Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fyzika - vypracovaná teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7.45 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah

1. Význam a rozdělení fyziky 3

2. Hmota, látka, pole 3

3. Fyzikální veličiny 3

4. Pohyb hmotného bodu 4

5. Okamžitá rychlost 5

6. Okamžité zrychleni 6

7. Rozklad vektoru zrychlení 6

8. Obecný pohyb 6

9. Přímočarý pohyb 6

10. Rovnoměrný kruhový pohyb 8

11. Rovnoměrně zrychlený pohyb kruhový 9

12. Newtonovy zákony 10

13. Řešení pohybové rovnice 11

14. Lineární harmonický oscilátor 13

15. Pohyb v neinerciálních soustavách 14

16. Mechanická práce a výkon 15

17. Kinetická energie 16

18. Potenciální energie 16

19. Zákon zachování energie 16

20. Impuls síly 17

21. Moment síly 17

22. Moment hybnosti 17

23. Souvislost momentu síly a momentu hybnosti 18

24. Hmotnost a hybnost SHB, vnitřní a vnější síly SHB 18

25. Moment síly SHB 19

26. Hmotný střed SHB – těžiště 20

27. První impulsová veta 21

28. Druhá impulsová věta 21

29. Tuhé těleso, skládaní sil 21

30. Dvojice sil 22

31. Rovnováha tuhého tělesa 23

32. Pohyb tuhého tělesa 23

33. Kinetická energie tuhého tělesa 24

34. Moment setrvačnosti 24

35. Práce a výkon při otáčení tuhého tělesa okolo pevné osy 25

36. Rovinný pohyb tuhého tělesa 25

37. Experimentální určeni součinitele smykového třeni 26

38. Pascalův zákon 27

39. Hydrostatický tlak 27

40. Archimedův zákon 28

41. Povrchové napětí 28

42. Rovnice kontinuity 29

43. Věta o hybnosti kapalin 29

44. Bernoulliova rovnice, pohyb reálné kapaliny 30

45. Volné harmonické kmity 31

46. Fyzikální kyvadlo 31

47. Energie harmonických kmitů 32

48. Tlumené kmity 32

49. Vynucené kmity 32

50. Skládaní kmitů 33

Význam a rozdělení fyziky

 • Fyzika se zabývá hmotou, jejími vlastnostmi a projevy (vlastnost – hmotnost, schopnost vést el. proud; projevy – gravitační zákon, pohyby)

 • dělí se:

 • klasická fyzika – do konce 19. století, děje pouze do rychlosti světla

  • mechanika, akustika, termika, elektřina a magnetismus

 • moderní fyzika – od počátku 20. stol.

  • Teorie relativity, kvantová fyzika

Hmota, látka, pole

 • Hmota

  • Filosoficky – objektivní realita, která je nám dána pomocí počitků a je na nich nezávislá

  • Fyzikálně – látka + pole

   • Látka

    • částice (základní: protony, neutrony, elektrony; složené: atomy)

    • tělesa (z částic)

   • Pole

    • Gravitační

    • Elektrické

    • magnetické

 • Látka – druhy hmoty, je to souhrn útvarů, které mají určitou energii a nenulovou hmotnost

 • Pole – má hmotnost rovno nule a jejím výrazným rysem je vlnová povaha

Fyzikální veličiny

 • Kvalitativně – veličiny

 • Kvantitativně – jednotky

 • Základní jednotky – systém SI

  • Hmotnost – m [kilogram – kg] → je vlastnost hmoty, která vyjadřuje míru setrvačnosti účinku či míru gravitačních účinků hmoty

  • Čas – t [sekundy – s] → určuje okamžik události na časové ose

  • Délka – l [metr – m] → chápeme ji jako skalární veličinu, ale může mít i vektorový charakter

  • Teplota (teplotní rozdíl) – T [Kelvin – K] → je to vlastnost předmětu, kterou je člověk schopen vnímat a přiradit jim pocity studeného, teplého nebo horkého

  • Svítivost – I [cd – kandela] → udává prostorovou hustotu světelného toku

  • Elektrický proud – I [ampér – A] → uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje, udává množství elektrického náboje za jednotku času

  • Látkové množství – n [mol] → vyjadřuje počet elementárních jedinců

Témata, do kterých materiál patří