Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190.04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • 2) translace genu

  • ke kodonům mRNA se naváží antikodony tRNA nesoucí jednotlivé aminokyseliny

  • mezi aminokyselinami * peptidické vazby a zanikne vazba mezi mRNA a tRNA

 • u eukaryotických buněk je DNA rozděleno do několika úseků exonů oddělených úseky intronů

 • RNA, která * v jádře transkripcí se v jádře upraví vystřižením intronů

 • mozaikové uspořádání (střídání exon, intron) má význam pro evoluci

 • Genetika prokaryotické buňky

  • nemá typické jádro

  • nukleotid do kruhu uzavřená makromolekula DNA → označuje se jako chromozom – má jednoduchou stavbu a meioticky se nedělí

  • ve vymezených místech leží jednotlivé geny, které jsou tvořeny 1 alelou

  • operon = souvislá řada genů, tvoří ho

   • promotor – zde se zahajuje syntéza mRNA

   • váže se k němu mRNA – polymeráza zahájí oddělení vláken DNA od sebe

   • regulační gen – řídí předpis operonu, zahajuje a zastavuje přepis operonu do mRNA v závislosti na přítomnosti induktoru a represoru

   • induktor = molekuly substrátu, které jsou enzymy přeměňovány na moll. produktu

   • korepresor = molekuly produktu

  Regulační gen

  • řídí produkci represoru, ten se váže na operační gen a ten je pak uzavřený

  • v přítomnosti induktoru reaguje s represorem, op. gen je otevřený a enzymy přeměňují molekuly substrátu

  • když jsou všechny molekuly substrátu přeměněny na produkt operon se uzavře

  • může také řídit produkci neaktivní formy represoru, až připojením korepresoru bude aktivní a připojí se na operační gen a tím dojde k jeho uzavření

  Genetika eukaryotické buňky

  Jaderný genom

  • rozdělen do jednotlivých chromozomů

  • v jádře tělní buňky jsou vždy stejné dvojice chromozomů= homologický chromozom (tátá+máma)

  • jádra pohl. buněk obsahují jednoduchý haploidní sadu chromozomů (23)

  • jádra zygoty a těl. buněk * dělením obsahují diploidní sadu chromozomů (46)

  • chromozom má dvě podélné chromatidy se dvěma rameny rozdělené centromerou

  • soubor chromozomů v jádře buňky = karyotyp

  • každý gen má na chromozomu své místo = lokus, toto místo udávají chromozomové mapy

  Segregace a rekombinace chromozomů

  • při pohlavním rozmnožování tvoří samec a samice pohlavní buňky gametogenezí

  • při gametogenezi probíhá redukční jaderné dělení (meióza) – rozchod páru chromozomů do pohlavní buňky = segregace

  • při meióze dochází ke crossing-overu, kdy si chromozomy vymění části chromatid → rekombinace úloh

  Dědičnost mnohobuněčných organismů

  • jedinec vzniklý nepohl. rozmnožováním je z genetického hlediska stejný jako rodič

  • jedinec vzniklý pohl. rozmnožováním se genotypově ani fenotypově přímo neshoduje s rodiči

  • při pohl. rozmnožování se spojují 2 haploidní sady gamet, je tedy vývojově vyšší než nepohl.

  • → zajišťuje různorodost a proměnlivost jedinců daného druhu

  Znaky organismů

  • rozlišujeme: 1) znaky morfologické – tvar a velikost těla

  • 2) znaky funkční – dané mírou schopnosti rozvíjet biologickou aktivitu

  • 3) znaky psychické – pouze u člověka

  • některé znaky se vyskytují v různých kvalitách = kvalitativní znaky

  • znaky kvantitativní = znaky, které se dají změřit (např. výška)

  • soubory těchto všech znaků se označují jako fenotyp

  Témata, do kterých materiál patří