Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Stát

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,93 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 13b) Stát Stát= forma organizace lidské spoečnosti, která se vyznačuje sdružením obyvatel určitého území v politický a právní celek poprvé se státem z politologického hlediska zabýval Niccolo Machiavelli (15. stol) Znaky státu organizace státu – soustava státních orgánů právo – existence zákonů území a obyvatelstvo státní suverenita státní moc je nezávislá a neodvozená od jiné moci omezena pouze hranicemi státu suverenita = svrchovanost, právo vykonávat neomezeně moc na území státu, které náleží každému nezávislému státu (v zastupitelských demokraciích propůjčují občané své právo vládnout svým zástupcům na dobu trvání jejich mandátu)Vznik a vývoj státu Mezopotámie, Egypt Příčiny vzniku růst počtu obyvatel a majetku, sociální rozdíly diferenciace potřeb a názorů obyvatel dělba práce, zvýšené nároky na organizaci lidské činnost Teorie vzniku státu náboženská –stát je dílem božím patriarchálni – stát vznikl postupným rozšiřováním rodiny mocenská – chápe stát jako vládu silnějšího slabším smluvní – stát vznikl dohodou mezi lidmi funkce státu vnitřní organizačně-právní – jistota existence zákonů, právního řádu bezpečnostní – ochrana života, zdraví, majetku obyvatel hospodářská sociální –zabezpečení občanů v nemoci, stáří kulturní – ochrana a rozvoj kulturního dědictví, rovný přístup ke vzdělání vnější bezpečnostní –ochrana před vnější agresí, snaha o udržení míru diplomatická –spolupráce s jinými státy formy státního zřízení z hlediska účasti občanů na vládě demokracie vláda lidu zdrojem moci je lid respektuje lidská práva přímá (Švýcarsko) X nepřímá (ČR) nedemokratické formy (autokracie) absolutní monarchie, oligarchie, plutokracie, totalita z hlediska složení a ustavení státních orgánů republika– nejvyšší představitel je do čela volen na omezené časové období monarchie – titul nejvyššího představitele je dědičný moc je soustředěna do rukou panovníka (král, císař, sultán, šejk, emír apod.) absolutní – Katar, Saúdská Arábie konstituční – omezena ústavou, např. Španělsko, Švédsko, Norsko, UK, Lichtenštejsko... parlamentní – např. Japonsko, Dánsko, Benelux, Norsko, UK a země Commonwealthu (někdy splývá s konstituční) teokracie – v čele duchovní vůdce, ve starověku „boží posel“, dnes např. Vatikán, Írán, Saúdská Arábie, poslední zemí s „božským“ panovníkem bylo Japonsko cca do roku 1946 oligarchie, plutokracie – vláda bohatých parlamentní forma vlády (ČR) prezidentská forma vlády (USA) semiprezidentská forma vlády (Francie) kancléřská forma vlády (Německo) z hlediska územní struktury státu unitární stát – jednotný, centralizovaný (nebo decentralizovaný) stát federace– např. Německo, USA, Rakousko, státní moc rozložena mezi federální orgány a orgány členských států konfederace– volné smluvní sdružení suverénních států, např. Švýcarsko (kantony) – dnes už spíše federace, ačkoli v názvu ponechalo konfederaci protektorát– jeden stát převládá nad druhým právní stát jeden ze znaků demokracie vztah mezi občanem a státem je vymezen právem – obecné, jednoznačné, přístupné znaky právního státu zákonnost (každý, včetně státu, je povinnen zachovávat právo a jednat podle práva) právní jistota (každý má jistotu, že práva jednou nabytá mu nebudou zpětnou účinností zákona odňata, že právo nebude působit zpětně, že mu bude státem poskytnuta ochrana proti porušení jeho práva apod.) přiměřenost práva (k cíli, jehož má být právem dosaženo, nesmí být používáno nepřiměřených prostředků a zejména porušována základní lidská práva a svobody) NEDOTKNUTELNOST základních principů demokracie Státní občanstvíX národnost(založena na tradicích, subjektivních pocitech, stejný původ, jazyk, kultura -> NÁROD = skupina obyvatel se stejnou národností) právní vztah občana a státu práva občana politická práva právo pokojně se shromažďovat petiční právo povinnosti občana respektovat zákony platit daně pomáhat při ohrožení ztráta občanství prohlášením úmrtím stát nesmí občana vyhostit zisk občanství narozením občanům státu narozením na území státu osvojením prohlášením evropské občanství – nenahrazuje státní občanství

Témata, do kterých materiál patří