Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Dědičnost mnohobuněčného organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (214,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

2. DĚDIČNOST MNOHOBUNĚČNÉHO ORGANISMU - MENDELOVY ZÁKONY, MONOHYBRIDISMUS, DIHYBRIDISMUS, POHLAVÍA DĚDIČNOST GENETIKA ORGANISMŮ • jedinec vzniklýnepohlavnímrozmnožováním je považován za přímého pokračovatele rodičovského organismu, získává nezměněnéobě sady chromozomů, mástejnégenetickévybavení (soubor těchto jedinců = klon)• jedinec vzniklýpohlavnímrozmnožováním získává jednu sadu chromozomů od otce a druhou od matky,genetickévybavení tvoří kombinace alel obou rodičů zajišťuje různorodost jedinců v každégeneraci a jejich možnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám životního prostředí ZÁKLADNÍ POJMY Genotyp•souboralelvšechgenů, kterémáorganismus k dispozici pro zajištění všech svýchživotních funkcí Fenotyp• soubor všech vlastností (znaků) organismu - vzniká spolupůsobenímgenotypu afaktorůvnějšíhoprostředí• znaky mohou být:-kvalitativní: jsou podmíněny jediným genem, tzv.genemvelkéhoúčinku; existují různé-kvantitativní: jsou většinou podmíněny větším počtem genů, tzv.genůmaléhoúčinku; u jednotlivých jedincůse liší stupněm projevu (můžeme je měřit a vyjadřovat v jednotkách); např. výška Dominance a recesivita• vyjadřujívztahmezialelami• fenotypový projev dominantníalely p• přineúplnédominancinepotlačí dominantníalelaúplně projev recesivní alely a vzniklý heterozygot vykazuje znak, jehož fenotypová hodnota je mezi hodnotami znaku obou rodičů Kodominance• vyjadřujevztah mezi alelami téhožgenu, kdy žádná z alel není dominantní a ve fenotypu se projeví funkce obou alel nezávisle na sobě Homozygot• jedinec, který mástejnéalelyurčitéhogenu•dominantní homozygot- má oběalely určité•recesivní homozygot- má oběalely určitého genu recesivní Heterozygot• jedinec, který má různéalely určitého genu Hybridizace (křížení)• pohlavní rozmnožování dvou jedinců, při němžsledujemevýskytforemurčitéhoznaku u všech jejich potomků Hybrid•heterozygotní jedinec, který vznikl splynutím gamet obsahujícíchrozdílnéalelyurčitéhogenu•monohybrid•dihybrid•polyhybrid- heterozygotní ve více alelických párech 1. MENDELOVY ZÁKONY Gregor Johann Mendel (1822 - 1884) • moravský kněz, přírodovědec a opat kláštera augustini• na základě mnohaletých pokusů s křížením hrachu•Mendelovy zákony shrnují jednoduchékombinatorickézákonitosti, na jejichž základědochází k přenosu alel z rodičůdo následných generac• objevil, že rodiče nepředávají svým potomkům znaky, ale jakési „faktory“, kterétyto znaky určují - dnes víme, že se jedná o geny, respektive jejich konkrétní formy tzv.alely• výsledky svých pokusů publikovat již v roce1865 (jejich význam zůstal zprvu nepochopen, jeho práce byla vědci znovuobjevena až v roce 1900) PRVNÍMENEDELŮV ZÁKON - o uniformitě první generace hybridů • při tzv.analytickém zpětném křížení lze dokázat, že heterozygot F1-generace (Aa) tvoří 2 typy alel (A, a) v poměru 1:1, a to jeho zkřížením s rodičem (recesivnímhomozygotem - aa) při zpětném křížení vzniknou 2 genotypovéa fenotypovékombinace pozn. označenígenerací - P (parentální generace), F (filiální generace) DRUHÝMENDELŮV ZÁKON - o segregaci alel a jejich kombinaci ve druhégeneraci hybridů • při kříženíheterozygotníchrodičů lze genotypy i fenotypy nově vzniklých jedinců vyjádřit poměrem malých celýchčísel, soubor potomků označujeme jako F2• v F2-generaci se mohou se stejnou pravděpodobností spojit gamety nesoucí u obou rodičů buď dominantní nebo recesivní alelu vznikágenotypový štěpný poměr 1:2:1(AA, 2Aa, 1aa) - 25% pravděpodobnost pro homozygotníAA, aa; 50% pravděpodobnost pro heterozygotníAa• přiúplnédominanci mezi alelami mají homozygotně dominantní a heterozygotní potomci shodně dominantní fenotypfenotypový štěpný poměr 3:1• přineúplnédominanci akodominanci, kdy mají heterozygotní potomci svůj vlastní charakteristický fenotypový projevfenotypový štěpný poměrodpovídá genotypovému 1:2:1 TŘETÍMENDELŮV ZÁKON - o volnékombinovatelnosti alel různých alelových párů • vzájemným křížením polyhybridů vzniká genotypově i fenotypově nejednotnépotomstvo s tolika kombinacemi mezi všemi alelami sledovaných gen• nejjednodušší polyhybridní křížení jedihybridní, při kterém sledujeme 2 znaky = přenos dvou párů alel (A, a; B, b) při dihybridním křížení vzniká v generaci9 rozdílných kombinací v genotypovém štěpném poměru 1:2:1:2:4:2:1:2:1• přiúplnédominancise vyskytují pouze4 rozdílnéfenotypovékombinace v obou znacích, fenotypový štěpný poměr je 9:3:3:1 • při vzniku gamet probíhásegregace párových chromozomů (z každého páru homologických chromozomůse do gamet dostává vždy jen jeden) a tím segregace v- do každégamety se dostane pouze 1 alela určitého genu- homozygot tak vytváří všechny gamety stejného typu, zatímco heterozygot dva typ gamet v poměru 1:1 homozygotheterozygot (Aa) - gamety A, a 2. DĚDIČNOST A POHLAVÍ • vznik jedinců různého pohlaví je dán funkcípohlavníchchromozomů (heterochromozomy, gonozomy) = dva párovéchromozomy, jejichž sestava se liší u jedinců opačné• jedno pohlaví má pár stejných pohlavních chromozomůXX, druhépohlaví má dvojici rozdílných chromozomůXY•chromozom Y učlověka nese gen zaručující mužsképohlaví, jinak je tzv.geneticky prázdný (nese jen málo genů, např. gen pro velikost postavy nebo postavení zubů) TYPY CHROMOZOMOVÉHO URČENÍPOHLAVÍ • na určení pohlaví se podílejí nejen pohlavní chromozomy, ale takégeny nesenénepohlavními chromozomy Savčí typ •samci XY, samice XX• tvoří pohlaví u všech savců, většiny hmyzu a některých ryb, obojživelníkůa plazů + u většiny dvoudomých rostlin Ptačí typ •samci XX, samice XY• tvoří pohlaví ptáků, motýlů a některých ryb, obojživelníkůa plazů DĚDIČNOST GENŮ V HOMOLOGNÍCH A HETEROLOGNÍCHČÁSTECH CHROMOZOMŮ • pohlavní chromozomy se v evoluci vytvořily genetickými přeměnami nepohlavních chromozomů proto obsahují nejen geny podmiňující vznik pohlavních rozdílů, ale takégeny, jejichž činnost s rozdíly pohlav• dědičnost genův homologníchčástech• dědičnost genův heterologníchčástechvykazuje odchylky od Mendelových zákonů - označuje se jako- významnéjsou geny ležící v heterologní části chromozomu X- geny ležící v heterologní čá

Témata, do kterých materiál patří