Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

23. Genetika věda zkoumající zákonitosti dědičnosti a proměnlivost organismupodstata dědičnosti a proměnlivosti souvisí se schopností rozmnožovat serozmnožování = schopnost vytvářet nové generace organizmů a) nepohlavní – nový jedinec * z jedné původní buňky/části tkáně/orgánu, generace =klony,způsob rozmnožování – klonování b) pohlavní – nový jedinec * splynutím 2 haploidních pohl. buněk, generace =potomstvo John Gregor Mendel zakladatel genetikyvyjádřil základní pravidla dědičnosti =Mendelovy zákony dědičnostipři křížení rodičů lišících se v jednom znaku (F1) mělo potomstvo vzhled jednoho z rodičůznak, který se projevil, označil jakodominantní (A), a který se neprojevil jakorecesivní (a)při křížení F1 se objevil recesivní znak asi u 25% potomků, u zbytku dominantní různé znaky jsou řízeny geny, které jsou rozděleny doalel každý gen je diploidní org. zastoupen 2 alelami (1 od samice, 1 od samce)pohl. buňky nesou po 1 alele Molekulární základy dědičnosti nukleová kyselina – nese genetickou informaci kys. deoxyribonukleová– DNA, RNA- virů kys. ribonukleová - RNAzákladní stavební jednotkou jsounukleoidy = dusíkatá báze (A- adenin, T- thymin (u RNA je místo T –U - uracil, G- guanin, C- cytosin) + cukr + fosfátu většiny organismů je to DNA nebo RNADNA je tvořeno 2 řetězci spojenými došroubovice – je spojena vodíkovými můstky mezi bázemiprimární struktura = pořadí nukleotidů v řetězci, důležité pro přenos genetických informací Replikace dochází ke zrušení mezi bázemi, volné řetězce slouží jakomatrice (vzor) k matrici se přiřazují volné nukleotidy * 2 dceřiné dvouřetězcové molekuly DNA, kdy vždy jedna z nich je matrice Ribonukleové kyseliny mají báze G, C, A, U (T) , jsou většinou lineárníribozomální– rRNa – tvoří se na nich bílkovinymediátorovou – mRNA – „poslíček“transferovou– tRNA – seřazuje vše tak, aby to bylo OK Genetický kód uložení genetické informacekaždá aminokyselina, ze kterých se syntetizují bílkoviny, je kódována 3 po sobě jdoucími bázemi =tripletem (kodon) Gen = jednotka zodpovídající za * dědičné vlastnosti1 gen = 1 předpis na bílkovinuúsek DNA, který svým pořadím nukleotidů určuje pořadí aminokyselin v bílkovině nebo v RNA1)geny strukturní – obsahují info pro syntézu jediné molekuly polypeptidu (=bílkovina)2)geny regulátorové– při řízení genů strukturních3)geny pro RNAv každé buňce je většina genů uložena v chromozomech jádra =jaderný genomgeny mimo jádro =mimojaderné geny jsou v plazminech u bakterií a plastidech u mitochondrií Přenos genu z mateřské eukaryotické buňky do dceřiných při mitóze je zabezpečen replikací DNA Exprese genu ve dvou krocích:1)transkripce genu rozplete se část DNA, kde se podle komplementarity vytvoří molekula mRNA mRNA se uvolní od DNA a vycestuje z jádra a připojí se k ribozómu2)translace genu ke kodonům mRNA se naváží antikodony tRNA nesoucí jednotlivé aminokyseliny mezi aminokyselinami * peptidické vazby a zanikne vazba mezi mRNA a tRNAu eukaryotických buněk je DNA rozděleno do několika úsekůexonů oddělených úsekyintronůRNA, která * v jádře transkripcí se v jádře upraví vystřižením intronůmozaikové uspořádání (střídání exon, intron) má význam pro evoluci Genetika prokaryotické buňky nemá typické jádronukleotid do kruhu uzavřená makromolekula DNA označuje se jakochromozom – má jednoduchou stavbu a meioticky se nedělíve vymezených místech leží jednotlivé geny, které jsou tvořeny 1 alelouoperon = souvislá řada genů, tvoří ho promotor – zde se zahajuje syntéza mRNA váže se k němu mRNA – polymeráza zahájí oddělení vláken DNA od sebe regulační gen – řídí předpis operonu, zahajuje a zastavuje přepis operonu do mRNA v závislosti na přítomnosti induktoru a represoru induktor = molekuly substrátu, které jsou enzymy přeměňovány na moll. produktu korepresor = molekuly produktu Regulační gen řídí produkci represoru, ten se váže na operační gen a ten je pak uzavřenýv přítomnosti induktoru reaguje s represorem, op. gen je otevřený a enzymy přeměňují molekuly substrátukdyž jsou všechny molekuly substrátu přeměněny na produkt operon se uzavřemůže také řídit produkci neaktivní formy represoru, až připojením korepresoru bude aktivní a připojí se na operační gen a tím dojde k jeho uzavření Genetika eukaryotické buňky Jaderný genom rozdělen do jednotlivých chromozomův jádře tělní buňky jsou vždy stejné dvojice chromozomů=homologický chromozom (tátá+máma)jádra pohl. buněk obsahují jednoduchýhaploidní sadu chromozomů(23)jádra zygoty a těl. buněk * dělením obsahujídiploidní sadu chromozomů (46)chromozom má dvě podélnéchromatidy se dvěma rameny rozdělené centromerousoubor chromozomů v jádře buňky =karyotypkaždý gen má na chromozomu své místo =lokus, toto místo udávají chromozomové mapy Segregace a rekombinace chromozomů při pohlavním rozmnožování tvoří samec a samice pohlavní buňkygametogenezípři gametogenezi probíháredukční jaderné dělení (meióza) – rozchod páru chromozomů do pohlavní buňky =segregacepři meióze dochází kecrossing-overu,kdy si chromozomy vymění části chromatidrekombinace úloh

Témata, do kterých materiál patří