Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fyzika - vypracovaná teorie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (7.45 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Odvozené jednotky

  • Odvozené od základních – m/s

 • Doplňkové – radián, steradián

 • Vedlejší

  • Minuta, hodina, den

  • Tuna, litr

  • Stupeň (úhlový, stupeň Celsia (°C)

  • Elektronvolt

 • Dílčí a násobné

1024 Yotta Kvadrilion 100 - Jedna 1021 Zetta Triliarda 10-1 Deci Desetina 1018 Exa Trilion 10-2 Centi Setina 1015 Peta Biliarda 10-3 Mili Tisícina 1012 Tera Bilion 10-6 Mikro Miliontina 109 Giga Miliarda 10-9 Nano Miliardtina 106 Mega Milion 10-12 Piko Biliontina 103 Kilo Tisíc 10-15 Femto Biliardtina 102 Hekto Sto 10-18 Atto Triliontina 101 Deka Deset 10-21 Zepto Triliardtina 100 - Jedna 10-24 Yokto Kvadriliontina

Pohyb hmotného bodu

 • Hmotný bod má všechny vlastnosti kromě rozměrů

 • Kinematika = popis pohybu

  • Dráha $\overset{\rightarrow}{r}$

  • Rychlost $\overset{\rightarrow}{v}$

  • Zrychlení $\overset{\rightarrow}{a}$

 • Kartézská souřadná soustava – x ⊥ y ⊥ z

 • Vektorový součin – směr podle pravidla pravé ruky

 • Skalární součin

Okamžitá rychlost

Okamžité zrychleni

Rozklad vektoru zrychlení

 • Rozkládá se na normálové a tečné zrychleni

Obecný pohyb

 • je závislý na zrychlení

a = 0 → rovnoměrný pohyb

a = konst. ≠ 0 → rovnoměrně zrychlený (zpomalený) pohyb

a = a (t) (zrychlení je funkcí času → obecný

Přímočarý pohyb

 • Je takový pohyb, při kterém se nemění směr rychlosti hmotného bodu. Dráhou přímočarého pohybu je přímka

 • Známe jednu souřadnici (ax, 0, 0)

Rovnoměrný kruhový pohyb

Rovnoměrně zrychlený pohyb kruhový

Newtonovy zákony

 • Zákon setrvačnosti – každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není nuceno působením vnějších sil svůj stav změnit.

 • Zákon akce a reakce - síly vzájemného působení těles jsou stejně velké, leží v téže přímce, ale mají vzájemně opačný smysl

 • Zákon síly – Jestliže na těleso působí výsledná síla F, pak se těleso pohybuje se zrychlením a, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.

Řešení pohybové rovnice

Lineární harmonický oscilátor

Pohyb v neinerciálních soustavách

 • Inerciální = v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu → 1. pohybová rovnice

 • Neinerciální = pohyb se zrychlením, 1. pohyb. rovnice neplatí (např. auto – při rozjezdu, zastavení, v zatáčce…)

Mechanická práce a výkon

Kinetická energie

Potenciální energie

Zákon zachování energie


EK + EP = konst.

Impuls síly

Moment síly

Moment hybnosti

Souvislost momentu síly a momentu hybnosti

Hmotnost a hybnost SHB, vnitřní a vnější síly SHB

Moment síly SHB

Hmotný střed SHB – těžiště

První impulsová veta

Druhá impulsová věta

Tuhé těleso, skládaní sil

Dvojice sil

Rovnováha tuhého tělesa

Pohyb tuhého tělesa

 • Posuvný pohyb je takový pohyb tuhého tělesa, při kterém všechny body konají pohyb po stejných, pouze navzájem posunutých, trajektoriích.

 • Otáčivý pohyb je takový pohyb, při kterém se všechny body tělesa otáčejí kolem jedné společné osy otáčení se stejnou úhlovou rychlostí.

Témata, do kterých materiál patří