Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Makroekonomie - Výpisky z přednášek a skript

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,67 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Alternativní ekonomické systémy = různé mechanismy, které může společnost použít k alokaci svých vzácných zdrojů. Zvyková ekonomika – tradice, které starší předávají mladším (starověký Egypt, dnešní Indie) Příkazová ekonomika - vláda plně rozhoduje o výrobě a rozdělování. Vláda: diktátorská nebo demokratická. Předepisuje lidem co mají dělat, vyrábět, jak se má vyrábět ocel, potraviny,… kdo má žít v chudobě, bohatství,… Tržní ekonomika - o tázkách co, jak a pro koho rozhoduje systém cen, trhů, zisků a ztrát, pobídek a odměn. Firmy vyrábějí ty statky, které poskytují nejvyšší zisky (co), výrobními technikami, které mají nejnižší náklady (jak) spotřeba lidí vychází z jejich rozhodnutí, jak utratit mzdy a majetkové důchody, vytvářené jejich prací a vlastním majetkem (pro koho) – počátek kapitalismu v Anglii Smíšená ekonomika – má prvky trhu, příkazů i zvyků. Nikdy neexistovala 100% zvyková, příkazová nebo tržní ekonomika. Všechny společnosti mají ekonomiku smíšenou. Hranice produkčních možností =maximální množství dvojice statků nebo služeb, která mohou být vyrobena danými zdroji příslušné ekonomiky. Př: máslo a děla: Můžeme za rok vyrobit maximální množství másla, ale už nám nezbyde žádný zdroj na výrobu děl. Nebo můžem vyrobit za rok maximální počet děl a nezbyde nám už na máslo. To jsou dva extrémy. Mezi nimi se nachází mnoho jiných možností. Jsme ochotni vzát se určitého množství másla, můžeme mít určitý počet děl. Když se vzdáme ještě více másla, můžeme mít ještě více děl. Efektivnost – Jestliže ekonomika operuje na hranici produkčních možností, vyrábí efektivně. Efektivnost znamená absenci plýtvání neboli co nejefektivnější využívání zdrojů ekonomiky k uspokojení potřeb a přání lidí. Ekonomika vyrábí efektivně, když nemůže vyrábět více jednoho statku, aniž by vyráběla méně jiného statku. Jestliže jsme pod hranicí produkčních možností, znamená to nevyužité zdroje a neefektivnosti (bod H) Dostat se nad hranici produkčních možností, je nereálné (bod I) Zákon klesajících výnosů Vztah mezi vstupy a výstupy ve výrobním procesu =když přidáváme postupně další dávky některých vstupů a přitom oudržujeme ostatní vstupy neměněné, budeme dostávat stále menší přírůstky výstupu. Př: jestliže bude jeden zemědělec obdělávat stoarovou farmu, tak bude nějaký ten menší výnos, jestliže mu jich přidáme dalších pět, tak se výnos zvětší. Pole budou rychleji obdělaná atd. Jestliže přidáme dalších pár, pole budou ještě rychleji a lépe upravené, o dobytek se postarají atd. Jestliže tam ale přidáme dalších tisíc zemědělců, už výstup nebude takový. Budou se tam mačkat, pošlapou úrodu, denně třikrát zorají…. Všeho moc škodí. Graf zákona klesajících výnosů Počet PS ∑Q Mezní produkt Ø Produkt 0 0 1 2000 2000 2000 2 3000 1000 1500 3 3500 500 1167 4 3800 300 956 5 3900 100 780 Trh, Tržní mechanismus Trh = zařízení, jehož prostřednictvím kupující a prodávající určitého zboží vstupují do vzájemných interakcí, aby učinili cenu zboží a množství, jež se nakoupí a prodá. Když dáme dohromady nejrůznější trhy… trhy pšenice, automobilů, půdy, práce, kapitálů a všeho ostatního, vznikne tržní mechanismus, který nastolí rovnováhu cen a výroby. Co, jak pro koho? Typy trhů Územní hlesidko Místní – vztahuje se bezprostředně k určitému místu (jarmark, městský trh) Národní – trh v rámci státního celku Světové – projev skutečnosti, že autonomie národních trhů je jen částečná Počet zboží Dílčí – prodává se a kupuje jediný druh zboží Agregátní – trh veškerého zboží Předmět koupě a prodeje Trh výrobních faktorů – půda, práce, kapitál Trh peněz Trh produktů – výrobky a služby Neviditelná ruka trhu =každý jednotlivec, který sobecky sleduje jen svůj vlastní prospěch, je veden jakoby neviditelnou rukou k tomu, aby napomáhal všeobecnému prospěchu. Smith byl přesvědčen, že v tomto nejlepším možném světě by jakékoliv vměšování státu do volné konkurence bylo takřka jistě škodlivé. Dokonalá konkurence =žádná firma, ani žádný spotřebitel nedosahují takové velikosti, aby mohli sami ovlivnit tržní cenu Př: trh pšenice: i největší obilní farma vyrábí jen zlomek světové produkce pšenice, a nemůže tedy ovlivnit cenu pšenice. Tří podmínky dokonalé konkurence Dokonalá informovanost kupujících o existenci a o cenách všech dodavatelů daného statku. Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní produkt = produkty, které jsou naprosto stejné. Nedokonalá konkurence =firma může ovlivnit cenu výrobků (např. monopol. Letecká společnost, ČD) Společnost se může pohybovat pod hranicí svých produkčních možností – neefektivní ekonomika Při dokonalé konkurenci bez tržních selhání dokáží trhy vyždímat z disponibilních zdrojů tolik užitečných statků a služeb, kolik je jen možné. Avšak tam, kde převládnou monopoly, znečištění životního prostředí a další tržní selhání, tam může dojít k zániku pozoruhodných efektivních vlastností neviditelné ruky. Tři funkce vlády =podpora efektivnosti, spravedlnosti a stability Efektivnost pokusy korigovat tržní selhání, jakým je monopol. Vláda nepřijímá veškeré projevy monopolní moci jako nevyhnutelné. Od devadesátých let federální vláda zaváděla protimonopolní zákony i ekonomickou regulaci. -záporné externality (Př: Firma používá vzácné zdroje, jako je čistý vzduch a vodu, aniž by platila lidem za to, že jejich vzduch nebo vodu znečistila) Externality (efekty přelévání) – vyskytují se, když firmy nebo lidé přenášejí na jiné subjekty náklady nebo přínosy, aniž tyto jiné subjekty dostanou za náklady řádně zaplaceno anebo aniž za přínos přiměřeně platí Státní regulace se snaží s různou mírou úspěchu udržet pod kontrolou takové externality, jako je znečišťování vody a vzduchu, povrchová těžba, nebezpečné odpady, závadné léky a potraviny, radioaktivní látky. Spravedlnost I nejefektivnější tržní systém může vést k nerovnosti (Př: kočka bohatého člověka dostane mléko, které potřebuje chudé dítě pro své zdraví) Stát dohlíží na důchodové nerovnosti, které mohou být politicky nebo eticky nepřijatelné Opatření Progresivní zdanění – vláda odebere vět

Témata, do kterých materiál patří