Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mikroekonomie testové otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nedostatek na trhu vzniká, když tržní cena jeNIŽŠÍ než rovnovážná a poptávané množství jeVĚTŠÍ než nabízené. Přebytek výrobce je rozdíl meziCENOU aMEZNÍMI NÁKLADY Snížení ceny statku způsobí ZVÝŠENÍ poptávaného množství aNEPOSUNE křivku poptávky. Izokosta vyjadřuje:všechny dostupné kombinace výrobních faktorů v rámci celkových nákladů Koeficient cenové elasticity poptávky v případě neelastické poptávky je:menší než 1 Sklon hranice produkčních možností v daném bodě nazýváme:mezní míra transformace produktu Indiferenční křivka vyjadřuje:všechny spotřební koše, jež spotřebiteli přinášejí stejnou úroveň užitečnosti O křivce poptávky po produkci dominantní firmy a křivce tržní poptávky platí, že jsou:tržní poptávka je více elastická V případě monopolního výrobce je vztah mezi mezními náklady a cenou produkce následující: MC < P Pro rovnováhu spotřebitele platí:MRSC=MRSE Základním typem konkurence na politickém trhu je konkurence mezi POLITIKY A VOLIČI Míra, v níž produkce jedno zboží může být nahrazena produkcí druhého se nazývá:mezní míra transformace produktu Jestliže bude mzdová sazba vyšší než rovnovážná, na trhu práce vznikne:přebytek pracovních sil Mezi příčiny tržního selhání patří:nedokonalá konkurence Mezi sekundární výrobní faktory řadíme :kapitál Průměrný produkt je:objem produkce, který připadá na jednotku vstupu Nabídka kapitálu v krátkém období je :dokonale neelastická V případě substitučního efektu růst mzdové sazby vede k:růstu nabízeného množství práce Krabicové schéma výroby (box diagram výroby) ukazuje všechny způsoby alokace konstantního množství dvouvýrobních faktorů mezi výrobu dvou statků Nepříznivý výběr:vede k vytěsňování kvalitnějšího zboží zbožím méně kvalitním Hrubé investice jsou:součtem obnovovacích a čistých investic Kapitál:je druhotný výrobní faktor Veřejný statek se vyznačuje:nevylučitelností a nezmenšitelností K eliminaci záporných externalit lze použít:zákaz výroby Mezi příčiny tržního selhání patří:veřejné statky Poptávka na trhu kapitálu:je klesající Přebytek spotřebitele je rozdíl mezicenou a mezním užitkem Snížení ceny statku způsobísnížení nabízeného množství aneposune křivku nabídky. Přebytek na trhu vzniká, když tržní cena je vyšší než rovnovážná a poptávané množství jemenší než nabízené. Koeficient cenové elasticity poptávky v případě elastické poptávky je:větší než 1 Sklon linie příjmu v daném bodě nazýváme:mezní míra substituce ve směně Indiferenční křivka vyjadřuje:všechny spotřební koše, jež spotřebiteli přinášejí stejnou úroveň užitečnosti Podmínkou rovnováhy nedokonale konkurenční firmy maximalizující svůj zisk je tehdy, když vyrábí také množství produkce, při němž dosahuje stejné výše mezních příjmů a mezních nákladů Sklon izokvanty je dán poměremmezních produktů V podmínkách nedokonalé konkurence je křivka poptávky po produkci firmy: shodná s AR Dílčí trh je trhem: jednoho druhu statku Mikroekonomie je součástí:pozitivní ekonomie Mezní produkt je:změna objemu vyrobené produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku Nabídka půdy je: dokonale neelastická Podmínkou efektivní výroby je předpoklad, že:MRTS statku X=MRTS statku Y Sklon křivky hranice produkčních možností označujeme pojmem: mezní míra transformace produktuPodmínkou správné kombinace zboží (neboli efektivnost produkt-mixu) je: MRPT=MRSC Nabídková křivka monopolní firmy je tvořena: rostoucí částí křivky jejich mezních nákladů klesající částí křivky jejich mezních nákladů rostoucí částí křivky jejich průměrných nákladů žádná odpověď není správně Co z následujícíhonepatřímezi překážky konkurence?volný vstup do odvětví O křivce poptávky po produkci dominantní firmy a křivce tržní poptávky platí, že jsou: tržní poptávka je méně elastická Pro rovnovážnou úroveň výstupu u monopolní firmy, která maximalizuje zisk, platí, že MC jsou menší než P Může monopol vždy stanovit libovolně vysokou cenu ne, musí vždy zohledňovat poptávku a potenciální konkurenty (např. zahraničí) Oligopol jako jedna z forem nedokonalé konkurence je charakterizován: existencí několika málo firem, diferencovaností nebo homogenitou produkce, částečnou bariérou vstupu Chování kartelu se nejvíce blíží podmínkám:úplného monopolu Náklady mrtvé váhy existují:mohou existovat ve všech nedokonale konkurenčních tržních strukturách Grafické zobrazení průměrných fixních nákladů má tvar:lineární přímky Smluvní křivka výroby je množinou bodů, které představují efektivní alokaci zdrojů, zatímco body ležící mimo ni jsou naopak neefektivní. Smluvní křivka směny je množinou bodů, které představují efektivní alokaci dvou statků.mezi dva spotřebitele.Pracovníky vládních a veřejných institucí nazýváme souhrnně jako:byrokracie. Čistá ekonomická renta je případem důchodu placeného za služby libovolného výrobního faktoru, jehož nabídka je:dokonale neelastická Mezi primární výrobní faktory řadíme:práci Firma jako poptávající na trhu výrobních faktorů je v rovnováze, pokud:MCVF=MRPVF V podmínkách dokonalé konkurence na trhu produktů i výrobních faktorů platí:MCVF=PVF Firma bude zvyšovat množství daného faktoru do té doby, dokud není splněna následující podmínka:MCVF=PVF=MRPVF Práci nabízejí: domácnosti Práci poptávají:firmy Jestliže bude mzdová sazba nižší než rovnovážná, na trhu práce nastane:nedostatek pracovních sil Monopson na trhu práce vzniká tehdy, když na daném trhu:existuje jediná dominantní firma, která zaměstnává práceschopné obyvatelstvo Pro bilaterální monopol na trhu práce je typická existence:monopolu na straně nabídky tak na straně poptávky Individuální křivka nabídky práce je:zpětně zakřivená Tržní křivka nabídky práce je:rostoucí Pokud spotřebitel v průběhu dne spotřebovává jednu tabulku čokolády za druhou a nejí přitom nic jiného do tzv. bodu zasycení rostecelkový užitek, zatímco mezníužitek klesá.Je dána fixní nabídka jehněčích kotlet. Snížení ceny vepřových kotlet (jako dokonalého substitutu) bude mít tendencisnížit cenu jehněčích kotlet.Pokud 10% snížení ceny benzínu povede k 8% růstu objemu výdajů vydávaných na nákup

Témata, do kterých materiál patří