Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
24. Nervová soustava a fylogenetický vývoj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,77 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

24. Nervová soustava, fylogenetický vývoj, smysly Funkce ovládáčinnost všech orgánů v tělevytváříchováníorganismu a komunikuje s okolímvyšší nervové funkce: instinktivní chování, učení a paměťvyšší nervové funkce mozku:myšlení, řeč, vědění sebe sama, uvědomělé smyslové chovánířídící funkceřízeníkosterního svalstva ( příjem signálu, vedení vzruchu, zpracování informace a vytvoření odpovědi)řízenívnitřních orgánů Rozdělení: centrální nervový systém (CNS) → mozek, míchaobvodové nervstvo → nervy:mozkovémíšní (31 párů) – činnost svalůvegetativní – vedou do orgánů NEURON = základní funkční a stavební jednotka nervové soustavy funkce: tvorba a přenos nervových signálůčásti: tělo, dendrity, iniciální segment, axon, nervová zakončení Tělo (soma)Funkce: rozhoduje o vzniku a šíření vzruchu, zpracovává informaceohraničenoplazmatickou membránoutvořenoneuroplazmou,jádrem ajadérkemorganely:mnohomitochondrií aribozomů (metabolismus)silně vyvinutéER (především drsné) Dendritypřijímají vzruchy z jiných nervových buněk nebo smyslových buněk =>vstupní částkrátké výběžky Axon = neuritvede vzruch (AP) od těla neuronu => vodivá část neuronuje to nervové vlákno,dlouhý výběžekdlouhý až1 m (mícha)inciální segment = místo, kde axon odstupuje od těla neuronukrytmyelinovou pochvou, která je vytvářena Schwannovými buňkami přerušována Ranvierovými zářezy - urychlují vedení vzruchu Iniciální segmentčást neuronuspojující buněčné tělo s axonemmísto, kdevznikají akční potenciály(= el. děje založené na zvýšení propustnosti membrány pro Na+ a neurotrasmitery) Nervová zakončenítvoříkonečnou výstupní část,k uvolňování (sekreci) chemických přenašečůpřenašečepřenášejí signály mezi1)neurony samotnými2) mezi neurony a cílovými buňkamizakončení má„knoflíkovitý“ tvar (synaptický knoflík)Nervy a nervové dráhy = svazky nervových vláken ve vazivovém obalunervy= svazky vláken, které jsou součástíperiferního nervového systémunervové dráhy – jsouuvnitř CNS , např. pyramidové dráhy spojující mozkovou kůru s míchou NEUROGLIE podpůrné buňky nervové soustavyfunkce: podpora, výživa, ochrana, fagocytóza pozn.: v hypofýze a hypotalamu se spojuje NS a žlázy s vnitřní sekrecí Signální funkce neuronu- přenos vzruchu předpokladem pro signální činnost nervové soustavy jsouelektrické a chemické gradienty mezi vnějškem a vnitřkem buňky → tytoudržovány aktivním transportem (iontové pumpy) Průchod vzruchu - nervová stimulace: mění se propustnost plazmatické membrány pro K+ a Na+ Na+ kanály se otevírají → ionty se pohybují po koncentračním spádu do buňky → dojde k vychýlení membránového potenciálu (= depolarizace), vznikají nervové signály Na+ kanály se uzavírají a otevírají se K+ kanály → draslík proudí KMP (klidový membránový potenciál) 70 Mv (ZÁPORNÝ)rozdíl elektrických potenciálů (gradientů) mezi vnitřkem buňky a vnějším prostředímna základě dohody má znaménko – (minus)KMP vzniká nazákladě nerovnoměrného rozložení množství kladných a záporných nábojůVNĚJŠEK elektropozitivní; VNITŘEK elektronegativnívně buňky vysoká koncentrace iontů Na+ uvnitř buňky malá převaha iontů K+, které mohou po koncentračním spádu z buňky unikat, jsou ale zadržovány záporně nabitými ionty fosforečnanů a bílkovin → celkově převaha záporných iontů (bílkoviny, fosforečnany)gradient = rozdíl v koncentraci chemických látek nebo elektrických nábojů AP (akční potenciál)elektrický děj založený nazvýšené propustnosti membrány pro Na+ a neurotransmiteryvzniká v iniciačním segmentu při dostatečně velké depolarizacipráhová hodnota - vyšší, než je hodnota KMPz iniciačního segmentu se šíří po axonuvznik:v místě, kde převažujínapěťově řízené iontové kanály, které se řídí zákonem vše nebo nic => vzruch vznikne pouze dostatečně intenzivním podnětem = prahový podnět otevření Na+ iontových kanálůSodné kationty pak prostupují do intracelulárního prostoru (dle koncentračního i elektrického gradientu)Depolarizace = vnitřní strana membrány se stává pozitivnější oproti straně vnější Transpolarizace = vnější strana membrány elektronegativnější, než strana vnitřníSpolečně s Na+ kanály se pomalu otvírají i opožděné K+ kanály.Otevření těchto kanálů dosahuje svého maxima při uzavření Na+ kanálůRepolarizace = polarita se vrací k původním hodnotám v důsledku proudění draselných iontů po směru jeho koncentračního gradientuHyperpolarizaci = prohloubení původního membránového potenciáluDosažení původních hodnot klidového membránového potenciálu je podmíněno činností Na+/K+ATP-ázy, která přečerpává ionty proti jejich koncentračnímu gradientu SIGNÁLYelektrické děje, vyvolané pohybem iontůjsou zprostředkované tokem náboje napříč membránou SYNAPSE místo spojení dvou neuronů nebo spojení smyslové buňky a neuronuneurony se v synapsi přímo nedotýkají (je mezi nimi mezera –synaptická štěrbinacca 20 nm )slouží kpřenosu nervových vzruchů PŘEMĚNAelektrickéhosignálu ->chemický vzruch otvírá vápníkové kanály vápník v buňce aktivuje přenos váčků a vylití neurotransmiterů z vezikulů do synaptické štěrbiny neurotransmitery se váží na receptor postsynaptického útvaru neurotransmiter se váže na receptory postsynaptické membránypermeabilita postsynaptcké membrány pro Na+ depolarizaci membrány (čím více neurotransmiteru se uvolní, tím větší je depolarizace)neurotransmitery: otevírají kanály postsynaptické membrányexcitační - acetylcholin, noradrenalininhibiční - kyselina gama-aminomáselná (= GABA, vyvolá hyperpolarizaci – útlum) CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA Páteřní mícha(medulla spinalis)uložení: v páteřním kanáluhorní konec přechází plynule v prodlouženou míchudélka40–45 cm odstupuje z ní31 párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční)stavba:šedá abílá hmotašedou hmotu tvořítěla neuronů s výběžky- tvarmotýlích křídelbílou hmotutvoří nervové dráhy:senzorické (vzestupné) dráhy - smyslové signály se převádějí až do mozkumotorické (sestupné) dráhy -z mozku do výkonných org.(ovládání svalstva)přerušení sestupných míšních drah nebo poškození motorických neuronů způsobuje vážnéporuchy hybnosti:paréza = částečné ochrnu

Témata, do kterých materiál patří