Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Management - Otázky a odpovědi na zápočtový test

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Souhrn testových otázek - pro cvičení Plánování 1. Robbins definuje plánování jako proces, ve kterém a) jsou definovány cíle organizace, formulovány strategie/postupy jejich dosažení a vytvoření souboru plánů pro koordinování činností organizace 2. Cílem se rozumí d) předpokládané výsledky jednotlivců, skupin i celé organizace 3. Pojem plán vymezuje a) dokumenty popisující dosažení cílů 4. Firemní strategie vymezuje b) dlouhodobé základní cíle firmy a stanoví nezbytné činnosti a zdroje pro dosažení těchto cílů 5. Kolik kroků (podle Koontze) zahrnuje základní postup plánování? d) 8 6. Co poskytuje plán? d) racionální výběr mezi možnostmi budoucího průběhu činností 7. Mezi konkurenční výhody nepatří: d) Pozdní uvedení na trh 8. Písmeno M v rámci SMART analýzy znamená: b) Měřitelný 9. Co není typem plánu? a) Porada 10. Který z níže uvedených nepatří mezi důvody, proč manažeři plánují a) plány do budoucnosti jsou obtížně definovatelné, v případě změn je nutné plány korigovat Organizování 1. Robbins definuje organizování jako a) proces tvorby organizační struktury 2. Mezi proces delegování pravomoci nepatří d) delegování pravomoci pro určení výsledků, které jsou na určité pozici již splněny 3. Organizační struktura bývá definována jako d) formalizovaný systém, v jehož rámci jsou úkoly (práce) rozděleny, seskupeny a koordinovány 4. Mezi nejčastěji rozlišované typy organizačních struktur nepatří c) krabicová OS 5. O vztahu nadřízenosti a podřízenosti platí: c) Jsou to činitelé, které činí organizační strukturu společnosti funkční. 6. Pro divizionální organizační strukturu je charakteristické: c) Bývá orientována produktově, regionálně, procesně apod. 7. Pro maticovou organizační strukturu je charakteristická: c) Je schopna generovat pracovní týmy pro řešení firemních projektů 8. Co nepatří mezi funkce organizování? a) Delegování odpovědnosti 9. Co neplatí pro vztahy nadřízenosti a podřízenosti? a) Vnáší do společnosti harmonii 10. Co nezahrnuje proces delegování pravomoci? a) Určení odpovědnosti a finančního či nefinančního postihu pro pozici, které byla pravomoc delegována. Leadership 1. Leadership v užším významu nelze chápat jako d)objevování a snižování potenciálu lidí 2. Pojem vedení znamená c) proces, jímž se jeden jedinec snaží ovlivnit jedince jiné 3. Mezi role manažera týmu nepatří d) plánovač a kontrolor 4. Co je to motivace? c) vnitřní popud působící směrem k vytyčenému cíli 5. Co je to stimulace? c) soubor vnějších podnětů (pobídek) usměrňujících jednání pracovníků a působících na jejich motivaci 6. Jaký je smysl používání stimulů? b) podnítit u pracovníka určitou aktivitu nebo ji omezit 7. Mezi znaky integrity nepatří: b) Latentní chování 8. Tým je charakterizován: c) Členové sledují společný cíl 9. Rolí manažera týmu není a) Ředitel 10. Mezi kategorie rolí člena týmu nepatří a) Role vzhledem k činnosti

Témata, do kterých materiál patří