Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Základy managementu - Zkouška - otevřené otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (204.71 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Základy managementu

Otevřené otázky z předchozích termínů

 1. Vyjmenujte druhy plánů, jak je definoval Koontz, popište jejich použití:

Koontz definoval celkem 8 druhů plánů:

 1. poslání (vize)

  • identifikuje základní úkoly (funkci) dané organizace

  • říká, proč zde organizace je

 2. úkoly (cíle)

  • představují metu (koncový bod), ke které firma směřuje

  • cíle představují základní plán firmy

 3. strategie

  • určuje dlouhodobé základní cíle firmy a činnosti a zdroje, nezbytné k jejich dosažení

 4. taktiky

  • představují postupy nebo způsoby uvažování při rozhodování, nejsou však vždy obecně platné

 5. postupy

  • jsou to chronologické (časové) posloupnosti požadovaných činností, návody na jejich provedení

 6. pravidla

  • určují specifické požadavky na činnost, které vylučují jakoukoli volnost

  • nemají časovou posloupnost

 7. programy

  • soubor cílů, taktik, postupů, … potřebných k provádění dané posloupnosti činností

 8. rozpočty

  • numerické stanovení očekávaných výsledků

 1. Vyjmenujte fáze Demingova cyklu PDCA, znázorněte graficky, uveďte praktický příklad aplikace všech jeho fází ve firemním prostředí

P – plan (naplánovat)
D – do (vykonat plán)
C – check (zkontrolovat)
A – act (korektivní opatření)

Příklad:

Zavedení dvanácti nových produktů do výroby.

P – manažer vytvoří výrobní plán, jeho jednotlivé procesy, časovou náročnost apod.

D – zavádění do výroby podle výrobního plánu

C – kontrola manažerem, zda bylo vše provedeno podle plánu a zdali se výsledky neodchylují od stanovených standardů

A – pokud je odchylka vysoká a standard byl dosažitelný, tak přijme manažer korektivní opatření, aby se podobná situace již neopakovala

 1. Jaké hlavní atributy mají mít správně definované cíle? Uveďte dva příklady.

S – Specific – specifický (přesně a konkrétně popsán)
M – Measurable –
měřitelný (mít schopnost si ověřit splnění úkolu)
A – Aligned –
vyrovnaný, vyvážený (odpovídá potřebám firmy), ale také akceptovatelný či ambiciózní
R – Realistic
reálný (přiměřený možnostem)
T – Timed –
termínovaný (stanovený nějaký časový limit)

Příklady:

 • Do konce roku 2009 získat akreditaci firemní laboratoře

 • Do konce roku 2010 zvýšit obrat o 15 % oproti roku 2008

 1. Uveďte tři druhy kontrol a popište je.

 • Předběžná

  • je zaměřena na budoucnost, může problémům předcházet

 • Souběžná

  • provádí se v průběhu realizace aktivit

  • může okamžitě reagovat na vzniklé problémy a přijímat tak korektivní opatření dříve, než narostou náklady

 • Následná kontrola

  • provádí se po skončení aktivity

  • informace jsou získány až následně po vynaložených nákladech

 1. Popište postup plánování podle Koontze

 1. Identifikace příležitostí

 2. Stanovení cílů

 3. Specifikace (analýza) prostředí pro plánování

 4. Stanovení alternativ pro dosažení cílů

 5. Porovnání alternativ

 6. Výběr alternativy

 7. Sestavení podpůrných plánů

 8. Kvantifikace plánů – rozpočty

Témata, do kterých materiál patří