Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. Fyziologie rostlin

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

10. Fyziologie rostlin - životní funkce a vývoj rostlin FOTOSYNTÉZA pomocí fotosyntetické asimilace rostliny syntetizují organické látky z jednodušších na složitější, které potřebují k životu (anabolický proces)princip:z anorganických látek H2O a CO2 vznikají látky organické (glukosa)podmínky uskutečnění: vnější faktory: sluneční záření- optimum 15-20Cdostatek vody a vzduchu (CO2) Vnitřní faktor: fotosyntetizující barvivabarviva – v plastidechchlorofyl a= hlavní, dostává se do excitovaného stavu, bfykocyan (modré barvivo) a fykoerytrin (červené)xantofyl (červenohnědé) a karotenoid (oranžové)každý druh barviva zachycuje fotony z jiné části části světelného spektraenergie fotonu zachycena asimilačními barvivy je postupně předávána molekulám chlorofylu a, který s fotonem excituje (uvolní elektron) světelná fáze: 2 NADP+ + 2 H2O → 2 NADPH + 2 H+ + O2 E˚ = −1,135 V závislá na přítomnosti světlana membráně tylakoidů=primární fázesvětelná energie se přeměňuje na chemickou (NADPH, ATP)fotolýza vody(štěpení molekul vody)voda je působením fotonu rozkládána na H+ a OH- (H+ reaguje s NADP, z OH- vzniká ½ O2 a elektron – elektron je předáván na membráně mezi fotosystémy, během tohoto procesu se energie uvolňuje, H+ se hromadí v tylakoidu a vzniká protonový gradient – ten ATP syntáza využije k syntéze ATP) → zisk volných elektronů, jako vedlejší produkt vzniká kyslík fosforylace→syntéza ATP(putuje do temnostní fáze) a ziskredukované formy NADP+ tj NADPH2 temnostní fáze = Calvinův cyklus ve stromatu (nezávislá na světelné energii, ale neprobíhá v noci)postupně jeCO2 redukován vodíkem na cukr glukózu (CO2 se váže na pentózu – vzniknou 2 karboxylové kyseliny – za přispění ATP a NADPH2 redukce na 2 aldehydy – kondenzací vzniká molekula hexózy)cukr je dalšími enzymatickými reakcemi přeměněn na stálé produkty (asimiláty): škrob, bílkovina, tuky atd.kyslík z CO2 spolu s protony H+ se spojují v H2O DÝCHÁNÍ ROSTLIN probíhá neustále ve dne i v nocipomocí dýchání rozkládají rostlinysložité organické látky (asimiláty) na jednodušší za uvolnění energie(katabolický proces, rozkládací děj) = disimilaceopačný proces k fotosyntéze – uvolní se energiez glukózy oxidací na CO2uvolněná energie uložena do ATP – přenos na místa v buňceexoregní= uvolňuje se energie buněčné dýchání: glykolýza – v cytoplazmě buňkyprobíhá anaerobně (vždy, i za přítomnosti O2)odbourávání glukosy (6C) na kyselinu pyrohroznovou (3C)(pyruvát)při anaerobním dýchání pokračuje za vzniku laktátuKrebsův cyklus = cyklus kyseliny citronové – aerobně v mitochondriíchoxidace pyruvátu na dvojuhlíkaté zbytky kyseliny octové, které se navážou na koenzym A – vzniká acetyl koenzym A (tj. aktivovaná kyselina octová)acetylkoA se oxiduje na CO2 a vodunejprve se sloučí s kyselinou oxaloctovou na kyselinu citronovou, ta je pak 7mi reakcemi rozložena opět na kys. oxaloctovou a CO2 a voduběhem tohoto odbourání se uvolňují vodíky, které putují do dýchacího řetězcedýchací řetězecvodíky jsou oxidovány kyslíkem na vodu za vzniku ATP celkem 36 molekul ATP z jednoho děje VODNÍ REŽIM ROSTLIN voda je nezbytná pro funkce a život buňkyrozpouštědlem látek,prostředím všech biochemických reakcítransport látek v těle rostlinyturgor –drží tvar těla rostliny Pohyb vody bez vodivých pletiv: vodní nižší rostliny přijímají vodu celým povrchem těla (osmózou a difuzí)difuze = nízkomolekulární látky se dostávají dovnitř buňkyosmóza = na základě koncentračního spádu Pohyb vody vodivými pletivy (xylémem) vyšší suchozemské rostlinypřijímají vodu kořenovými vláskyrozvod cévami nebo cévicemi (xylémem)proudí díky vztlaku: voda se vypařuje průduchy v listech do atmosféry, kde je nižší koncentrace vodních par =transpirační proudpro fungování transpiračního proudu důležité kapilární jevy:koheze = vzájemná soudržnost molekul vody (vzniká vodní sloupec)archeze = přitažlivost buněk vody ke stěně cév s osmózou souvisí: plazmolýza buňky – v hypotonickém prostředí, vnitřek se odtrhne od buněčné stěny, smrt b. plazmoptýza – v hypertonickém protředí, buňka praskne Čerpání vody kořenovým systémem - většina pasivně, část aktivně (kořenovým vztlakem)mimokořenově - listy transpirace = výdej vody listy transpirace pokožková (kutikulární) = celým povrchem listu (max. 10%)transpirace průduchová (stomatární) = průduchy, regulovaná jejich otvíráním a zavíránímtranspirační koeficient = hmotnost vody v gramech potřebné potřebné na vytvoření 1 g sušiny vodní bilance = poměr mezi příjmem a výdejem vody (pokud je výdej větší než příjem, rostlina má vodní deficit) VÝŽIVA ROSTLIN příjem živin z půdního roztoku kořenovými vlásečnicemilátky pronikají do kořenů pasivně (difuzí prostorami v buněčných stěnách) = apoplastickou cestou nebo aktivně = symplastickou cestou (přes cytoplazmatické membrány buněk)dusík, síra, fosfor, draslík, vápník, hořčík, mikrobiogenní prvky (Fe3+, Cu2+, Zn2+ Cl-…) 2 způsoby vedení: - aktivní (buňka nasává přes cytoplasmu;symplastická cesta) - pasivní (difúze; molekuly mezi buňkami) vedení - zajišťují cévní svazky (dřevní část) - závisí na fyzikálních vlastnostech vody: - koheze:soudržnost molekul -adheze:přilnavost vody (vodní film) -kapilarita:vzlínavost -kořenový vztlak + transpirační proud (spolu s odpařováním vody tahá nahoru celou rostlinu) pomáhají při vedení výdej - nejvíce transpirací z listů v plynném skupenství (99%) - kutikulární:celým povrchem - stomatární:přes průduchy - turgor:rostlinný tlak, tlak na buňku v průduchu - vysušením rostliny ->sušina (organické látky – cukry, tuky, bílkoviny, nukleové kys.; anorganické látky) - biogenní prvky: a) makrobiogenní(rostlina je potřebuje víc) - C(základní stavební prvek cukrů, tuků bílkovin, NK,…) - O(příjem ze vzduchu; odpoadní produkt fotosyntézy; dýchání – zisk E) - H (z vody; základní stavební prvek; jeho protony důležité v energetickém metabolismu) - N(sožka AMK; rostlina přijímá z půdy) - P(spoluvytváří plazmatickou membránu, vitamíny, ATP) - S(složkou některých bílkovin) - K+( ve vakuolách; zvyšuje obsah vody v buňce; regulace průduchů;

Témata, do kterých materiál patří