Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ZSV - 10. Etika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (35,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Etika ETIKA - z řeckého éthos= původně místo k bydlení, poté mrav, zvyk Co je to etika? – nauka o morálce, chování, hodnotí lidské chování ve společnosti (dobro a zlo), obecné základy lidského chování, hodnoty, principy zabývá se problematikou konfliktulidské svobody amravních norem poměřuje lidské jednání z hlediskadobra azla Co je to morálka? –představa o správném jednání (morální jednání) mrav =kolektivní záležitost x morálka = individuální záležitost Předmět etiky: metaetika – zdroje člověka o jeho představách – co je správné, mravní základy (pravda, svoboda, vůle, spravedlnost) normativní etika – hledá odpovědi na to, zda je nějaké jednání morálně správně či ne aplikovaná etika Deontologie – morální, správně chování, neporušuje pravidla (neshodil by člověka) Utilitarismus– míra užitku (shodil by 1 člověka, pro záchranu zbytku) Morální absolutismus HISTORIE –dějiny etiky Antika – sofisté/Sokrates Sofisté(5. století př. n. l.) potřeba umět argumentovat mravní a morální jsou ty věci, co přináší užitek Relativizují jednotlivé morální pojmy (kategorie), tím relativizují i základní pravidla obce. Mravní zásadyjsou pouzevýsledkem momentální dohody a j Sokrates ( 5. století. př. n. l.) Kdo zná dobro, ten také dobro koná, protože nikdy nedělá dobrovolně zlé věci. Platón(5.-4. st. př. n. l.) lidé mají jednat na základě idejí, idea dobra oproti světu materiálních věcí (pouhých stínů) stojískutečný svět idejí, na jehož vrcholustojí idea dobra.(Morálka není lidská konvence, ale je součástí vesmíru.) V ideální obci vládne na základě ideje dobrafilosof král. Eugenická teorie Aristoteles (4. stol. př. n. l.) Aristokratický směr etiky. Etika jako samostatná disciplína. -> život ve ctnostech (spravedlnost). Důraz na výchovu, potřeba etiku cvičit - lidé se rodí dobří i zlí Antika – stoikové Stoikové lidské vášně vedou člověka častok iracionálnímujednání (nešťastné). a odvahou. Protože jsou všichni lidé podřízeni tomuto logu, tak jsou si v tomto smyslu rovni. Stoikové nežádají ovšem zrušení otroctví, neboť to je nutné a nezměnitelné. Nemůže-li žít člověk ctnostně (v souladu s logem), je lépe když zemře, a to i vlastní rukou. Seneca, Marcus Aurelius Středověk Křesťanství – základním morálním poselstvím je Desatero. Svatý Augustin(4.–5. st. n. l.) - predestinace, mimo církve není spásy. Tomáš Akvinský(13. století) světské právo zajišťuje veřejný pořádek a umožňuje nám společenský život, ale samo o sobě nás nečiní ctnostnými. ->samotné dobré zákony nezaručují ctnostní jednání Pokudnebudesvětské právov souladu s přirozeným zákonem,můžeme světské zákony Renesance Základním motivem politického jednání je touha po moci a majetku. Nejvyšší ctností je schopnost a síla k jednání a překonání osudu, osvobozená od morálního hodnocení. Lidi se k sobě vždy budou chovat jako zločinci, pokud nejsou k poctivosti nuceni. Nicolo Machiavelli –dílo Vladař, účel světí prostředky Jean Jacques Rousseau Nejradikálnější představitel osvícenství. Lidská přirozenost je dobrá, alečlověka kazí až společnost. Původ všeho zla pramení ze soukromého vlastnictví. Vlastník si vyhrazuje půdu pro své výlučné užívání, ostatním lidem nezbývá než zemřít hladem, nebo se stát jeho poddanými, ale za cenu vzdání se své svobody. Stát tedy slouží jako nástroj majetných k potlačení většiny nemajetných a podrobených. Náprava tohoto stavu je možná – zařídit společnost tak, aby nikdo neměl tak málo, aby se musel prodávat, a nikdo neměl tak mnoho, aby ovládal ostatní. V řízení společnosti je nutné, aby byl každý zástupce kontrolovatelný (člověk tíhne k sobeckým zájmům) a bylkdykoli odvolatelný. Tuto spravedlivou cestu je možno nastolit i revolucí. Immanuel Kant Ovlivněn Rousseauem. Kant považuje za dobré jednání jen takové, jehož účelem je dobro samo. Jinak se jedná o kupecké jednání. Morální vůle nám přikazuje konat dobro pro dobro samé. heteronomní morálka (mimo náš rozum) - příkaz zvenčí, za účelem odměny, trestu Takový příkaz totiž plníme ze strachu z trestu či v naději na odměnu, což ovšem neodpovídá morálnímu jednání. autonomní morálka–příkaz, který dáváme sami sobě – vnitřní přesvědčení. Tento příkaz mravní vůle nazývámekategorický imperativ. Tento imperativ zní:Jednej tak, aby člověk ti byl vždy účelem a nikoliv prostředkem jednání. Georg Wilhelm Friedrich Hegel Teorie odcizení – při nadvládě člověka nad člověkem je člověk nesvobodný nejen tím, že podřizuje příkazům své tělo, ale především svou mysl, svou vůli. Pro člověka je důležitátvořivá práce – jen v ní činí člověk sám sebe něčím. Příklad - tím, že z hlíny tvoříme hrnce, stávám se hrnčířem, ale tvořím i sám i sám sebe. Podrobený člověk je ve své tvořivé práci samostatný a díky ní se může i osvobodit. Práce má i dějinotvorný význam. F. Nietzsche nad vším stojí vůle, vůle k životu Cílem je žít v souladu se svobodou Pokud se podřizujeme -> ztrácíme sebe sama Kritik principů, které podporují stát Uskutečnění nadčlověka Morálka:otrocká = pokora, slabost xpanská = síla, vůle, moc ZÁKLADNÍ ETICKÉ KATEGORIE Morální zákon = mravní zásady, kterými by se měli všichni řídit (např. Desatero…Lidská práva a svobody) Svoboda = je možnost jednat, volit, rozhodovat se podle našeho uvážení Vnitřní – spokojenost, přání, tužby Vnější– autorita rodičů státu Láska= láska je prázdná nádoba, kterou musím naplnit – láska k příteli, rodině, věci .. Přátelství= vztah, kdy je možnost se spolehnout na druhého, náklonost, porozumění Svědomí= vnitřní hlas, který nám říká co je správně a co ne -> směřuje naše jednání Vůle = motivace k cíli, úsilí, které směřuje naše jednání Vina= důsledky vlastních činů Zlo = člověk ho páchá vědomě, svobodně Dobro = shoda myšlení a jednání se svědomím Důstojnost = schopnost ctít druhého člověka, zachování respektu, hodnota lidského života Čas = člověk si neumí uspořádat čas, neváží si svého času, musíme si čas uvědomit a naučit se s ním nakládat Morální dilema = volba mezi dvěma možnostmi, přičemž ani jedna není dobrá, obě varianty přináší zlo -> obětujeme a tratíme =Sofiina volba – např.

Témata, do kterých materiál patří