Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy managementu - Zkouška - otevřené otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (204,71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základy managementu Otevřené otázky z předchozích termínů Vyjmenujte druhy plánů, jak je definoval Koontz, popište jejich použití: Koontz definoval celkem 8 druhů plánů: poslání (vize) identifikuje základní úkoly (funkci) dané organizace říká, proč zde organizace jeúkoly (cíle) představují metu (koncový bod), ke které firma směřuje cíle představují základní plán firmystrategie určuje dlouhodobé základní cíle firmy a činnosti a zdroje, nezbytné k jejich dosaženítaktiky představují postupy nebo způsoby uvažování při rozhodování, nejsou však vždy obecně platnépostupy jsou to chronologické (časové) posloupnosti požadovaných činností, návody na jejich provedenípravidla určují specifické požadavky na činnost, které vylučují jakoukoli volnost nemají časovou posloupnostprogramy soubor cílů, taktik, postupů, … potřebných k provádění dané posloupnosti činnostírozpočty numerické stanovení očekávaných výsledků Vyjmenujte fáze Demingova cyklu PDCA, znázorněte graficky, uveďte praktický příklad aplikace všech jeho fází ve firemním prostředí P –D –C –A –act (korektivní opatření) Příklad: Zavedení dvanácti nových produktů do výroby. P – manažer vytvoří výrobní plán, jeho jednotlivé procesy, časovou náročnost apod. D – zavádění do výroby podle výrobního plánu C – kontrola manažerem, zda bylo vše provedeno podle plánu a zdali se výsledky neodchylují od stanovených standardů A – pokud je odchylka vysoká a standard byl dosažitelný, tak přijme manažer korektivní opatření, aby se podobná situace již neopakovala Jaké hlavní atributy mají mít správně definované cíle? Uveďte dva příklady. S –Specific –specifický (přesně a konkrétně popsán)M –Measurable –měřitelný (mít schopnost si ověřit splnění úkolu)A –Aligned –vyrovnaný, vyvážený (odpovídá potřebám firmy), ale také akceptovatelný či ambiciózníR –Realistic–reálný (přiměřený možnostem)T –Timed –termínovaný (stanovený nějaký časový limit) Příklady: Do konce roku 2009 získat akreditaci firemní laboratořeDo konce roku 2010 zvýšit obrat o 15 % oproti roku 2008 Uveďte tři druhy kontrol a popište je. Předběžná je zaměřena na budoucnost, může problémům předcházetSouběžná provádí se v průběhu realizace aktivit může okamžitě reagovat na vzniklé problémy a přijímat tak korektivní opatření dříve, než narostou nákladyNásledná kontrola provádí se po skončení aktivity informace jsou získány až následně po vynaložených nákladechPopište postup plánování podle Koontze Identifikace příležitostíStanovení cílůSpecifikace (analýza) prostředí pro plánováníStanovení alternativ pro dosažení cílůPorovnání alternativVýběr alternativySestavení podpůrných plánůKvantifikace plánů – rozpočty Popište přístup „funkce v managementu“ tak jak jej formuloval Fayol a jeho členění. Ke každé funkci příklad z praxe. Henri Fayol byl první, kdo definoval management z hlediska funkcí. Původní rozdělení funkcí podle Fayola ovšem bylo: plánování, organizování, přikazování, koordinace, kontrola. Později se stanovily 4 základní funkce: Členění a příklady: Plánování – v roce 2015 nebudou v našem vozovém parku vozidla starší 6 letOrganizování – podřízený Novák má na starosti vytvořit propagační akci do konce příštího měsíceVedení – uspořádat tem building za účelem stmelení týmu, vybudování si důvěry u spolupracovníků a motivování k práci s nadšenímKontrola – Porovnání počtu zmetků z výroby se stanoveným standardem Definujte co je to proces, uveďte možné členění firemních procesů – příklad vyjádřete graficky.je to (podle ISO 9000) soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně se ovlivňujících činností, které přeměňují vstupy na výstupyfiremní procesy: získání zákazníka návrh a vývoj produktu / služby příprava výroby (realizace) realizace expedice

Témata, do kterých materiál patří