Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23. GENETIKA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (190,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dědičnost mnohobuněčných organismů jedinec vzniklý nepohl. rozmnožováním je z genetického hlediska stejný jako rodičjedinec vzniklý pohl. rozmnožováním se genotypově ani fenotypově přímo neshoduje s rodičipři pohl. rozmnožování se spojují 2 haploidní sady gamet, je tedy vývojově vyšší než nepohl. zajišťujerůznorodost a proměnlivost jedinců daného druhu Znaky organismů rozlišujeme: 1)znaky morfologické– tvar a velikost těla2)znaky funkční – dané mírou schopnosti rozvíjet biologickou aktivitu3)znaky psychické – pouze u člověkaněkteré znaky se vyskytují v různých kvalitách =kvalitativní znakyznaky kvantitativní = znaky, které se dají změřit (např. výška)soubory těchto všech znaků se označují jakofenotyp Dědičnost kvalitativních znaků jsou podmíněny jedním genem =monogenní znaka) monohybridní křížení s úplnou dominancí – AA x aab) monohybridní křížení s neúplnou dominancí– Aa x Aa Zpětné křížení křížení generace F1 s jedním z rodičů (Aa x AA, Aa x aa)analytické zpětné křížení = křížení hybrida s homozygotně recesivním hybridem Volná kombinovatelnost genů geny uložené v různých párech homologických chromozomů jsou volně kombinovatelné Dihybridní křížení s úplnou dominancí sledujeme při něm dva znaky – a/A b/B Vazba genů jsou-li geny neseny jedním párem chromozomů a jsou ve vzájemné shoděpokud při meióze u příslušníka F1 nedojde ke crossing – overu pak bude mít gamety jako rodičea)úplná vazba (křížení ve fázi cis) – pokud nedojde ke crossing-overu tvoří napůl rodičovské a napůl rekombinovanéb) neúplná vazba (křížení ve fázi trans)pro vazbu vloh platí – čím více jsou geny chromozomů u sebe tím mají menší pravděpodobnost crossing-overu – pevnější vazba Dědičnost a pohlaví muži a ženy se od sebe liší v jednom chromozomovém páru =pohlavní chromozom = heterochromozomypárový (homogametní) chromozom = chromozom X, nepárový (heterogametní) = chromozom Yzbývající chrom. =somatické chromozomy = autozomyrozlišujeme 2 typy určení pohlaví: savčí – samicehomozygotní(XX), samecheterozygotní(XY) ptačí – samice heterozygotní(XY), samechomozygotní(XX) Gonozomální dědičnost gonozomy = geny pro určité pohlaví, odlišné od autozomů tvarem a genovým vybavenímgeny v hom. části podmiňují znakyneúplně na pohlaví závisléheteronomní část podmiňuje znakuúplně na pohlaví závislé geny Y zde nemají párovou alelu, organismu je pro něhemizygotní = projevují se u pohlaví, který má Y –dědičnost přímádědičnost křížem – z otce na dceru, z matky na synana X jsou alely způsobující hemofíli, daltonismus, chybění potních žlázznaky pohlavně ovlivněné – řízené geny v autozomech, projevují se pouze v přítomnosti pohl. chromozomů, např. plešatost, sekundární pohlavní znaky Dědičnost kvantitativních znaků jsou podmíněny větším počtem genů malého účinku – tvořípolygenní systémje tvořen buď z a)neutrálních alel – neovlivňují zákl. hodnotu nebo b)aktivních alel – zvyšují zákl. hodnotufenotypový projev genů he ovlivnitelný životním prostředímmodifikace = typ nedědičné proměnlivostikvantitativní znaky dokazují, že proměnlivost org. je podmíněna: faktory vnějšího prostředí – nedědičná proměnlivost složením genotypu – dědičná proměnlivost Mimojaderná dědičnost některé znaky jsou řízeny zdrojem ležícím mimo buněčné jádrogenotyp = soubor genů buňky,genom = soubor genů v jádřeplazmidy = mimojaderné struktury u organismů,plazmon = soubor genů mimo jádrosložkouplazmonu jsou v: mitochondriích = chondriogeny plastidech = plastogeny cytoplazmě = plazmogeny Genetická proměnlivost podmiňujícími faktory jsou: segregace – při meioze rekombinace – crossing-over spojování párových alel při oplozenímutace = proces, při kterém se mění počet alel, kvalita nebo kvantita genů Genové mutace zasahují a mění jednotlivé genymohou být způsobeny: ztrátou jednoho páru nukleotidů, zařízením nadpočetného páru nukl. záměnou fyziologického nukleotidu s nefyziologickým Chromozomové mutace nemění geny, ale strukturu chromozomuchromozomy se rozdělí a špatně se navážou Genomové mutace mění počet chromozomů v buňce polyploidie – dochází ke znásobení jednoduché sady chromozomů aneuploidie – je zvýšen/snížen počet určitých chromozomů (např. 2n+1 – trisomie, 2n-1 – monosomie) Spontální mutace vznikají nahodile, z neznámých příčin, vyskytují se velmi málo Indukovaná mutace vyvolány mutagenními činitelyfyzikální mutageny (rentgenová zář, UV záření, …)chemické mutageny (alkaloidy, peroxidy, …) Základy genetiky populací soubor všech alel všech členů populace tvořígenofond populace Genetická struktura populace rozlišujeme malé a velké populacepřechody mezi dvěma typy:samooplození (atogamie), náhodné párování (panmixie) Vliv selekce na genofond populace alel ovlivňujících selekčně výhodné znaky přibývá a selekčně nevýhodných znaků ubývánevýhodný dominantní znak může rychle vymizet díky selekcizatím co když je nevýhodný znak na recesivním znaku tak nikdy zcela nevymizí (Aa)heterozygoti nejsou selekcí ovl

Témata, do kterých materiál patří