Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Obecná ekonomie I. (EVS / BPZMI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu EVS / BPZMI - Obecná ekonomie I., Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě (SU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Mikroekonomie grafy Neznámý 18.05.2018 01:06 34
Mikroekonomie testové otázky Neznámý 18.05.2018 00:56 44
Mikroekonomie výpisky Neznámý 18.05.2018 00:56 20
Obecná ekonomie a mikroekonomie přednášky Neznámý 18.05.2018 00:56 21

Další informace

Obsah

1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie2. Základní elementy trhu3. Racionální chování spotřebitele a formování poptávky4. Výroba a volba technologie5. Všeobecná rovnováha6. Příjmy, náklady a zisk firmy7. Dokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu8. Nedokonale konkurenční trh a postavení firmy na tomto trhu9. Trh půdy10. Trh práce11. Trh kapitálu12. Tržní selhání a mikroekonomická úloha státu13.Teorie veřejné volby1. Základními principy ekonomie, role modelů v ekonomii, členěním ekonomie, základní metody a nástroje ekonomické analýzy. Základní ekonomické pojmy nezbytné pro správné pochopení látky vysvětlované jak v rámci předmětu Obecná ekonomie I, tak v rámci předmětu Obecná ekonomie II.2. Podstata trhu, směny a ceny a jejich role v ekonomice. Typy trhů a jejich subjekty - domácnosti, firmy a stát. Základní elementy trhů - nabídka, poptávka, cena a jednotlivé typy konkurence. Analýza fungování tržního mechanismu.3. Teorie projevených preferencí a z ní vycházející teorie spotřebitelské poptávky. Rozpočtové omezení spotřebitele, jeho preference, kardinalistický a ordinalistický pohled na způsob měření užitku, problematika optimálního výběru spotřebitele. Odvození individuální poptávkové křivky a elasticita poptávky.4. Teorie firmy a volba výrobního procesu. Technologické omezení firmy, její krátkodobá a dlouhodobá produkční funkce, omezení firmy na straně nákladů, nalezení nákladového optima firmy. Vzájemný vztah mezi výnosy z rozsahu a nákladovou funkcí.5. Analýza všeobecné rovnováhy. Podmínky, za nichž je v ekonomice dosaženo efektivnosti ve směně, efektivnosti ve výrobě a efektivnosti ve výrobním mixu.6. Příjmy firmy na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Ekonomický, účetní a normální zisk.7. Charakteristické rysy dokonale konkurenčního trhu, volba optimálního objemu produkce, krátkodobé ukončení výroby a trvalý odchod firmy z dokonale konkurenčního trhu. Křivka nabídky dokonale konkurenční firmy a křivka tržní nabídky v krátkém a dlouhém období.8. Formy nedokonalé konkurence: monopol, oligopol a monopolní konkurence. Důsledky různých forem nedokonalé konkurence na tržní nabídku a poptávku a efektivnost fungování trhu.9. Trh výrobních faktorů, ceny výrobních faktorů, rozhodování firmy při pronajímání vstupů. Teorie mezní produktivity. Trh půdy, vymezení renty.10. Poptávka po práci. Individuální a tržní nabídka práce. Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence. Role odborů na trhu práce. Monopson.11. Kapitál, kapitálové statky jejich formy, fungováním trhu s kapitálem. Úroková sazba, jeho podstata a význam pro výrobce a pro tvůrce úspor. Proces investování. Současná a budoucí hodnota, čistá současná hodnota budoucích příjmů a výnosy z kapitálu. Význam budoucí a současné hodnoty pro rozhodování o investičních variantách.12. Příčiny omezující efektivnost trhu. Veřejné statky, pozitivní a negativní externality, informační asymetrie na trhu. Problematika monopolní síly. Role státu v tržní ekonomice, aktivity vedoucí k eliminaci negativních dopadů tržních selhání. Selháními státu.13. Mechanismus rozhodování státu. Subjekty politického trhu, problém konkurence v politice a politický cyklus. Mechanismus veřejné volby, přeměna individuálních preferencí v kolektivní rozhodnutí. Volební paradox, efektivnost v rozhodování a volební systém. Nátlakové skupiny, dobývání renty a role byrokracie.

Získané způsobilosti

Student získá základní přehled o problematice mikroekonomie. Nabyté poznatky budou základem pro jeho další studium ekonomicky orientovaných předmětů vyučovaných jak katedrou ekonomie, tak dalšími katedrami SU OPF.

Literatura

HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-681-6.FRANK, H., R. Microeconomics and Behavior. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-00-73375-94-6.JUREČKA, V. A KOL. Mikroekonomie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3259-6.NEZVAL, P., TULEJA, P. Mikroekonomie A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2004. ISBN 80-7248-235-1.MANKIW, N. G. Principles of Microeconomics. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0538453066.FUCHS, K., TULEJA, P. Základy ekonomie. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-74-2.TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0603-9.HAMERMESH, D. Economics is Everywhere. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429287753.FRANK, H. R., BERNANKE, S. B. Ekonomie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0471-4.VARIAN, R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. New York: W. W. Norton & Company, 2009. ISBN 9780393934243.HALL, R. E., LIEBERMAN , M. Microeconomics: Principles and Applications. Mason: Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1111822569.MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0.SCHILLER, B. R. Mirkoekonomie dnes. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0109-6.COWEN , T., ALEX TABARROK, A. Modern Principles: Microeconomics. New York: Worth Publishers, 2011. ISBN 978-1429239998.CASE, K. E., FAIR, R. C., OSTER, S. Principles of Macroeconomics. New York: Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0131391406.MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-7169-891-3.

Požadavky

Úspěšné absolvování průběžného testu, písemná zkouška, účast na seminářích min. 60 %.Ostatní studijní zátěž: Studium odborné literatury, vyhledávání a následné studium aktuálních materiálů věnovaných problematice mikroekonomie.

Garant

Doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.

Vyučující

Doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