Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vypracovane_otazky_ke_zkousce_2013

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.22 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

OTÁZKY KE ZKOUŠCE BELA 

 1. Šíření zvuku v prostoru  

1. Vysvětlete princip šíření zvuku ve vzduchu a pojem vlnoplocha. Jaký je vzájemný vztah mezi vlnoplochou a 

směrem šíření zvuku v homogenním prostředí?  

V důsledku pružnosti prostředí se vytvářejí při kmitání částic místa se zhuštěním nebo zředěním prostředí 
postupující od zdroje kmitání předáváním kinetické energie částic prostředí. 
Vlnoplocha – plocha představující místa se stejnou fází kmitání částic. 

 Obecně má vlnoplocha při šíření zvuku 

prostředím složitý tvar. Ve většině případů je možné se omezit na několik případů vlnění, které se dají popsat 
teoretickými matematickými funkcemi. Nejčastěji půjde o případy, kdy čelo vlny je představováno jako rovina, 
válec nebo koule a potom budeme hovořit o rovinném, válcovém anebo kulovém vlnění. V kapalném a plynném 
prostředí se zvuk šíří v podobě podélného vlnění podél směru šíření zvuku.  
 

2. Rovnice vyjadřující vzájemné vztahy kmitočtu, periody, vlnové délky a vlnového čísla signálu.  
 

Vlnová délka:  
 
Vlnové číslo: 
 

 
3. Vyjmenujte základní veličiny zvukového pole a jejich jednotky.  
 

Akustický tlak p: rozdíl mezi okamžitou velikostí celkového tlaku pC v daném bodě zvukového pole za 
přítomnosti zvuku a statickou hodnotou atmosférického tlaku p00.  
Akustická výchylka y: vzdálenost, o kterou se částice vychylují ze své rovnovážné polohy při střídajícím se 
směru rozdílu tlaků 
 Akustická rychlost v: rychlost, s jakou kmitají částice prostředí kolem rovnovážné polohy (časová změna 
akustické výchylky) 
Akustický výkon: Mechanický výkon, vyjádřený pomocí akustických veličin, okamžitá hodnota je dána 
skalárním součinem vektoru síly F a rychlosti kmitání částic v 
Intenzita zvuku: Střední časová hodnota měrného výkonu, střední hodnota zvukové energie, která projde 
za jednotku času přes jednotkovou plochu kolmou na směr šíření zvukového vlnění. Jednotka  [W.m–2] 
Hustota zvukové energie: Průměrné množství zvukové energie W připadající na 
jednotku objemu V 

Témata, do kterých materiál patří