Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 14 - Makroekonomie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,81 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14) Makroekonomie MAKROEKONOMIE- Je část ekonomie, která se zabývá národním hospodářstvím jako celkem. Odpovídá na otázky týkající se peněz (jejich funkce, historie,…), banky a bankovnictví, výkonem národního hospodářství, patologickými jevy jako nezaměstnanost, nebo inflace. Sociální politiku lze vymezit dvěma přístupy, předně jako jednánístátu a dalších subjektů sociální politiky s cílem pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí. Krebs (2010) uvádí že toto „širší pojetí sociální politiky“ je nezbytné pro tvorbu dlouhodobé koncepce sociální politiky, které na sociální politiku nahlíží jako systém provázaný ze společenským okolím. V „užším slova smyslu“ je sociální politika vnímána jako soubor aktivit, nástrojů a opatření, jejichž smyslem je reakce na nepříznivésociální události jako jsoustáří,nemoc,invalidita nebo inezaměstnanost achudoba.[1] V praxi jde tedy o systémsociálních dávek,zdravotního asociálního pojištění. Cílem sociální politiky je tedy vytvářenídůstojných podmínekživota všem občanům nebo alespoň jejich většině. Sociální politika je částveřejné politiky jejímž předmětem jsou sociální témata. Vztah makroekonomie a mikroekonomie- Hranice mezi mikro a makro je však pomyslná a má svůj význam pouze pro vědeckovýzkumné a pedagogické účely a je založena na určitém hledisku, z něhož zkoumáme jinak zcela jednotnou ekonomickou skutečnost MAKROEKONOMICKÉ UKAZATELE- Mezi rozhodující makroekonomické ukazatele patří:a)b)c)d) vyrovnaná bilance zahraničního obchodu = saldo (export = import) HDP – vyjadřuje výkonnost národního hospodářství - souhrn všech statků a služeb, které byly vyrobeny v ekonomice zadané období (zpravidla 1 rok) - k posouzení výkonnosti národního hospodářství je potřeba porovnávat úroveň HDP, inflace a nezaměstnanost -měření HDP a) výdajová metoda – sečteme výdaje všech ekonomických subjektů výdaje domácnosti + výdaje firem + výdaje vlády + čistý export = HDP  Výstup ekonomiky; ukazatel výkonnosti ekonomiky  Vyjadřuje hodnotu zboží/služeb (produkce) vyjádřenou v tržních cenách, jež je vyrobena na území daného státu za určité časové období (zpravidla 1 rok) všemi výrobními faktory, bez ohledu na to kdo je jejich vlastníkem  Např.: počítáme i práci francouzského dělníka pokud pracuje na území daného státu (teritoriální omezení HDP)  Obsahuje pouze novou produkci, tj. nezapočítáváme prodej aut, které byly vyrobeny v jiném než sledovaném období  Neobsahuje produkci šedé nebo černé ekonomiky (pašování, prodej drog apod.) Hrubý národní produkt= Vyjadřuje hodnotu zboží/služeb (produkce) vyjádřenou v tržních cenách, jež je vyrobena kdekoliv za určité časové období (zpravidla 1 rok) všemi výrobními faktory, které jsou ve vlastnictví residentů/příslušníků dané země - vyjadřuje celkovou peněžníhodnotu toku zboží a služeb vytvořenou výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomikyza dané období. Další ukazatelem jeMÍRA NEZAMĚSTNANOSTI: Ekonomická teorie definuje nezaměstnaného jako člověka, který nemůže najít práci, přitom se ale jedná o osobu, která je schopna pracovat a práci aktivně hledá. Ekonomicky aktivní jsou lidé, kteří jsou zaměstnaní nebo nezaměstnaní, ale práci si aktivně hledají nebo čekají, až se budou moci po dočasném vysazení do zaměstnání vrátit. Ekonomicky neaktivní jsou lidé, kteří nejsou zaměstnaní, ale práci si aktivně nehledají. Dělení nezaměstnanosti: Frikční nezaměstnanost je spojena s neustálým pohybem lidí, kteří přecházejí z jednoho zaměstnání do druhého se stejnou nebo podobnou kvalifikací. Tato nezaměstnanost je přechodná a krátkodobá. Strukturální nezaměstnanost je vyvolána většími změnami ve struktuře národního hospodářství. Může trvat i několik let a je spojena s nutností rekvalifikace mnoha pracovníků. Cyklická nezaměstnanost je způsobena poklesem produktu, když se hospodářský cyklus nachází ve fází kontrakce. Trvá dokud opět nezačne růst produkt. Dobrovolná nezaměstnanost je stav, kdy počet nezaměstnaných je nižší nebo roven počtu volných pracovních míst. Dobrovolně nezaměstnaní dávají přednost volnému času, studiu nebo jiným činnostem. Nedobrovolná nezaměstnanost znamená, že počet volných pracovních míst je menší než počet uchazečů. Míra nezaměstnanosti: Přirozená míra nezaměstnanosti je nejnižší udržitelná míra nezaměstnanosti, kterou může tržní ekonomika dosahovat, aniž by inflace vykazovala tendenci ke zvyšování nebo snižování. Míra nezaměstnanosti – 7,7% nezaměstnanosti k listopadu 2013. Míra nezaměstnanosti je pak podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy i zaměstnaným a nezaměstnaným)neboli, kde: – míra nezaměstnanosti (v praxi se často uvádí v procentech, tedy hodnota),– počet lidí bez práce,– počet zaměstnaných lidí,– celkový počet pracovních sil (). V praxi se přesnost takového měření těžko zajišťuje, každá metoda má své nedostatky. V České republice jsou zjišťovány dva ukazatelé míry nezaměstnanosti - obecná a registrovaná. Obecná míra nezaměstnanosti Jedná se o ukazatel míry nezaměstnanosti zjišťovanýČeským statistickým úřadem. Tato míra je vypočítána na základě výběrového šetření pracovních sil - vychází tedy z reprezentativního vzorku společnosti. Registrovaná míra nezaměstnanosti Tento ukazatel je v kompetenciMinisterstva práce a sociálních věcí. Je vypočítáván na základě údajůúřadů práce. Dalším ukazatelem je míra inflace: Inflace růst cenové hladiny (→ zmenšování kupní síly peněz)zmenšuje množství služeb a zboží, které si můžeme koupit za peněžní jednotkuzvyšuje ceny zboží, mezd, úroků, nájmů,…reálné zboží či služby mají stále stejnou hodnotu jako před inflací, jen se mění způsob jejich vyjádřenídeflace – opak inflace → snižování/pokles cenové hladinystagflace zvláštní forma inflace objevila se v 70. letech 2é. Stoletíinflace, která je provázena velkou nezaměstnaností (stagnace, nebo recese ekonomiky)původ inflaceinflace tažená poptávkoupř.: firmám se otevřely investiční možnosti a příležitosti, chtějí zvýšit investice → růstu půjček u bank a nedostatek peněz → banky tlačí na CB, aby vydala další

Témata, do kterých materiál patří