Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Socializace, sociální struktura, nerovnost, moc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (11,31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SOCIALIZACE, SOCIÁLNÍ UČENÍ, SOCIALIZAČNÍ ČINITELÉ A FAKTORY Socializace = začlenění a zapojení do společnosti celoživotní proces, během kterého si osvojujeme normy, tradice, kulturu a pravidla společnosti dochází k proměnám, jimiž se jedinec postupně vzdaluje od výchozího stavu novorozence a stává se z něho člověk jako kulturní bytost schopná fungovat ve složitém systému lidské společnostizákladním prvkem u dětí jerodinav období po dokončení vzdělání a před začátkem práce se dostáváme do jiných vztahů s jinými právy a povinnostmi →tzv. resocializace Socializace ve starším věku: odchod do důchodu, změna životního prostředí, snížení životní úrovněněkteří lidé se nemohou zapojit: postižení, asociálové (ti, co nechtějí patřit do žádného stupně) Sociální učení (nejvýše postavené učení) napodobování - jeden ze základních typů učení; u zvířat a méně vyspělých jedinců, osvojení gest, mimiky atd.; zpravidla napodobujeme lidi či skupiny (a jejich činnosti) z našeho blízkého okolíobservace = pozorování: jedinec si osvojuje takové způsoby chování a jednání, za které je sociálně odměňován jeho vzor a model (např. kamarád, oblíbená filmová postava), nebo naopak někdo něco špatného udělá a my to vidíme a bereme si z toho ponaučeníposilování: založeno na odměnách a trestech; chválení je účinnější než trestání; sociální odměnou mohou být různé formy pochvaly, projevy sympatie, uznání a lásky; sociálním trestem může být projev nesouhlasu, zamítnutí, odepření projevů sympatie, pohrůžkyasociace = podmiňování: člověk jedná na základě osobní zkušenosti, vytváření spojů mezi podněty v časové a prostorové návaznosti, otázka: „Co se ti vybaví?“ Socializační činitelé: rodina – nejdůležitější, již od narození, první sociální kontakty, citové vazby, rodiče působí na potomky, později to může být i naopak Typy rodičů: Liberál = benevolentní, volné vztahy bez příkazů, snad to dítě obkouká Autokrat = hlavní slovo má rodič, který o všem rozhoduje, bez diskuze Demokrat = vychází z přirozené autority, ukazuje, jak se má chovat škola – dlouhodobý proces přátelé a vrstevníci - konkurence rodiny a školy, vztahy na pracovišti Socializační faktory: média – mohou zasahovat do života nebo dokonce manipulovatvzděláníkultura a politikanáboženstvítradice a zvykyjazyk SOCIÁLNÍ STRUKTURA soustava sociálních vztahů mezi jedinci a skupinamidíky velkému množství vztahů, do kterých se člověk během života dostává, se objevujínerovnosti dané mocí a majetkemnerovnost může vymezovat pohlaví, věk, vzdělání, příjem, náboženství, národnost, sociální a ekonomické postavenínejvýznamnějšími strukturami jsou:sociodemografická struktura – studium odlišností sociálních pozic a rolí mužů a žen, jejich vztahy, zvláštnosti věkových skupin, generační sporystruktura národnostních a etnických vztahů – odlišnosti kultur, vztahy mezi nimi, problémy s xenofobií, rasismem a nacionalismemprofesní struktura – klasifikace a vztahy lidí podle dělby práce, povolání, kvalifikacesociokulturní diferenciace – odlišnosti kultur, stylu života, trávení volného času a přístup k užívání kulturních hodnotekologická struktura – zahrnuje prostorové rozložení obyvatelstva, typy osídlení, vztahy k přírodnímu prostředíhistoricky se můžeme setkat s několika systémy dělení obyv.: Kastovní systém: oficiálně zrušeno, ale stále však přetrvávají, existují v Indiikasty jsou uzavřené skupiny lidí, které se mezi sebou nemohou stýkat, ani brátodlišeny například oblečením (bráhmani) Stavovský systém: dnes například vstup do církevního řádutoto prolínání probíhá pouze výjimečně, ale jeobhajoval to Petr Chelčický (ve středověku – šlechta, církev, dále kněží, rytíři...) Třídní společnost: prolínání je možnéKarel Marx z hlediska výrobních prostředků, dělník → kapitalista Sociální mobilita = změna sociálního statutu Dělení: 1.a)Horizontální – týká se přesunu statutu z jednoho místa na druhé, pozice se mění v důsledku stěhování, může dojít v tomto důsledku ke zhoršení statutu, například: učitel má na vesnici větší statut než ve městě 1.b)Vertikální: a)vzestupná – sociální status se zvyšuje, posun na společenském žebříčku, například: při lepší kvalifikaci, něco vyhraji, zdědím, dobře se vdám, vzdělání b)sestupná – sociální status se zmenšuje, například: nezaměstnaný člověk, bývalý vězeň – mají těžké uplatnění 2.a)Intergenerační – mezi generacemi, děti mají vyšší sociální status než jeho rodiče 2.b)Intragenerační – jedna generace – na začátku života má člověk jiné postavení než na konci Moc Sociální status: hodnota společenského postavení, postavení na žebříčkuprávník, lékař > uklízečkaurčuje se pomocí 3 základních znaků:Majetek – učitel průměrný, dealer velkýMoc – politická, žádnáPrestiž – chápáno s úctou, může být i prestiž žádnáInkonzistence státu – majetek, moc a prestiž nejsou v rovnováze, například učitel a dealer Moc: autorem teorie moci jeMax Weber schopnost prosadit své názory i přes odpor druhýchWeber rozdělil moc na:tradiční – monarchie – království, císařství, knížectvícharismatická – vychází z autority, například Usáma Bin Ládin, Adolf Hitler, Dalajláma, papež (Vatikán je výjimka – volená monarchie)legální: demokracie: právo říct svůj vlastní názor, respektování voleb, dodržování lidských práv diktatura – jen pro vládce, aby jim to vyhovovalo

Témata, do kterých materiál patří