Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
new english file intermediate slovíčka

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (279,34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

www.oup.com/elt/englishfile/intermediate New ENGLISH FILE 2 Clive Oxenden Christina Latham-Koenig Prˇeklad: Vladimír Kuzba Intermediate Slovnícˇek F I L E 1 1 A Vocabulary Bank Food and restaurants baked /beIkt/ pečený beans /bi;nz/ fazole boiled /bOIld/ vařený dessert /dI"z3;t/ zákusek duck /dVk/ kachna fish /fIS/ ryba fork /fO;k/ vidlička fresh /freS/ čerstvý fried /fraId/ smažený frozen /"fr@Uzn/ (z)mražený fruit /fru;t/ ovoce glass /glA;s/ sklenička grilled /grIld/ grilovaný home-made /h@Um meId/ domácí knife /naIf/ nůž lettuce /"letIs/ salát low-fat /l@U f&t/ nízkotučný main course /meIn kO;s/ hlavní chod meat /mi;t/ maso napkin /"n&pkIn/ ubrousek peaches /"pi;tSIz/ broskve pepper /"pep@/ pepř plate /pleIt/ talíř prawn /prO;n/ garnát raw /rO;/ syrový roast /r@Ust/ péci (maso) salmon /"s&m@n/ losos salt /sQlt/ sůl sausages /"sQsIdZIz/ párky, klobásky seafood /"si;fu;d/ plody moře serviette /s3;"vjet/ ubrousek, servítek spicy /"spaIsi/ kořeněný spoon /spu;n/ lžíce starter /"stA;t@/ předkrm steamed /sti;md/ dušený, vařený v páře strawberries /"strO;brIz/ jahody sweet /swi;t/ sladký takeaway /"teIk@weI/ teplé jídlo s sebou, bufet s prodejem teplých jídel s sebou vegetables /"vedZt@blz/ zelenina More Words to Learn bowl /b@Ul/ mísa dish /dIS/ jídlo, pokrm, chod eat out /i;t aUt/ jíst v restauraci nebo mimo domov fat /f&t/ tuk, tučný heat up /hi;t Vp/ rozpálit, rozehřát honey /"hVni/ med portion /"pO;Sn/ porce soup /su;p/ polévka stew /stju;/ dusit wholemeal /"h@Ulmi;l/ celozrnný More Words in 1A abroad /@"brO;d/ cizina, zahraničí, do ciziny admit /@d"mIt/ připustit amount /@"maUnt/ množství atmosphere /"&tm@sfI@/ atmosféra be addicted (to sth) /bi @"dIktId/ být závislý bee /bi;/ včela canteen /k&n"ti;n/ jídelna cereal /"sI@ri@l/ cereálie, potraviny z obilovin chef /Sef/ šéfkuchař colleague /"kQli;g/ kolega cut down (on sth) /kVt daUn Qn/ snížit, zmenšit, omezit (spotřebu, činnost) cut (sth) out /kVt aUt/ vyříznout, vykrojit diet /"daI@t/ strava, dieta fashionable /"f&Sn@bl/ módní fast food /fA;st fu;d/ rychlé občerstvení favourite /"feIv@rIt/ oblíbený feel down /fi;l daUn/ cítit se na dně follow /"fQl@U/ následovat, sledovat fuel /"fju;@l/ palivo, benzín get better /get "bet@/ lepšit se, zlepšovat se healthy /"helTi/ zdravý hungry /"hVNgri/ hladový improve /Im"pru;v/ zlepšit, zlepšovat liquid /"lIkwId/ tekutina, tekutý meal /mi;l/ (denní) jídlo miss (sth) /mIs/ postrádat, zmeškat plant /plA;nt/ rostlina pleasure /"pleZ@/ potěšení price /praIs/ cena proper /"prQp@/ pořádný, řádný pub /pVb/ hospoda quantity /"kwQnt@ti/ množství rare /re@/ vzácný, zřídkavý, ne častý ready-cooked /"redi kUkt/ předem připravený, předvařený recommend /rek@"mend/ doporučený relationship /rI"leISnSIp/ vztah salad /"s&l@d/ salát service /"s3;vIs/ služba snack /sn&k/ svačina strict /strIkt/ přísný sweet tooth /swi;t tu;T/ mlsoun talent /"t&l@nt/ talent, nadání typical /"tIpIkl/ typický