Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


SZZ Psychologie

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,39 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

1 Okruhy ke SZZ z psychologie 1. Předmět psychologie. Hlavní přístupy ke studiu psychiky: biologický (fyziologický), behavioristický, psychodynamický, fenomenologický, humanistický, přístup tvarové psychologie, kognitivní přístup. / 4 2. Cíle psychologie jako vědy. Základní a aplikované psychologické disciplíny. Vztah psychologie k příbuzným vědám. Biologická, sociální a osobní determinovanost psychiky. Periodizace psychického vývoje. /7 3. Základní metody psychologie: a) Metody výzkumu: experiment (vlastnosti experimentu, experiment přirozený a laboratorní), kvaziexperiment, ex post facto výzkum. Metoda longitudinální a příčná, metoda korelační. b) Metody získávání dat: pozorování, rozhovor, analýza produktů. Standardizované psychologické testy. Dotazníky. /11 4. Kategorie osobnost v psychologii. Teorie osobnosti. Pojem vědomí v psychologii. Jáství, sebepojetí, sebeobraz. /16 5. Poznávací procesy. Senzorické procesy, vnímání. Imaginace (představy, fantazie). Pozornost (vymezení, typy, vlastnosti, poruchy). /20 6. Myšlení a řeč. Myšlenkové operace. Usuzování. Rozhodování. Chápání pojmů a řešení problémů. Konvergentní a divergentní myšlení. Vývoj myšlení a řeči v ontogeneze. Kognitivní styl. Poruchy řeči (poruchy výslovnosti, artikulace, sociálního užití). /25 7. Schopnosti (klasifikace, vlohy a schopnosti). Kreativita. Inteligence (vymezení, teorie, druhy, její stimulace). Poruchy vývoje intelektových funkcí (intelektová deteriorace, snížená intelektová výkonnost v rámci mentální retardace ). /31 8. Učení a paměť. Druhy učení (habituace, senzibilizace, klasické podmiňování, instrumentální podmiňování, vtištění, explorační chování, sociální učení). Teorie učení. Zákony učení. Transfer a interference. Druhy paměti (ultrakrátká, krátkodobá, dlouhodobá, explicitní vs. implicitní). /37 9. Emoce a temperament. Aspekty emočních procesů a stavů. Teorie emocí. Klasifikace emocí. Teorie temperamentu. /42 10. Motivace. Potřeby (teorie, klasifikace), zájmy (klasifikace). Hodnoty, ideály. Motivy (klasifikace). Aspirace, aspirační úroveň. Charakterové vlastnosti, vůle, volní procesy a vlastnosti. Mravní vědomí, morální usuzování. Morálka. /48 11. Frustrace, frustrační tolerance. Pojem psychická deprivace. Stres. Náročné životní situace. /54 12. Obecná charakteristika stadia předškolního dětství a stadia školního dětství. Vývoj poznávacích procesů, rozvoj vývoj osobnosti (sebepojetí a sebehodnocení, emocionalita, vývoj morálky, volní procesů a autoregulace, vývoj zájmů). Socializace dítěte. /58 2 13. Obecná charakteristika období pubescence a adolescence. Časové vymezení, změny tělesné, psychické a sociální. Socializace v období pubescence a adolescence. Výběr povolání. /64 14. Obecná charakteristika období mladé dospělosti. Rozvoj poznávacích procesů. Socializace v období mladé dospělosti (vztah k normám, morální usuzování, přijetí mužské a ženské role). Partnerství, manželství, rodičovství. /71 15. Vnější podmínky jako determinanty vývoje dětí a dospívajících (vliv rodinné atmosféry a jednotlivých členů rodiny, vztahy vrstevníků, působení školy, vlivy mimoškolní, typy rodičovské výchovy a její optimalizace). /80 16. Psychohygiena učitele a žáka. Kategorie zdraví, adaptace a maladaptace. Syndrom vyhoření. /87 17. Psychologie poznávací a diagnostické činnosti pedagoga. Sociometrie. Psychologická anamnéza. Pedagogicko-psychologická charakteristika žáka. /91 18. Psychodidaktika. Učení a kognitivní rozvoj (vytváření návyků, osvojování vědomostí a dovedností, “intelektové” učení): vytváření soustav představ a pojmů; učeni se řešení problémů; senzomotorické učení a dovednosti; psychologická problematika strukturování učiva, vyučovacích a učebních strategií. /95 19. Psychologická podstata a cíl výchovy. Výchova vybraných aspektů osobnosti: formování zájmů, sebehodnocení a sebepojetí. Morální usuzování. Změny osobnosti a převýchova. /101 20. Psychologické prostředky výchovy. Odměna a trest. Přesvědčování, příklad a ideál, řízení činností vychovávaného. Osobnost pedagoga a jeho pedagogicko-psychologický přístup k vychovávanému. Způsoby výchovy dítěte (žáka). Sebedeterminace a sebevýchova. /109 21. Jedinec a sociální prostředí. Socializace (smysl, zákonitosti průběhu; změny na úrovni osobnosti). Sociální učení (formy, zákonitosti). /114 22. Sociální skupina (struktura, dynamika). Klasifikace skupin. Skupinové normy. Struktura pozic a vztahů ve skupině (klasifikace pozic ve skupině a skupinových-týmových rolí). Skupinové klima. Možnosti zkoumání struktury vztahů ve skupině a skupinového klimatu - možnosti využití v pedagogické praxi. Sociální klima školy, sociální klima školní třídy. /118 23. Sociální poznávání. Zákonitosti percepčních dějů. Charakteristika kultivované sociální percepce. Percepční stereotypy. Možnosti kultivace percepčních dovedností. /125 24. Sociální komunikace. Komunikační obsahy. Druhy komunikace. Možnosti kultivace komunikačních dovedností. Způsoby analýzy komunikace. /128 3 25. Sociální chování. Sociální inteligence a sociální zralost. Sociální kompetence. Sociální rysy a postoje. Interakce. Interakční styl učitele. Náročné sociální situace. Sociální opora. /132 26. Kognitivní předpoklady školního výkonu. Hlediska při posuzování kognitivních předpokladů, typy laterality a jejich vliv na školní výkon. Leváctví. Osobnostní mimointelektové faktory determinující školní výkon. /137 27. Psychologické příčiny neadaptivního chování dětí a dospívajících (poruchy chování, kázeňské nepřizpůsobení). Agresivita a šikana. Delikvence. /139 28. Školsky významné nedostatky ve struktuře Dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. Možnosti korekce, zásady specifického přístupu nadání (specifické vývojové poruchy učení): Symptomatologie, příčiny, vliv na školní výkon. učitele a rodiče. /145 29. Neurotické poruchy u dětí, dospívajících a dospělých. Symptomatologie, příčiny, možnosti psychologického a pedagogického korektivního ovlivnění. /151 30. Syndrom ADHD. Lehká mozková dysfunkce. Příčiny, symptomato

Témata, do kterých materiál patří