Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
1. Osvícenství – pojetí světa, jedince, společnosti a státu ve vzájemných vztazích

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,69 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Osvícenství – pojetí světa, jedince, společnosti a státu ve vzájemných vztazích Kořeny politických ideálů konce 18. a 1/2 19. století je třeba hledat v dílech myslitelů a filosofů, mnozí z nich došli k závěru, že tradiční státoprávní uspořádání postavené na stavovském principu (o politice rozhoduje aristokracie (panovník)) již neodpovídá době, neboť stále silnější ekonomické pozice získává měšťanstvo - byla tak vyslovena teorie o státoprávním uspořádání na základě přirozeně-právním (všichni měli svá přirozená a neodebratelná práva, nezávisející na politice) - podle této teorie vzniká stát tam, kde se lidé zřeknou části svých práv ve prospěch společnosti jako celku, reprezentace státu je pak odpovědná jen schváleným zákonům, jimiž se musí řídit a chránit práva jednotlivce -právní stát. Tyto teorie byly pak rozvinuty osvícenci hl. ve 2. pol. 18. stol. v teorie o dělbě státní moci, svrchovanosti vůle občanů, rovných a přirozených právech člověka, atd. a začaly se šířit po Evropě (hl. z prostředí francouzského (Montesquie a Rousseau)). Ohledně společnosti začal být pomalu důraz na přeměnu poddaného na občana. Takže tedy koncepce přirozených práv jedince, rovnosti ve společnosti a omezení státní moci se stala základem pro nově vzniklé směry vycházející z osvícenectví.Osvícenství - je intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji evropského myšlení. Osvícenství je odmítavou reakcí na barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti člověka: racionalismus, logiku a humanismus. Vytvořilo vlastní duchovní, etické a estetické principy, do té doby neznámé, které daly základ mj. dnešním konceptům občanské svobody a rovnosti, demokracie, pokroku a lidských práv.Pro duchovní tvorbu znamenalo odpoutání se od dosavadního stavovství (mezi filosofy a literáty začali pronikat ve velké míře i měšťané, viz níže), zbožnosti (odklon od absolutní důvěry v Boha) a tradičních představ o hierarchii společnosti (panovník dán z vůle lidu, ne Boha). Pojem tradice a prožitek byly ve filosofickém diskursu potlačeny a na přední místo byly postaveny pojmy jako rozum, vzdělanost, právo či člověk (18. století je často nazýváno věkem rozumu).Osvícenci požadovali růst vzdělanosti ve všech oborech vědění. Dále uplatňování práva na osobní svobodu člověka, svobodné myšlení a jednání (například svoboda projevu a tisku). Lidé si mají být rovni před zákonem. K odstranění absolutismu a nastolení demokratické formy vlády měly vést společenské reformy. Občanský stát má být v demokratické formě vlády řízen volenými zastupitelskými orgány. Také požadovali zbavení církve politické moci a odloučení církve od státu. Církev již není podle osvícenců nedotknutelná.

Témata, do kterých materiál patří