Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. Genetika

 • věda zkoumající zákonitosti dědičnosti a proměnlivost organismu

 • podstata dědičnosti a proměnlivosti souvisí se schopností rozmnožovat se

 • rozmnožování = schopnost vytvářet nové generace organizmů

  • a) nepohlavní – nový jedinec * z jedné původní buňky/části tkáně/orgánu, generace = klony, způsob rozmnožování – klonování

  • b) pohlavní – nový jedinec * splynutím 2 haploidních pohl. buněk, generace = potomstvo

John Gregor Mendel

 • zakladatel genetiky

 • vyjádřil základní pravidla dědičnosti = Mendelovy zákony dědičnosti

 • při křížení rodičů lišících se v jednom znaku (F1) mělo potomstvo vzhled jednoho z rodičů

 • znak, který se projevil, označil jako dominantní (A), a který se neprojevil jako recesivní (a)

 • při křížení F1 se objevil recesivní znak asi u 25% potomků, u zbytku dominantní

 • různé znaky jsou řízeny geny, které jsou rozděleny do alel

 • každý gen je diploidní org. zastoupen 2 alelami (1 od samice, 1 od samce)

 • pohl. buňky nesou po 1 alele

Molekulární základy dědičnosti

 • nukleová kyselina – nese genetickou informaci

  • kys. deoxyribonukleová – DNA, RNA- virů

  • kys. ribonukleová - RNA

 • základní stavební jednotkou jsou nukleoidy = dusíkatá báze (A- adenin, T- thymin (u RNA je místo T –U - uracil, G- guanin, C- cytosin) + cukr + fosfát

 • u většiny organismů je to DNA nebo RNA

 • DNA je tvořeno 2 řetězci spojenými do šroubovice – je spojena vodíkovými můstky mezi bázemi

 • primární struktura = pořadí nukleotidů v řetězci, důležité pro přenos genetických informací

Replikace

 • dochází ke zrušení mezi bázemi, volné řetězce slouží jako matrice (vzor)

 • k matrici se přiřazují volné nukleotidy → * 2 dceřiné dvouřetězcové molekuly DNA, kdy vždy jedna z nich je matrice

Ribonukleové kyseliny

 • mají báze G, C, A, U (T) , jsou většinou lineární

 • ribozomální – rRNa – tvoří se na nich bílkoviny

 • mediátorovou – mRNA – „poslíček“

 • transferovou – tRNA – seřazuje vše tak, aby to bylo OK

Genetický kód

 • uložení genetické informace

 • každá aminokyselina, ze kterých se syntetizují bílkoviny, je kódována 3 po sobě jdoucími bázemi = tripletem (kodon)

Gen

 • = jednotka zodpovídající za * dědičné vlastnosti

 • 1 gen = 1 předpis na bílkovinu

 • úsek DNA, který svým pořadím nukleotidů určuje pořadí aminokyselin v bílkovině nebo v RNA

 • 1)geny strukturní – obsahují info pro syntézu jediné molekuly polypeptidu (=bílkovina)

 • 2) geny regulátorové – při řízení genů strukturních

 • 3) geny pro RNA

 • v každé buňce je většina genů uložena v chromozomech jádra = jaderný genom

 • geny mimo jádro = mimojaderné geny jsou v plazminech u bakterií a plastidech u mitochondrií

Přenos genu

 • z mateřské eukaryotické buňky do dceřiných při mitóze je zabezpečen replikací DNA

Exprese genu

 • ve dvou krocích:

 • 1) transkripce genu

  • rozplete se část DNA, kde se podle komplementarity vytvoří molekula mRNA

  • mRNA se uvolní od DNA a vycestuje z jádra a připojí se k ribozómu

Témata, do kterých materiál patří