jistého učení, morálky a náboženské praxeSvůj původ odvozuje od života a působení určité historické postavy, Ježíše z Nazaretu, jehož křesťané vyznávají jako KristaVědomě navazuje na židovské náboženství (judaismus), z nehož kdysi vzešlo RYSY: Vyznává jednoho Boha StvořitelePřijímá jeho zjevení v Bibli, očekává jeho poslední soud a slaví řadu podobných svátkůKlade důraz na události izraelských i vlastních dějin, v nichž vidí součást dějin spásyDesatero božích přikázání SVÁTKY: ADVENT –4 týdny, které předcházejí svátku příchodu JežíšeVÁNOCE –narození Ježíše KristaVELIKONOCE –nejdůležitější křesťanský svátekKvětná neděle – příjezd Ježíše do JeruzalémaZelený čtvrtek- poslední večeře s učedníkyVelký pátek- ukřižování, smrt Ježíše DEN NANEBEZVZETÍ– po svém zmrtvýchvstání byl Ježíš 40 dní se svými učedníky, poté vystoupil z Olivetské hory k BohuSVATODUŠNÍ SVÁTKY –označují příchod Ducha svatého a slaví se padesátý den po VelikonocíchNEDĚLE – sváteční den, Bůh odpočíval po stvoření světa ISLÁM (7.století) – podrobení se /odevzdání se Bohu náboženství založené na učení proroka Muhammada náboženského a politického vůdce působícího v 7.stoletíMuslimové nepovažují Muhammada za zakladatele nového náboženství, ale za obnovitele původní monoteistické víry Adama, Noeho, Abrháma, Mojžíše, Ježíše i dalších proroků islámu Muslimové jsou povinni dodržovat 5 pilířů islámu: Víra v jedinost Boží a božské poslání MohamedaModlitba – salát (Mekka)Půst (v měsíci Ramadánu od úsvitu do soumraku)Udílení almužny chudýmPouť do MEKKY (jednou za život, umožňuje-li to finanční situace a zdravotní stav muslima) Dělení muslimů: SUNNITÉ –90%muslimůŠÍITÉ –strana, skupina Aliho, mají radikálnější právní systém, mají své vlastní svátky DŽIHÁD – znamená jako ,,svatá válka,, - často tím obhajují teroristické útoky BUDHISMUSNadnárodní i nekulturní náboženstvíVyrůstá z indických kořenůZakladatel Siddhartha Gautama, stal se Buddhou a učil 4 ušlechtilé pravdy, které tvrdí, že příčinou lidského trápení je žádostivost a že dodržováním Osmidílné stezky přikázání lze dosáhnout nirvány- konečného cíle,

Témata, do kterých materiál patří