Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociální psychologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 17b) Sociální psychologie základní psychologická disciplína zabývá se tím, jak lidé vnímají svět okolo sebe, jak jej prožívají, jak o sociálních jevech uvažují, jak působí jeden na druhéhoneřeší pouze to, co se odehrává v mysli jedince samotného, ale také sociální a kulturní kontext a mezilidskou interakcinarozdíl od sociologie však studuje jednotlivé osobnosti lidí situovaných v sociálních situacích a vztazích (hranice mezi sociální psychologií a sociologií však není přesně dána, částečně se překrývají)předmět studia: začlenění jedince do společnosti, vztahy a interakce osobnosti a skupiny, utváření rolí a pozic jedince ve skupináchnejčastější metody výzkumu: experiment, pozorování komunikace základ sociální interakce, proces výměny informací dělení verbální slovní podoba (mluvená i písemná) neverbální/nonverbální funguje bez užití slov typické projevy Mimika - komunikace výrazem tváře, způsobené stahy obličejových svalů. Gestika - pohyby rukou plnící sdělovací funkci, gestikulace provází nebo nahrazuje slovní projev, spolu s mimikou hlavními prostředky neverbální komunikace Posturika – komunikace postojem těla (paže zkřížené na prsou, stoj s rozkročenýma nohama, překřížené nohy, směr, kterým je nastaveno tělo vůči posluchači), nevědomé Kinezika - "řeč těla", pohyby těla v sociální interakci, souvisí s posturikou, patří sem např.haptika = kontakt hmatem (podání ruky, poplácání po ramenou) Vzájemná blízkost (proxemika) - Edward T. Hall (1914–2009) - osobní zóny, do kterých vpouštíme osoby na základě jejich statusu intimní (do 0,5 m – partner, nejbližší) osobní (0,5 m až 1,2 m – dobří známí, přátelé) společenská (1,2 m až 3,6 m – běžná pro lidskou interakci) veřejná (3,6 m – otevřená prostranství) Každý má hranice trochu jinak posunuté (např. lidé z města je mají obecně menší), pokud se osoba nachází v zóně bližší, vyvolává to v nás stres a pocit ohrožení Neverbální aspekty řeči (tón, rychlost řeči apod.). schopnosti interpretace neverbální komunikace se nedá naučit, záleží na intuici obecné vzorce neplatí vždy, každý neverbálně komunikuje trochu jinak teorie konfliktu konflikt = současné střetávání protichůdných tendencí studiem konfliktu se zabýval např. americký sociální psycholog Kurt Lewin, nebo třeba Leon Festinger řešení konfliktu může být tvůrčí – schopnost jedinců dojít ke kompromisu obranné - tendence vnímat jako příznivější tu alternativu, kterou si člověk zvolil na úkor těch, které opustil, mechanismus racionalizace - opačná tendence u neurotiků, vede k chronické nerozhodnosti s konflikty se pojí pojemfrustrace - psychický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli sociální percepce zahrnuje způsoby, jak lidé vnímají sami sebe a druhé v sociálních situacích součástí jeatribuce -zkoumá, jak si lidé vysvětlují vlastní jednání a jednání druhých příčiny lidského chování a jednání vnitřní = dispoziční příčiny - vlivy působící zevnitř; vlastnosti, hodnoty, postoje, vzpomínky apod. vnější = situační příčiny - vlivy okolí; společenské normy, počasí, peníze apod. základní chyby v sociální percepci člověk má tendenci připisovat příčiny chování ostatních lidí pouze vlastnostem dané osoby a často neberou v úvahu situační příčiny Ve vztahu k sobě samým činí obvykle pravý opak pokud chování osoby neodpovídá našim předpokladům, máme tendenci přisuzovat ho situačním příčinám Haló-efekt -zavedl Edward Lee Thorndike, chybné posuzování člověka na základě prvního dojmu, tvořen z 50 % vzhledem, ze 40 % hlasem a z 10 % obsahem sdělení efekt pořadí/primarity - tendence vnímat dřívější informace (o určitém jevu, situaci či osobě) silněji než informace pozdější – často bývá první informace (typicky o osobě) zkreslena haló efektem (Solomon Asch–v roce 1946 provedl experiment, kterým dokázal, že první informace, kterou o dané osobě dostaneme, může určovat, jak budeme osobu vnímat, zvláště pokud je první dojem negativní) efekt novosti - na formování dojmu mají větší vliv později získané informace (méně časté, opak efektu primárnosti) efekt rozptýlení - vliv určitého chování je slabší v případě, že je informace podávána v kontextu dalších s ní nesouvisejících informací sociální učení Proces osvojování si sociálních norem příslušné společnosti osvojování si sociálních dovedností a návyků, učení se sociálním rolím dotváření osobnostních rysů má blízko k procesu socializace může být záměrné i nezáměrné základní formy sociálního učení přímé posilování, tj. využívání odměny a trestu, nutné vyjádření souhlasu či nesouhlasu jiné osoby s naším chováním napodobování (nápodoba, imitace) - snaha chovat se, vnímat, cítit a jednat jako lidé zaujímající ve společnosti stejný nebo vyšší status, stejné nebo vyšší sociální role, lidé věkově starší, inteligentnější, disponující neformální autoritou ztotožňování (identifikace) s určitým jedincem, převzetí většiny jeho základních individuálních charakteristik jako modelu. Zvol ení tohoto modelu může být vědomé i nevědomé, ale vychází především z uznání společenské, morální a intelektuální hodnoty této osoby další jevy v sociálním chování difúze zodpovědnosti (efekt přihlížejícího) - v rámci skupiny dochází k rozdělení zodpovědnosti mezi všechny členy, jedinec má proto větší tendenci být pasivní a spoléhat na to, že už za něj jednal někdo jiný konformita – ve skupině máme tendenci potlačit svůj odlišný názor facilitace - přítomnost jiných lidí vede k podání lepšího výkonu v dané činnosti tzv.sebenaplňující se proroctví- očekávání budoucích událostí vede k chování, které zapříčiní, že se daná skutečnost opravdu stane (pygmalion efekt –pokud je naše očekávání pozitivní, máme tendenci podat lepší výkon)

Témata, do kterých materiál patří