Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
26-Molekulární-základy-dědičnosti-genetika-buňky-a-mnohobuněčného-organismu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (181,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Molekulární základy dědičnosti, genetika buňky a mnohobuněčného organismu Genetika = věda odědičnosti (heredita) aproměnlivosti (variabilita) organismů, popisuje a vysvětluje pravidla přenosu dědičných znaků z rodičů na potomky (objasňuje odlišnost mezi jedinci) Nukleové kyseliny Obrovská molekula s nevětveným řetězcem -biopolymerNese zapsány genetické informace živých soustav – umožňují realizaci určitého znaku – informace zapsány podlegenetického kóduStavební jednotky –nukleotidy Pětiuhlíkatý cukr/pentosa+ kyselina fosforečná + dusíkatá báze Řetězec – cukr a H3PO3+ báze – postranní skupiny Báze Purinové – adenin, guanin Pyrimidinové – cytosin, uracil, thymin V DNA 50% purinových a 50 pyrimidinových bází Pětiuhlíkaté cukry (pentosy) – ribosa, deoxyribosaDNA = Deoxyribonukleová kyselina Nositel informace pro syntézu aminokyselin pravotočivá dvoušroubovice – antiparalelní polynukleotidové řetězce (jeden 5´-3´ a druhý 3´-5´) Dvouřetězcová– řetězce spojeny slabými vodíkovými vazbami mezi bázemi, stabilní Složení: Cukrdeoxyribosa H3PO3 Komplementární báze (C a G – 3 vodíkové můstky, A a T – 2 vodíkové můstky) Replikace Zdvojování během každého buněčného cyklu v S fázi (předtím v G1probíhají reparační procesy) Podmínky (energie, enzymy, vzorová molekula DNA) Rozpletení dvoušroubovice, počátek (1 prokarya, více – eukarya), vytvořenareplikační vidlice Založena na komplementaritě bází – připojování nukleotidů KatalyzovánaDNA polymerázou(zahajuje syntézu ve směru 5´-3´), rozpletenahelikázou(zrušení vodíkových vazeb) Překrucování brání enzym topoizomeráza, DNA primáza katalyzuje syntézu primerů Vedoucí řetězec se dosyntetizuje kontinuálně Opožďující se(ten druhý) řetězec se syntetizuje diskontinuálně, pomocíokazakiho fragmentů– spojí se pomocíDNA ligázy Každá dceřinná molekula tvořena jedním vláknem původním a jedním nově syntetizovaným! -semikonzervativní proces Velká část DNA nemá genovou funkci – tato část většinou není překládána Zvýšenou teplotou dochází k denaturaci (oddělení vláken), snížením k reasociaci/renaturaciRNA = ribonukleová kyselina Složení: Cukrribosa H3PO3 Adenin, guanin, cytosin,uracil(A-U, C-G) Zprostředkovává vznik bílkovin Většinou1 polynukleotidový řetězec Reaktivnější a méně stabilní než DNA Typy: mRNA (informační, mediátorová, messenger) nositel zápisu o pořadí aminokyselin v bílkovině – obsahujekodony Vznik (hlavněv jádře) přepisem (transkripcí) určitého genu/úseku DNA Každý kodon mRNA nese množství informace nutné pro zařazení 1 aminokyseliny do syntetizovaného peptidového řetězce Informace uložená pořadím dusíkatých bází z ní překládána (translace) z mRNA do pořadí aminokyselin vznikajícího polypeptidového řetězce bílkoviny tRNA(přenosová, transferová) na určitém místě nese trojici bazí komplementární ke kodonu určité aminokyseliny =antikodon každá aminokyselina má svou tRNA – aminokyselina se na ni napojí za pomoci E z ATP a katalyzace enzymy složitá struktura: sekundární strukturou vypadá jako trojlístek (ramena: akceptorové, antikodonové), terciální struktura rRNA(ribozomální) ribozomy – z rRNA a bílkovin, 2 podjednotky (velká a malá) t a rRNA syntetizovány ve zvláštních genech aminokyseliny 20 aminokyselin – z nich se skládají peptidy – z nich bílkoviny 1 aminokyselina kódována 3 bázemi/nukleotidy – kodonem – tripletem Mezi aminokyselinami –peptidová vazba Glycin = nejjednodušší aminokyselinaBílkoviny Syntéza vyžaduje substráty (aminokyseliny), enzymy, ATP, vzorové mRNA, ribozomy a tRNA Proteosyntetický aparát: ribozomy, tRNA, mRNA, aminokyseliny, enzymy Katalytická účinnost – enzymy - specifickéGenová exprese = realizace genetické informace z DNA – genetického kódu až po vznik znaků a vlastností Ústřední dogma molekulární biologie – vyjadřuje jednosměrný tok genetické informace při genové expresi (NK -> NK, NK-> bílkovina) podle molekuly DNA jsou transkripcí syntetizovány molekuly ribonukleových kyselin mRNA, rRNA a tRNA, podle mRNA jsou translací syntetizovány bílkoviny, ty mimo jiné jako enzymy řídí buněčný metabolismus a katalyzují jak replikaci (DNA polymeráza), tak i transkripci (RNA polymeráza) a spolu s rRNA a tRNA realizují translaci, při které se informace uložená do pořadí nukleotidů v mRNA překládá do informace, obsažené v pořadí aminokyselin v bílkovinách DNA se podle RNA syntetizuje třeba u některých virů (reverzní transkripce) Vertikální přenos– předání genetické informace z jedné buněčné generace do druhé Transkripce (přepis) obecně = přepis genetické informace z DNA do RNA, v jádře i mimo kde je DNA EnzymRNA polymeráza – katalyzuje syntézu RNA (všechny typy) podle DNA (podle jednoho vlákna!) se váže na dvojšroubovici DNA v místě počátku transkripce –promotor – charakteristická sekvence nukleotidů, do RNA se nepřepisuje u prokaryot se na něj váže RNA polymeráza, u eukaryot transkripční faktory (TATA) Přepisuje sejen 1 řetězec DNA, dvoušroubovice se rozvolňuje mRNA (eukaryot upravována sestřihem) – syntetizována transkripcístrukturních genů (nesoucích info o syntéze bílkovin) DNA se musí nejdřív rozvinout (po návázání RNA polymerázy) rRNA a tRNA syntetizovány transkripcí RNA genů ukončenaterminátorem Translace (překlad) obecně Překlad z pořadí nukleotidů v mRNA do pořadí aminokyselin –vznik bílkovin Na membránách drsného ER, v cytoplasmě na ribozomech! – mRNA šla z jádra ven! iniciační kodon/triplet pro zahájení translace– AUG -methionin na povrchu se zachytí mRNA, na ní se přikládá tRNA (neseantikodon) s navázanými aminokyselinami – ty se spojují peptidovými vazbami, tRNA se uvolňuje do cytoplazmy v každé buňce20 typů tRNA mRNA se posunuje po ribozómu v každém kroku o 3 nukleotidy – 20 aminokyselin za sekundu, na ribozomech se přikládají párující se triplety polyribozom (polyzom)– řada ribozomů postupujících podél mRNA každý ribozom má místo na navázání mRNA (A) a pro vazbu tRNA přinášející aminokyseliny (místo P) – tam vázán vznikající polypeptid genetický kód univerzální u všech organismů, tripletový nepřekryvný – informace čtena postupně, kodon

Témata, do kterých materiál patří