Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Genetická proměnlivost

 • podmiňujícími faktory jsou:

  • segregace – při meioze

  • rekombinace – crossing-over

  • spojování párových alel při oplození

 • mutace = proces, při kterém se mění počet alel, kvalita nebo kvantita genů

Genové mutace

 • zasahují a mění jednotlivé geny

 • mohou být způsobeny: ztrátou jednoho páru nukleotidů, zařízením nadpočetného páru nukl. záměnou fyziologického nukleotidu s nefyziologickým

Chromozomové mutace

 • nemění geny, ale strukturu chromozomu

 • chromozomy se rozdělí a špatně se navážou

Genomové mutace

 • mění počet chromozomů v buňce

  • polyploidie – dochází ke znásobení jednoduché sady chromozomů

  • aneuploidie – je zvýšen/snížen počet určitých chromozomů (např. 2n+1 – trisomie, 2n-1 – monosomie)

Spontální mutace

 • vznikají nahodile, z neznámých příčin, vyskytují se velmi málo

Indukovaná mutace

 • vyvolány mutagenními činitely

 • fyzikální mutageny (rentgenová zář, UV záření, …)

 • chemické mutageny (alkaloidy, peroxidy, …)

Základy genetiky populací

 • soubor všech alel všech členů populace tvoří genofond populace

Genetická struktura populace

 • rozlišujeme malé a velké populace

 • přechody mezi dvěma typy: samooplození (atogamie), náhodné párování (panmixie)

Vliv selekce na genofond populace

 • alel ovlivňujících selekčně výhodné znaky přibývá a selekčně nevýhodných znaků ubývá

 • nevýhodný dominantní znak může rychle vymizet díky selekci

 • zatím co když je nevýhodný znak na recesivním znaku tak nikdy zcela nevymizí (Aa)

 • heterozygoti nejsou selekcí ovlivněni, proto je nevýhodný znak přenášen recesivní alelou

Vývoj genofondu v populacích

 • populace jsou vystaveny odlišným podmínkám prostředí – selekční tlaky

 • tím dochází ke změně fenotypu i genotypu četnosti

 • genotypový posun = změna četnosti alel

 • inbreeding = příbuzné křížení, zvyšování dominantních a recesivních homozygot oproti heterozygotám

 • plemeno=odrůdy = populace téhož druhu lišící se genofondy

 • ekotyp = plemeno optimálně dědičně přizpůsobené svému prostředí

Genetika člověka

 • dědičnost člověka nelze zkoumat, proto probíhá výzkum:

  • genealogický = zkoumá rod několika generací

  • populační = zkoumá náhodně vybraný vzorek určité populace

  • gemellikogický = zkoumá dědičnost dvojčat

Dědičné choroby a dispozice

Dědičné dispozice k chorobám

 • choroba má dispozici, ale k jejímu vzniku je potřeba působení specifického činitele

 • např. alergie, neurózy, vysoký krevní tlak

Dědičné choroby

 • způsobené odchylkami genotypu

 • zvláštní skupinou jsou dědičné vývojové choroby - * při nitroděložním vývoji

 • eufenický zásah = náprava choroby plastickou chirurgií

Témata, do kterých materiál patří