Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Obecná ekonomie a mikroekonomie přednášky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (5,42 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obecná ekonomie I. Mikroekonomie A Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomie = tedy zkoumá, jak se užívají vzácné zdroje k výrobě užitečných statků a služeb, jak jsou v ekonomice rozdělovány mezi subjekty (věda, nauka o tom, co je ekonomika a jak funguje) -Ekonomika je realita (systém, určité prvky, domácnosti, stát) -vzácná věc (zdroj)- nedostatek, musí být užitečná -Matematická větev - prosazuje, že kritériem pravdivosti je možnost matematického důkazu (snaží se zakomponovat do vědy matematiku- ověřování…) -Společenská větev - odmítá matematiku v ekonomii, ekonomie je věda o chování lidí a výrobě (nelze zapsat do vzorců) -Normativní ekonomie - zkoumání reality je pouze východiskem. Zjištěnou skutečnost hodnotí a hodnotí ji obvykle kriticky. Cílem normativní ekonomie je konstruovat předobraz dokonalejšího ekonomického systému, hrát aktivní roli ve vývoji lidské společnosti. (ČNB stanovila, že inflace bude 2%) -je nad rámcem pozitivní-> vychází z ní -Pozitivní ekonomie - přijímá ekonomickou realitu takovou, jaká je. Jejím cílem je tuto realitu popisovat a hledat v ní zákonitost fungování. (inflace je 1%) -dělí se: * Mikroekonomie - zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů (jednotlivci, domácnosti, firmy), stav a vývoj jednotlivých trhů (ceny na trhu mobilních telefonů) -firmy(ekonomické subjekty) - co budou vyrábět, jak a komu (produkují statky a služby->použ.výr.faktory-kapitál…) -stát postaví rámec chování pro zbylé ekonomické subjekty, nakupuje od firem statky a služby -domácnostinakupují statky, služby, potřebují peníze od firem (výr.fakt.=práce, kapitál, kt.můžou dát firmám) -a firmy aby mohly vyrábět potř.výr.faktory od domácností * Makroekonomie - se zabývá hospodářstvím jako celkem a je základem hospodářské politiky (inflace v ekonomice) -Vstupy - statky nebo služby, které používají firmy ve výrobě (mouka) -Výstupy - statky nebo služby, které jsou buď spotřebovány nebo použity pro další výrobu (bagr) Ekonomická vzácnost -Ekonomický statek - předměty, které člověk potřebuje nebo po kterých touží. Ekonomické statky, jsou charakteristické svojí vzácností. (prošel procesem výroby, vyroben proto, aby uspokojoval potřeby jednotlivců, nebo byl použit do další výroby) -Všechny statky se vyznačují dvěma vlastnostmi: * užitečnost (uspokojuje potřeby) * dostupnost (omezenost zdrojů) -Vzácný statek - předmět, který je užitečný, ale je ho nedostatek k uspokojení potřeb -Volný statek - předmět, který je užitečný a zároveň volně dostupný -písek v poušti= volný / písek u nás= vzácný (vzduch=volný) Výroba -Výroba = proces přeměny přírodních zdrojů prostřednictvím výrobních faktorů (práce, půda, kapitál) na ekonomické statky, které uspokojují potřeby(=deficit organismu, kt. musí být odstraněn pro další fungování) -Většinu statků si člověk musí vyrobit z přírodních zdrojů, které lze ve volné přírodě v omezené nebo neomezené míře nalézat, avšak sami o sobě jsou neužitečné. Výrobní faktory -Pří výrobě ekonomických statků člověk používá vzácné statky. (primární=neprošly procesem výroby) -Půda(land A)- je produktem přírody, ale není volným statkem. Pozemková renta je důchod plynoucí z půdy. Půda je součástí přírodních zdrojů. Primární výrobní faktor. -Práce(labor L) - je lidská činnost, nositelem je člověk. Výsledkem použití práce je mzda. Primární výrobní faktor. -Kapitál(capital K) - statky, které byli vyrobené, aby se podíleli na výrobě jiných statků. Primární VF. -Kapitál - výsledkem použití je zisk nebo úrok. Sekundární VF. (není vyroben pro bezprostřední spotřebu, ale aby se stal výr.faktorem, můžeme ho taky nazvat kapit.statkem) -Technologie - zvláštní forma kapitálu, která nemá hmotnou podobu (myšlenka, nápad, originální postup). Může výrazně znásobit účinky práce a kapitálu. -Důchody z výrobních faktorů mají motivační charakter -> hnací motor ekonomického systému. Výnosy z výrobních faktorů -Vysoká efektivnost výroby je podmíněná vysokými výnosy VF. -Výnosy z VF = Výstup / Vstup -Zákon klesajících výnosů - výnosnost jednoho faktoru, jehož objem roste, se bude snižovat. Platí pouze za předpokladu, že objem ostatních VF se nemění, a výstup roste vlivem růstu objemu jediného VF. Výnosy z rozsahu = postihují souvislost mezi proporcionální změnou vstupů a jí vyvolanou změnou výstupu - rozlišujeme: a) konstantní výnosy z rozsahu (růst objemu každého ze vstupů o „t“ % způsobí růst výstupu rovněž o „t“ % b) rostoucí výnosy z rozsahu (zvýšení objemu každého vstupů o „t“ % povede ke zvýšení výstupu o více než „t“ % c)klesající výnosy z rozsahu (v důsledku růstu každého ze vstupů o „t“ %, dojde k růstu výstupu o méně než „t“ % /- konstantní výnosy = vzdálenost mezi I se nemění - rostoucí výnosy = I se vzájemně přibližují - klesající výnosy = I se navzájem vzdalují / Modely v ekonomii -Ekonomické vztahy jsou zobrazovány pomocí modelů. -Ekonomický model - je (ne)formalizovaným zobrazením reálně fungující ekonomiky, jehož hlavním cílem je zjednodušit popisovaný ekonomický systém, při zachování jeho podstatných charakteristik. -Může být formulován: - verbálně (slovní vyjádření, prostřednictvím křivek popíšeme nějaký jev) - graficky - matematicky Ekonomická analýza -Funkce - matematická formulace vztahu -lineární a nelineární - y = a+bx -(záv.proměnná) y = ax2(nezáv.) -Grafickým znázornění určité funkce je graf. -Změna funkce se vyjadřuje skloněním. -Sklon grafu lineární se matematicky vyjadřuje první derivací. -Derivace - je změna závisle proměnně vztažená k nekonečně malé změně nezávisle proměnné -Ekonomie interpretuje první derivace funkce celkové veličiny jako její mezní veličinu. -Mezní veličina - vyjadřuje přírůstek závislé proměnné vyvolané změnou nezávislé proměnné o jednu jednotku (co udělá produkt, když přijmeme dalšího pracovníka). -Průměrná (jednotková) veličina je poměr celkové veličiny a příslušné nezávislé proměnné //-Vztahy mezi celkovými a mezními veličinami: -Pokud je celková veličina rostoucí, mezní je kladná -Pokud je celková veličina klesající, mezní je záporná -Pokud celková ve

Témata, do kterých materiál patří