Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


0. Historie biologických objevů, osobnosti světové a naší biologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HISTORIE BIOLOGICKÝCH OBJEVŮ, OSOBNOSTI SVĚTOVÉ I NAŠÍ BIOLOGIE •z doby 13 - 14 tisíc let př. Kr. známovyobrazení mamuta s naznačeným srdcem•rozvíjí se iléčitelství, to původně magicko - kultovní charakter (zvládali trepanace, amputace, zlomeniny) STAROVĚK, ANTIKA STAROVĚKÝ EGYPT•hlavně znalostilidské anatomie (možná díky balzamování) a vývojové biologie STAROVĚKÁ INDIE•vysoká úroveňchirurgie (operace močových kamenů i očních zákalů),pitvy lidských těl (ovšem neřezalo se, tělo se nechalo macerovat 7 dní v tekoucí vodě a kůže se pak seškrábala) STAROVĚKÁ ČÍNA•Traktát o trávách - nejstarší lékařské dílo vůbec, soupis 300 léčivých bylin ANTICKÉ ŘECKO•speciální vědecké disciplíny neexistovaly,přírodovědné poznatky součástí filozofie, která tehdy shrnovala veškeré lidské poznatky HIPPOKRATÉS•„otec medicíny“•v návaznosti na čtyři živlyrozeznává v těle čtyři šťávy (krev, hlen, černá a žlutá žluč), na jejichž správném poměru závisízdraví člověka → z toho později odvozeny čtyři typy temperamentu (sangvinik, flegmatik, melancholik, cholerik) ARISTOTELES•srovnávací anatomie + nastínění principu korelace, pokus o vymezení biologického druhu + systém živočichů (Enaima – s červenou krví, Anaima – bez červené krve)•studoval irozmnožování živočichů (vejcorodost, živorodost), ale u nižších zvířat zastával myšlenkusamoplození(např. červi se líhnou z bahna) ANTICKÝ ŘÍM • anatomické poznatky získávalpitvou zvířat, čímž se dopustil mnoha omylů, které přetrvaly do středověku (např. jeho představa krevního oběhu, kdy se podle něj krev tvoří v játrech, odkud proudí do pravého srdce a otvory v přepážce se dostává do levého srdce, kde se oduševní životní „pneumou“, a takto oživená proudí do celého těla, kde se spotřebuje) × některé orgány popsal velmi precizně (atlas, Achillovu šlachu, některé hlavové nervy) STŘEDOVĚK••teologie původně odmítala aristotelismus, syntéza aristotelismu a křesťanství až ve filozofii Tomáše Akvinského (1225–1274; tomismus) – postupně se formuje ucelený pohled na svět zvaný scholastika•na tradici raně středověkých škol navazují od 12. století univerzity, které jsou nejvyšší vzdělávací institucí RENESANCE•v 16.–17. století padají tabu pro přírodovědná bádání a začínají se formovat základy biologických oborů jakosamostatných disciplín (oddělení od filozofie, resp. medicíny) LEONARDO DA VINCI•orientace na praktické poznatky, studium anatomie(pitvy, objev štítné žlázy) ANDREAS VESALIUS•revize zaostalých anatomických názorů antických autorit a vydání první moderní učebnice anatomie De humani corporis fabrica libri septem / O stavbě lidského těla knihy sedmery •při univerzitách vznikají tzv. theatra anatomica se sbírkami anatomických preparátů, které slouží k výuce, osvětě, ale i zábavě podobně jako veřejné pitvy JAN JESENIUS•první veřejná pitva v Čechách - v Praze v roce 1600 WILLIAM HARVEY••Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus / Anatomická pozorování o pohybu srdce a krve u živočichů-popis krevního oběhu v uzavřeném systému cév•je mu také přisuzován výrok omne vivum ex ovo (všechno živé z vajíčka) NOVOVĚK•novověká věda se vyvíjí v distanci od Aristotela a je nadkonfesní ROBERT HOOKE•dosud neznámý pohled na svět přineslobjev mikroskopu•v rostlinném pletivuobjevil a popsal buňky ANTHONY VAN LEEUWENHOEK•objevilnálevníky, bakterie v zubním hlenu, spermie CARL LINNÉ•pokusy otřídění organismů•díla: Systema naturae, Philosophia botanica, Species plantarum •k rozvoji některých oborů přispělypokroky v laboratorní technice(achromatické mikroskopy, mikrotomy, podložní a krycí sklíčka)a metodice (fixace, řezání, barvení) GEORGES CUVIER•důsledně uplatnil srovnávací hledisko v živočišné morfologii a paleontologii•rozdělil živočichy podle typu nervové soustavy: obratlovci - rozlišený mozek a mícha, měkkýši - několik ganglií, členovci - dvojitý nervový provazec na břišní straně, paprsčití - rozptýlená nervová soustava →myšlenka čtyř základních, vzájemně nepřevoditelných tělních plánů•zákon korelace- jednotlivé části těla majítvarovou i funkční souvislost, takže změna jedné části vyvolá zákonitě změny všech ostatních•teorie kataklyzmat- Země prodělala několik převratných změn (ve smyslu přírodních katastrof), po nichž byla živá příroda vždy znovu stvořena v jiné podobě →vysvětloval tím nálezy fosilíí živočichů, kteří už na Zemi nežili JAN EVANGELISTA PURKYNĚ•• patřil mezi zakladatele buněčné teorie•objevil a popsal vlákna vodivé svaloviny v srdci, buňky mozečku, strukturu pokožky (klasifikoval dermatoglyfické obrazce), řasinkový epitel ve sliznici vejcovodu, buněčné jádro slepičího vejce; dále pojmenoval živý obsah buněk jako protoplazmu MATTHIAS JACOB CHLEIDEN A THEODOR SCHWAN•stáli u formulacebuněčné teorie (= těla všech organismů jsou tvořena z buněk) JIŘÍ PROCHÁZKA••dospěl kpředstavě nervového reflexu (zjistil, že podněty dodávané senzitivními nervy do nervových ústředí se tam reflektují do činnosti nervů motorických) 2. POLOVINA 19. STOLETÍ CHARLES DARWIN•evoluční teorie-naprostoklíčová událost biologie 2. poloviny 19. století LOUIS PASTEUR• 1857:kvašeníjakobiologický proces vázaný na živé mikroorganismy•prokázal nemožnost samoplození bakterií a aktivní imunizace proti drůbeží choleře ROBERT KOCH• 1882: objevilpůvodce TBC, anthraxu a cholery WALTER FLEMMING•popis chromatinu JOHANN GREGOR MENDEL•hybridizační pokusy s hrachem →základy klasické genetiky 20. STOLETÍ ANDREJ IVANOVIČ OPARIN•autor jedné z teorií vzniku života na Zemi procesemabiogeneze(chemické evoluce), tzv. hypotézy koacervátů WILLIAM BATESON•vazba genů, pojmy homozygot a heterozygot THOMAS HUNT MORGAN•lineární uspořádání genů na chromozomu a rekombinace WILHELM JOHANNSEN•gen, genotyp, fenotyp OSWALD AVERY•objev DNA jako nositelky genetické informace WATSON, CRICK A WILKINS• 1953:struktura DNA JACOB A MONOD•regulace proteosyntézy CRICK• 1958: rozluštěnítripletového systémugenetického kódu •éra genového inženýrství (jako první takto získaný inzulín v roce 1982) HANS KREBS•cyklus močoviny a trikarboxylových kyselin

Témata, do kterých materiál patří