Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Výpisky + otázky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50.09 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OP II – výpisky

1 PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI (obecný výklad, druhy)

= právní jevy s právními následky – tj. vznik, změna nebo zánik práv a povinností

- dělení:

a) závislé na lidské vůli (volní) = právně relevantní jednání, vytvoření věci či díla, konstitutivní rozhodnutí soudu, popř. jiných orgánů působí ex nunc

b) nezávislé na lidské vůli = právně relevantní události, protiprávní stavy, vytvoření věci nevolně (osobou bez vůle, např. mentálně postiženým v chráněné dílně)

Právní jednání

= právní skutečnosti, které spočívají v určitém lidském chování s pr. následky (= projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku práv nebo povinností)

v NOZ chybí definice, definují se jen náležitosti PJ: subjekt (osobou ve smyslu práva – s pr. osobností a svéprávností), vůle (svobodná, vážná, prostá omylu, nesmí být ve stavu tísně), projev (určitý, srozumitelný, v náležité formě), předmět (dovolený – ne res extra commercium, a možný)

- třídí se na: a) právní (po právu) x protiprávní (jednání nedovolená) podle toho, zda je objektivní
právo schvaluje (aprobuje) x zakazuje (reprobuje)

b) jednostranná (závěť, veř. příslib, výpověď) x dvou-, vícestranná (smlouva)

c) právem aprobované dále dělíme na:
I. konání (komisivní) = dare, facere, aktivní volní činnost subjektu
II. opomenutí (omisivní) = vždy chápáno ke vztahu k určitému konání
jako jeho negace (zavážu se natřít plot, ale neudělám to), krom non
facere i omittere (zdržení se něčeho) a strpění (pati, nebráním se)

d) konkludentní x výslovné (zakroucení hlavou, spálení závěti x řeknu: chci 10 rohlíků)

Právní události

= právní následky jim přičítá Z nebo ujednání stran

- druhy:

a) plynutí času (běh lhůt, počítání doby, lhůta = čas, kdy mám něco vykonat x doba = spíše čas trvání práva/ujednání)

b) působení přír. sil (mám udržovat něco, co podléhá korozi)

c) živelní události (uzavřená pojistka + do domu uhodí blesk)

d) biologické procesy (smrt, narození)

- události dělíme: a) s následky po právu x s následky protiprávními

b) nevolní (x volní právní událost nelze!)

c) předvídatelné x nepředvídatelné

d) odvratitelné x neodvratitelné (vyšší moc)

Protiprávní stavy

vznik v úzké souvislosti s určitou událostí

nejde o určité dění, ale o určitý stav, jenž je objektivně v rozporu s právem, a proto má být odstraněn

např. vichřice způsobí porušení střechy, které ohrožuje sousedovu stavbu nebo jeho osobní bezpečnost

může být způsoben i lidským chování, které ale není protiprávním jednáním – např. důlní činnost

Složené právní skutečnosti

když pr. následky vyvolává kumulace pr. skutečností

např. z plynutí času spojené s nečinností ty pak mají za následek prekluzi, příp. promlčení, nebo smrt z nedbalosti

Témata, do kterých materiál patří