unhealthy /Vn"helTi/ nezdravý variety /v@"raI@ti/ rozmanitost, různé druhy, široká paleta, pestrost vegetarian /vedZ@"te@ri@n/ vegetarián well done /wel dVn/ dobře propečený westernized /"west@naIzd/ kopírující Západ worry (about sth) /"wVri/ dělat si starosti 1 B Vocabulary Bank Sport beat /bi;t/ porazit captain /"k&ptIn/ kapitán circuit /"s3;kIt/ okruh coach /k@UtS/ trenér course /kO;s/ hřiště (golfové), závodiště, dráha court /kO;t/ kurt draw /drO;/ remíza, nerozhodný výsledek, (vy)losovat fan /f&n/ fanoušek get fit /get fIt/ dostat se do kondice get injured /get "IndZ@d/ zranit se lose /lu;z/ prohrát pitch /pItS/ (fotbalové) hřiště play /pleI/ hrát, hra player /"pleI@/ hráč pool /pu;l/ bazén referee /ref@"ri;/ rozhodčí score /skO;/ vstřelit branku, skórovat slope /sl@Up/ svah spectator /spek"teIt@/ divák stadium /"steIdi@m/ stadion sports hall /spO;ts hO;l/ sportovní hala team /ti;m/ tým, družstvo track /tr&k/ trať train /treIn/ trénovat warm up /wO;m Vp/ zahřát, zahřívací kolo win /wIn/ vyhrát More Words to Learn ban /b&n/ zákaz career /k@"rI@/ kariéra cheat /tSi;t/ podvádět crowd /kraUd/ zástup, dav jockey /"dZQki/ žokej protest /pr@"test/ protest, protestovat race /reIs/ závod retire /rI"taI@/ odejít do důchodu sword /sO;d/ meč TV commentator /ti; "vi; "kQm@nteIt@/ televizní komentátor More Words in 1B accident /"&ksId@nt/ nehoda adjust /@"dZVst/ nastavit, upravit anecdote /"&nIkd@Ut/ anekdota, vtip celebrity /s@"lebr@ti/ slavná osobnost cheer /tSI@/ povzbuzovat, fandit compete /k@m"pi;t/ soutěžit complicated /"kQmplIkeItId/ komplikovaný decision /dI"sIZn/ rozhodnutí depression /dI"preSn/ deprese disadvantage /dIs@d"vA;ntIdZ/ nevýhoda discover /dIs"kVv@/ objevit discovery /dIs"kVv@ri/ objev © Oxford University Press New English File Intermediate 2 New ENGLISH FILE Intermediate slovníček disgrace /dIs"greIs/ hanba, ostuda, skandál drop (sth) /drQp/ (u)pustit, vyložit even /"i;vn/ dokonce, vyrovnat examine /Ig"z&mIn/ zkoušet exception /Ik"sepSn/ výjimka exciting /Ik"saItIN/ vzrušující experience /Ik"spI@ri@ns/ zkušenost, zážitek fail /feIl/ zklamat, propadnout failure /"feIlj@/ neúspěch, nezdar fair /fe@/ regulérní, podle pravidel, spravedlivý fall over /fO;l "@Uv@/ svalit se, skácet se famous /"feIm@s/ slavný foul /faUl/ faul glamour /"gl&m@/ kouzlo, půvab, přitažlivost loss /lQs/ prohra, porážka optional /"QpS@nl/ volitelný pain /peIn/ bolest partly /"pA;tli/ částečně peak /pi;k/ vrchol pick /pIk/ vybrat (si), zvolit physical education /"fIzIkl edZu"keISn/ tělesná výchova pretend /prI"tend/ předstírat professional /pr@"feS@nl/ profesionál recognition /rek@g"nISn/ poznávání, rozeznávání recover /rI"kVv@/ uzdravit se, vzpamatovat se, zvednout se retirement /rI"taI@m@nt/ důchod stand out /st&nd aUt/ vynikat, vyčnívat touch /tVtS/ dotek, dotknout se trophy /"tr@Ufi/ trofej, pohár 1 C Vocabulary Bank Personality affectionate /@"fekS@n@t/ milující aggressive /@"gresIv/ agresivní ambitious /&m"bIS@s/ ambiciozní bossy /"bQsi/ panovačný charming /"tSA;mIN/ okouzlující clever /"klev@/ chytrý competitive /k@m"pet@tIv/ soutěživý, ambici

Témata, do kterých materiál patří