Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PSYCHOLOGIE

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,1 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1 1. Předmět psychologie, základní a aplikované disciplíny, metody psychologie, některé psychologické a poradenské přístupy – behaviorální, hlubinný, tvarová psychologie, humanistická psychologie, přehled základních psychických jevů Psychologie  Psychologie je věda, která studuje lidské chování a prožívání, vědomí a nevědomí. Pojem psychologie pochází z řeckého spojení slov "psyché" (duch, duše) a "logia" (věda, nauka)  Empirická přírodně- společenská věda o člověku  předmětem je prožívání a chování jedince  úkolem je zkoumat vznik, utváření a průběh lidského prožívání a chování  prožívání = vnitřní subjektivní psychické procesy a stavy - rozlišujeme vědomé a nevědomé - projevuje se v chování člověka  chování = soubor vnějších projevů, které vyjadřují vnitřní situaci člověka - expresivní: skutečné smýšlení a pocity - adaptivní: přizpůsobující se situaci (předstírání)  disciplíny: základní, aplikované a speciální A) Základní disciplíny psychologie  rozvíjejí a zkoumají obecné zákonitosti lidské psychiky  způsob jakým lidský jedinec získává a zpracovává informace o světě, včetně ostatních lidí  jak se jeho psychika rozvíjela v průběhu vývoje druhu i jak se rozvíjí v průběhu života jedince, zkoumá i psychická onemocnění Obecná psychologie: nalézání pojmů a definic o zkoumá obecné zákonitosti pozornosti, paměti, obecně kognitivních procesů o podává celkový obraz o člověku (myšlení, učení, vnímání, paměť) Psychologie osobnosti: zabývá se strukturou a vývojem osobnosti o vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi jednotlivými osobnostmi o temperament, inteligence, charakter Vývojová psychologie: psychický vývoj člověka o charakteristiky vývojových období člověka od narození až po smrt Sociální psychologie: začleňování do mezilidských vztahů (vztahy mezi JÁ-TY, JÁ-MY-ONI ) o sociální skupiny a jejich vliv na jednotlivce Psychopatologie: psychické poruchy a obtíže příčiny jejich vzniku B) Aplikované disciplíny psychologie Pedagogická psychologie: rozvoj člověka v podmínkách výchovy (psychologicky analyzuje průběh, podmínky a výsledky výchovy a vyučování) Klinická psychologie: Diagnostika duševních nemocí, zahrnuje aplikaci psychologie na problémy jedinců a malých skupin, navrhují terapie Poradenská psychologie: školení, manželské poradenství Sociální psychologie práce: věnuje se otázkám mezilidských vztahů na pracovišti, sociálnímu klimatu, motivačnímu vlivu neformálních sociálních skupin, pracovním podmínkám (Inženýrská psych Soudní psychologie: zločinnost, psychologie pachatelů 2 Základní psychologické a poradenské přístupy 1) Biologický přístup- kognitivní procesy, mohou být předmětem vědeckých experimentů  W. Wundt: Založil první Psychologický institut  Na základě experimentů byly formulovány asociační zákony- zákon podobnosti, zákon kontrastu, zákon dotyku v prostoru a čase  Hermann Ebbinghaus: Zkoumal učení a paměť pro slovní látku 2) Tvarová psychologie  M. Wertheimer, K. Koffka, W. Kohler (experiment se šimpanzi, učení vhledem)  Zjistili, že člověk má tendenci spojovat jednotlivé body a dávat jim význam 3) Behaviorální psychologie  John B. Watson  Chování zvířat nebo člověka předmětem psychologie  Zkoumá pomocí experimentů- S-R (stimul – reakce)  Zajímali se o vrozené a naučené chování, nezajímali se o osobnost- později přidali S- O-R 4) Hlubinná psychologie  předmět zkoumání leží mimo osobnost zakladatele  hlavní metody introspekce, pozorování a zkoumání vlastního nitra Sigmund Freud Rozdělil osobnost člověka do tří složek: o Nevědomí: část osobnosti, kde jsou věci, které si normálně nevybavujeme, jen psychickou analýzou nebo traumatem, patří tam zážitky do tří let a zážitky, které si nechceme pamatovat o Vědomí: plně si ho uvědomujeme o Předvědomí: co dřív bylo ve vědomí, ale už jsme to zapomněli, můžeme si to však vybavit  všechny tyto složky se podílejí na veškerém jednání i prožívání člověka  osobnost vnímal Freud jako uzavřený systém, v jehož rámci se uplatňuje psychická energie  zdrojem energie: sexuální pud- směřující k sebezáchově i k záchově druhu Teorie osobnosti:  Id (ono)- úroveň nejhloub, pudy a přání, iracionální na nevědomé úrovni, hlavní je sexuální pud  Superego (nadjá)- to, co na nás působí zvenku, vědomé i nevědomé= princip dokonalosti  Ego (já)- snaží se potlačit a skloubit id a superego, racionální úroveň osobnosti na základě zkušeností= princip reality Ego-obranné mechanismy:  Fixace- lpění na určitém způsobu reagování, přestože se opakovaně prokáže jeho neúčinnost  Identifikace- zvyšování si vlastní hodnoty pomocí napodobování jiné osoby s vysokou prestiží  Racionalizace- vysvětlení nepříjemného přijatelným způsobem  Vytěsnění- útěk od nepřijatelných myšlenek a přání  Sublimace- potlačované emoce přeměněny do jiné činnosti (potlačování sexu, tvorba umění) 3  Rezignace- přerušení kontaktu s okolím  Represe- potlačení nepříjemných myšlenek  Projekce- Připisování vlastních vlastností druhým (Např. vlastní averzi vůči někomu si vysvětlujeme tak, že dotyčný nás nemá rád)  Kompenzace- způsob vyrovnávání se s nedostatkem tak že usilujeme o něco náhradního  Regrese- návrat do dřívější fáze vývoje člověka (nastává po nezvládnutých situacích) Alfréd Adler  žák Freuda, zakladatel psychologických poraden  definoval komplex méněcennosti- vzniká když dítě není schopno dosáhnout svých cílů a tím nastává kompenzace:  Socializace- neschopnost začlenit se do společnosti  Útěk do nemoci- manipulace pomocí vlastní bezmoci  Hyperkompenzace - přeceňování svých schopností 5) Analytická psychologie Carl Gustav Jung  nepokládal sexuální pudy za určující činitel lidského chování  Archetypy- obecně platné dávné principy, zjevující se ve snech např. ANIMUS, ANIMA vysvětlení sexuálních rozdílů u lidí  rozlišoval EXTROVERZI a INTROVERZI  lidskou osobnost psýché považuje za složitou soustavu čtyř hlavních subsystémů:  vědomí- tvoří střed osobnosti, to co si uvědomujeme, to co prožíváme, to o čem v bdělém stavu přemýšlíme  osobní nevědomí- tvoření ko

Témata, do kterých materiál patří