Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Molekulární základy dědičnosti

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1. MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI - NK, PROTEOSYNTÉZA, GENETICKÝ KÓD, GENOVÉINŽENÝRSTVÍ • genetika je nauka odědičnosti (schopnost organismu uchovávat soubory genetických informací a předávat je svým potomkům) aproměnlivosti•umo• roku 1966 položil Johan Gregor Mendel zákony dědičnosti 1. NUKLEOVÉ KYSELINY (NK) • jsounositeli genetickéinformace, tvoří jeřetězec vzájemně spojených nukleotidů• rozlišujeme dvě základní nukleovékyseliny -DNA aRNA DNA - deoxyribonukleová kyselina • obsaženav jádrech• základnígenetickýmateriál většiny organismů, slouží k uchování genetickéinformace• je tvořenadvěma vlákny, má tvardvoušroubovice RNA - ribonukleová kyselina • zajišťujepřenos genetickéinformace z• je tvořenajedním vláknem•m-RNA= mediátorová RNA - obsahuje přepis informací z DNA o primární struktuře bílkovinovémolekuly ; je předlohou pro syntézu b•r-RNA= ribozomová RNA - je součástí ribozomů, v nichž probíhá proteosynté•t-RNA= transferová RNA - přenáší aminokyseliny z cytoplazmy na místo syntézy bílkovin (na ribozomy), kde jsou spojovány do polypeptidickýchřetězců ; pro každou aminokyselinu existuje alespoň jedna t-RNA STRUKTURA NUKLEOVÝCH KYSELIN Nukleotidy • nukleotid jezákladní stavební jednotkou• vzniká spojenímcukernésložky,dusíkatébáze a zbytkukyseliny trihydrogenfosforečné a) cukerná složka•pentózy (monosacharid s pěti uhlíky) DNA obsahuje 2-deoxy-D-ribózu, RNA obsahuje D-ribózu b) dusíkatébáze• existují čtyři typy -adenin (A), guanin (G), cytosin (C), thymin (T) pouze v DNA,uracil (U) pouze v RNA Purinové( adenin a guanin) a pyrimidinové(thymin, cytosin a uracil) c) zbytek kyseliny trihydrogenfosforečnéH3PO4• jejím prostřednictvím jsou mezi sebounavázány jednotlivénukleotidy •nukleosid = navázaná pouze dusíkatá báze na cukernou složku (bez H3PO4) Primární a sekundární struktura •primární struktura•sekundární struktura- dána prostorovým uspořádáním polynukleotidového řetězce Komplementarita bází •adenin se váže dvojnou vazbou nathymin (v RNA nauracil•guanin se váže trojnou vazbou nacytosin• pořadí nukleotidů v jednom řetězci přímo určuje strukturu druhé• molekula RNA je obvykle tvořena jedním polynukleotidovým řetězcem (je jednovláknov• molekula DNA je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci (je dvouvláknov• spojení mezi vlákny DNA je realizovánovodíkovými vazbami mezi bázemi obou řetězců 2. PŘENOS GENU (REPLIKACE) • přenos genetickéinformace z jednébuněčnégenerace do druhé(z mateřskéna dceřinou buňku) je umožněno schopností DNA sereplikovat (zdvojovat)• při replikaci vznikají z jednémolekuly DNA dvě strukturně shodnédceřiné• základním enzymem nutným pro replikaci DNA jeDNA polymeráza• k replikaci dochází v S (syntetické) fázi mitotického d- uprokaryotických organismůdochází k rozvolnění dvoušroubovice DNA a replikaci od jednoho konce ke druhému, tzv.zipový způsob replikace- ueukaryotických organismůdochází k replikaci DNA na mnoho místech najednou, tzv.bublinový způsob replikace, replikace DNA u eukaryotaprobíhá rychleji POSTUP • dojde k rozvinutí a uvolnění jednotlivýchřetězců dvoušroubovice DNA (zanikají vodíkovévazby) polynukleotidové řetězce slouží jako vzory (matrice), ke kterým se na základěkomplementarity přiřazují volnénukleotidy) jednotlivénukleotidy se spojují vazbami a vytvářejí nový polynukleotidový řetězec 3. PROTEOSYNTÉZA •exprese genu je vyjádření genetickéinformaceproteosyntézou, tzn. vyjádření v prim• proteosyntéza probíhá ve 2 stádiích -transkripce (přepis) atranslace• ueukaryotickýchDNA jsou geny tvořeny ze dvou navzájem se střídajících-exony: obsahují informaci o pořadí aminokyselin v polypeptidové-introny: nemají kó- transkripcí se do struktury mRNA nejprve přepíše celý gen (exony i introny) následnědochází k tzv.sestřihu = introny jsou z molekuly odstraněny a funkční mRNA je tvořena spojenými exony TRANSKRIPCE • informace z DNA sepřepíše do m-RNA• pro průběh transkripce je nezbytnékatalyticképůsobení enzymuRNA-polymer•dochází k rozvinutí dvoušroubovice DNA jeden řetězec DNA slouží jakomatrice, k jednotlivým nukleotidům se na základěkomplementarity přiřazují volnénukleotidy RNA vzniklý řetězec se prodlužuje a postupně odděluje od molekuly DNA opouští jádro a napojuje se na ribozomy TRANSLACE • pořadí nukleotidů v m-RNA sepřekládádo pořadí aminokyselin v polypeptidickém řetězci prostřednictvím genetického kó• aminokyseliny k ribozomům přináší t-RNA (každá t-RNA je specifická pro určitou aminokyselinu a obsahuje trojici nukleotidů =antikodon; tRNA má tvar trojlístku) na základě komplementarity se na každý kodon m-RNA napojíantikodon t-RNA při přiblížení aminokyselin mezi nimi vzniká peptidická vazba a zaniká tak vazba mezi kodonem a antikodonem t-RNA odchází volně do cytoplazmy, m-RNA zaniká, nově vytvořenýpolypeptidový řetězec je uvolněn z ribozomu 4. GENETICKÝ KÓD •genetická informace• každá z 20 aminokyselin, ze kterých se v buňkách syntetizují bílkoviny, je kódována kombinací 3 po sobě následujících bází =kodony (triplety)•genetický kódje soustava biologicky podmíněných pravidel, podle kterých jsou k jednotlivým kodonům přiřazovány určité• kombinací 4 typů nukleotidů může vzniknou64 různých kodonů - každý kóduje jen jednu aminokyselinu, genetický kód jedegenerovaný (tzn. stejná aminokyselina může být kódována i několika různými triplety) auniverzální (tzn. u všech organismů mají jednotlivékodony stejný kó•terminační kodonyUAA,UAG aUGA nekódují žádnou aminokyselinu, ale signalizujíukončení řetězce•iniciační kodonAUGkóduje aminokyselinu methionin a zátoveň signalizujezačátek řetězce polypeptidu GENY • gen jezákladní jednotkou genetickéinformace• jde o úsek molekuly DNA, který svým pořadím nukleotidů určuje pořadí aminokyselin v molekule určitébílkoviny nebo pořadí nukleotidů v některém typu RNA TYPY GENŮ •strukturní- obsahují informace o primární struktuře polypeptidových•regulátorové- regulují aktivitu strukturních gen•geny pro t-RNA a r-RNA- určují pořadí nukleotidů v molekulách t-RNA nebo r-RNA 5. GENETIKA BUŇKY, GENETICKÉINŽENÝRSTVÍ GENETIKA PROKARYOTICKÉBUŇKY • u

Témata, do kterých materiál patří