Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1. Život a jeho principy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (284,84 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Život a jeho principy Vznik vesmíru a postavení země ve sluneční soustavě Vesmír -předpokládané stáří 18 mld. let, několik etap vývoje -několik teorií vzniku vesmíru – všeobecně uznávaná teorie velkého třesku -velký třesk (před 15 mld. let) – nekonečně malý bod o nekonečně malé hustotě a nekonečně velké teplotě se začal rozpínat -základní síla ve vesmíru – gravitační -nejprve pouze elementární částice a antičástice, vzájemnými reakcemi vznikají větší částice (atomy, molekuly) -mračna He a H -konečný vývoj dospěl ke galaxiím = hvězdy seskupené do hvězdných soustav -naše Galaxie – Mléčná dráha – podoba disku oSlunce vzniklo před 5,5 mld. let – uvnitř termonukleární reakce a Slunce začalo vydávat energii oSlunce je hvězda – uvnitř přeměna H na He; 100x větší než Země •99% hmotnosti Sluneční soustavy, v různé vzdálenosti od Slunce se začaly tvořit zárodky planet, které do sebe narážely a spojovaly se  Sluneční soustava (9 planet) -planety – vznikly před 4,6 mld. let oeliptické dráhy oterestrické planety (relativně malá hmotnost, nedostatek H a He) podobné Zemi: Merkur, Venuše, Mars oobří planety (s velkou hmotností) – Jupiter, Saturn, Uran, Neptun oPluto – terestrická, ale řadí se k obřím, už dva roky do sl. soustavy nepatří!!!!!!!!!!!!!!! -Sluneční soustava – Slunce + všechna tělesa, která se trvale pohybují v jeho gravitačním poli Země -tvarem se blíží zploštělému rotačnímu elipsoidu, stáří 1,6 mld. let -rovníková poloosa je 6378 km -1 měsíc – nemá atmosféru, povrch pokrytý krátery – meteoritický původ Teorie vzniku života Kreační teorie –dnes žijící organismy byly stvořeny nadpřirozenou silou (bohem, božstvem nebo nehmotným principem) - například C.Linné, J.B.Lamarck Samooplození – z neživé hmoty vznikl hned živý organismus - byla vyvrácená francouzským chemikem Luis Pasteur - stahovala se stále k nižším organismům - středověk panspermická teorie -představa o možnosti přenosu zárodků života na Zemi z vesmíru - rozpracoval Švédský chemik Arrhenius (život je rozšířen po celém vesmíru ve formě zárodků =kosmozoí, které v případě, že dopadnou na vesmírné těleso s podmínkami vhodnými pro život, rozvinou se do vyšších forem) Oparinova teorie (teorie evoluční abiogeneze) -předpokládá vznik života postupným vývojem z neživé hmoty přímo na Zemi (autochtonně) Evoluce živých soustav Lamarckismus myšlenka postupného vývoje druhů (celý svět podléhá zákonitému postupnému zdokonalování od jednoduchého ke složitému a to různými směry – linie se větví) všechny organismy mají vrozenou schopnost a vůli po pokroku ke složitějším a dokonalejším formám a jednají tak, aby se vyrovnaly s nároky prostředí a přežily jeho změny prostředí samo změny nevyvolává, vzbuzuje však potřebu změny u organismů samých nově získané znaky jsou dědičné a přenášejí se na další generace Darwinismus (nauka o vzniku druhů přírodním výběrem): čím starší nálezy, tím primitivnější živočichové – tudíž se museli vyvíjethlavní hybnou silou evoluce jepřírodní výběr: přežívají pouze jedinci prostředí nejlépe přizpůsobení a nejúspěšnější při reprodukci – to vše se děje pozvolně a nepřetržitěpředpokladem pro výběr je proměnlivost znaků organismu (individuální variabilita)jedinci téhož druhu se od sebe liší svými znaky a přírodní výběr zvýhodňuje nositele těch odchylek, které zvyšují pravděpodobnost přežití, nevýhodné odchylky tuto pravděpodobnost snižujírodiče plodí velké množství potomků, z nichž přežijí jen nejschopnějšípůvodně nepříliš podstatné individuální rozdíly se s odstupem generací zvětšují a přecházejí až v rozdíly druhové, vzdálení potomci téže výchozí formy mohou být značně odchylní jak od výchozí formy, tak od sebe navzájem, dochází k divergenci neboli větvení vývojových liniína rozdíl od Lamarcka neuvažoval jen o vývoji k dokonalejšímu, ale i oatrofii a represi (orel užívá oko a to se mu zdokonalí, člověk ale nepoužívá ocas – ocas zakrní) Když se žirafa bude stále natahovat výše pro potravu, prodlouží se jí krk – delší krk pak zdědí potomci => některé myšlenky překonány – tyto změny se nedědí, dochází pouze k adaptaci živočicha v určitém rozpětí (žirafa s delším krkem však bude úspěšnější při replikaci) Neodarwinismus (moderní syntetická teorie evoluce): vznikl později spojením Darwinismu a mendelismu ABIOTICKÉ PODMÍNKY PROSTŘEDÍ -souhrn vlivů neživé části přírody 1. SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ - hlavní zdroj energie pro život -RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ- pod 300 nm -ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ- 90% zachycuje ozonosféra, 300-390 nm (10% radiační energie slunce) -význam: tvorba vitaminu D v kůži člověka, jinak většinou škodlivé (mutagenní, baktericidní, brzdí růst rostlin, ničí mikroorg.) -VIDITELNÉ SVĚTLO- fotosynteticky aktivní záření (FAR)- 390-760 nm - různé organismy vnímají různý rozsah spektra, člověk vnímá zrakem elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400-750 nm - světlo působí na organismy vlnovou délkou, délkou působení, stupněm polarizace, směrem osvětlení -fotoperioda- změny v délce světelné části dne, je příčinou periodicity biologických jevů =biorytmů (sezónní a cirkadiánní) -význam - živočichové: orientace zrakem, tvorba pigmentů, denní aktivita (živočichové denní, soumrační, noční), stimulace hormonů (rozmnožování), migrace, výměna srsti a peří - rostliny: zdroj energie k fotosyntéze, stimulace fytohormonů, -na listech se uskutečňují tyto jevy: -odraz (reflexe)- dopadajících paprsků (10-20%) - hladké odrážejí víc, matné a pokryté chlupy méně - s větším turgorem odrážejí víc, zvadlé méně -pohlcení (absorpce)- téměř veškerá pohlcená energie je přeměněna na teplo - jen 2-10% energie viditelné části spektra- využito pro fotosyntézu -průchod záření listem (transmise)- závisí na tloušťce listů, tenké až 40% - sezónní změny v průniku záření podmiňují vegetační rytmus vývoje rostlin v podrostu -jarní aspekt- v opadavém lese, z bylin, které jsou náročné na intenzitu přímého záření, ukončují svůj vegetační cyklus v době, kdy dochází k úplnému olistění stromů (dymnivky, prvosenky, sasanky, orseje) -letní aspekt- tvořený rostlinami, které mají menší

Témata, do kterých materiál patří