Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fyzika - vypracovaná teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7.45 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kinetická energie tuhého tělesa

Moment setrvačnosti

 • je fyzikální veličina, která vyjadřuje míru setrvačnosti tělesa při otáčivém pohybu

Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa okolo pevné osy

Rovinný pohyb tuhého tělesa

Experimentální určeni součinitele smykového třeni

Pascalův zákon

 • Pascalův zákon zní: Tlak v kapalině, který vznikne působením vnější sily na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, je v každém místě kapaliny stejný.

Hydrostatický tlak

 • v kapalinách a plynech (aerostatický tlak) je tlak způsobený jejich hmotností.

Archimedův zákon

 • Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíži kapaliny se stejným objemem, jako je objem ponořené části tělesa

Povrchové napětí

Rovnice kontinuity

Věta o hybnosti kapalin

 • Pokud je kapalina donucena změnit svůj směr, proudění působí na okolí silou

Bernoulliova rovnice, pohyb reálné kapaliny

 • V místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším průřezem má menší tlak, ale větší rychlost

Volné harmonické kmity

 • Volné = netlumené

 • Harmonické – sin/cos

 • Mechanické

  • Pružina

  • Struna na kytaře

 • Elektromagnetické

  • Vysílač/přijímač

 • Periodické:

  • y(t) = y (t + kT)

  • T – perioda

  • F = 1/T (frekvence) [Hz – hertz]

Fyzikální kyvadlo

 • je těleso, volné otočné okolo pevné vodorovné osy, která neprochází jeho těžištěm. Jestli je těleso vychýlené z rovnovážné polohy, koná houpavý pohyb. Při tom se střídavě mění potenciální energie kyvadla na kinetickou energii kyvadla a naopak

Energie harmonických kmitů

Tlumené kmity

 • je mechanické kmitání, které po určité době ustává.

 • Pohybová rovnice -

 • Výchylka tlumeného kmitání -

Vynucené kmity

 • Musí působit nějaká sila, oscilátor kmitá vždy s frekvenci vnějšího působení. Pokud se frekvence nutící síly přiblíží k frekvenci oscilátoru (její velikosti) pak nastane rezonance -> zvětší se amplituda kmitu.

rezonanční křivka

diferenciální pohybová rovnice nucených kmitu

Skládaní kmitů

 • Když spojíme 2 oscilátory vláknem a rozkmitáme je, střed vlákna kmitá. Kmity odpovídají složením kmitů oscilátorů. Pro ostatní pohyby platí princip superpozice.

 • Princip superpozice – jestliže hmotný bod koná současně několik harmonických kmitů téhož směru s okamžitými výchylkami, pak je celková okamžitá výchylka součtem všech výchylek.

Témata, do kterých materiál patří